Xavitech Delårsrapport januari - juni 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 19 augusti 2021

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 62,8 (1,7) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (1,0) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (0,0) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00) kr

April - Juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (0,6) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (0,2) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,2) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,01) kr

VD ORD

Det första halvåret har gått ungefär som vi själva hade räknat med, generellt så är det andra kvartalet ofta mer utmanande än det första men vi tycker att det håller ihop på ett bra sätt. Rörelseresultatet är positivt för perioden och vi ser med tillförsikt fram mot det andra halvåret. Fortfarande finns det dock utmaningar som indirekt är kopplade till Corona pandemin men vi känner att vi rör oss i rätt riktning med en fortsatt god efterfrågan inom både IT-systemutveckling som förvaltnings- och supporttjänster.

Xavitechs helägda dotterbolag Frontwalker har en målsättning att växa organiskt men dyker det upp möjligheter till tilläggsförvärv som skulle stärka våra dotterbolag så är vi beredda att agera. Frontwalker har en rörelsemarginal på ca 4 % (se not 4 i bifogad rapport) och den känner vi är klart möjlig att förbättra, detsamma gäller då även för Xavitech som koncern. Känslan just nu är helt klart positiv, både på lång som kort sikt då vi har påbörjat rekrytering av flera nyckelpersoner som kan vara med och realisera Frontwalkers tillväxtresa de kommande åren. Frontwalker har bara börjat sin resa mot högre omsättning och förbättrade rörelsemarginaler.

Frontwalker har under det andra kvartalet förvärvat bolaget Racasse av Empir Apply (helägt dotterbolag till vår huvudägare Empir Group). Vi är helt övertygade om att Racasse kommer att passa in mycket bra i Frontwalker och kommer att bidra positivt till resultatet. För mer information om Racasse se avsnittet om Frontwalker under "Marknad och kunder".

Efter rapportperiodens slut offentliggjorde vi att det kommer att ske ett byte av VD i Frontwalker Group. Anders Hibell (nuvarande VD) blir styrelseordförande och Nicklas Raask kommer att tillträda som VD senast den 1 oktober 2021. Nicklas Rask har, under det senaste halvåret, arbetat tillsammans med nuvarande ledning i Frontwalker i syfte att ta Frontwalker till nästa nivå över kommande 3-årsperiod så detta är inte någon dramatisk förändring och vi är helt övertygade om att detta blir en mycket bra lösning för Frontwalker. För mer information om Nicklas Rask så finns pressmeddelandet på vår hemsida.

Xavitech koncernen består idag av det på Nordic SME listade moderbolaget Xavitech AB, och de helägda dotterbolagen IT-koncernen Frontwalker Group, med dotterbolagen Tavana IT, Frontwalker Uppsala, Frontwalker Sundsvall, Frontwalker Malmö, och MSC Solutions, samt Xavitech Micropumps.

Xavitech Micropumps har en tillväxt på ca 30 % för det första halvåret och för det andra kvartalet ca 45 % tillväxt med ett rörelseresultat i paritet med föregående år, se Not 4 i bifogad rapport. Även Micropumps har fortsatt utmaningar kopplade till pandemin men även här ser vi ljuset i tunneln. Efter rapportperioden har Xavitech ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Xavitech Micropumps. Då VD i Micropumps är köparen så omfattas transaktionen av Leo reglerna och ska då underställas en extra bolagsstämma den 30 augusti. Denna avyttring är ett led i den fokusering som Xavitech gör mot IT-konsultverksamhet. Mer information om denna avyttring finns på sidan 21 i bifogad rapport under väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Som vi tidigare har kommunicerat så antog styrelsen nya finansiella mål i början av året och har etablerat resultat efter schablonskatt, "Earnings" som koncernens viktigaste nyckeltal och vi arbetar utifrån följande mål:

· Xavitech ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi och vara vinst- och utdelningsmaximerande.

· Xavitech ska nå en nettoomsättning om cirka 166 mkr i slutet av 2023.

· Xavitech ska nå en "Earning", om cirka 11 mkr, motsvarande ca 6,6 % av omsättningen i slutet av 2023.

Xavitechs utdelningspolicy för verksamhetsåren 2021 och framåt är att ca 60 % av årets resultat ska delas ut till aktieägarna och ca 40 % användas till amortering av förvärvslånet till Empir Group AB samt nyinvesteringar i verksamheten. Förutsatt att koncernens situation i övrigt så tillåter.

Vaccineringen har kommit en bra bit på vägen nu avseende Corona pandemin vilket naturligtvis är positivt för oss. Vi följer utvecklingen och kommer att anpassa oss för att kunna åstadkomma en så bra värderesa som möjligt för våra aktieägare.

Marknad och kunder

Coronapandemin går mot sitt slutskede och det mesta är åter i "det nya normala". Större acceptans för online-möten ger nya möjligheter att effektivisera kundmöten och även ta affärer som inte nödvändigtvis ligger geografiskt nära. Trots utmaningar ser vi positivt på framtiden och med stor tillförsikt.

Utsikter

När vi tittar framåt är vår bedömning att IT-marknaden kommer att återgå till det normaltillstånd som rått i många år, det vill säga att efterfrågan på IT-konsulter är större än utbudet. Ännu återstår mycket att göra i den digitaliseringsprocess som pågår inom snart sagt alla slags verksamheter och som driver efterfrågan av IT-tjänster och bristen på tillgänglig IT-kompetens är ett strukturellt problem som ännu inte har fått sin lösning.

Den omställning till distansarbete som nu sker i samhället bedömer vi kan leda till att många kunder redan vid upphandlingstillfället öppnar upp för möjligheten till leverans på distans, även efter det att restriktionerna om social distansering hävts. Konsekvensen blir i så fall att de geografiska avgränsningarna på marknaden delvis luckras upp, vilket skulle innebära nya affärsmöjligheter men även ökad konkurrens. På en sådan marknad kommer det att bli än viktigare att utveckla och kommunicera sin unicitet, både vad gäller teknisk expertis och branscherfarenhet. För Frontwalker Group innebär det en möjlighet att dra fördel av det faktum att vi är en grupp bestående av självständiga enheter, genom att tydligare än idag lyfta fram den expertis och inriktning som finns inom respektive verksamhetsbolag. Vi ser även att distansarbetestrenden ökar våra möjligheter att sälja in vår modell för helhetsåtaganden kring systemutveckling och systemförvaltning med leverans från våra hemkontor. Frontwalker Group har sedan tidigare en tydligt uttalad ambition att öka andelen inhouse-åtaganden, och vi räknar med att den ökade acceptansen för distansarbete kommer att underlätta den förflyttningen.

För Micropumps så bedömer vi att behovet av utrustning inom patientvård kommer att vara fortsatt högt under en lång tid framöver för att stå bättre rustade inför nästa möjliga pandemi, vilket ger oss en stor potential att växa inom det segmentet. Målsättningen är fortsatt att växa organiskt med många nya projekt och kunder i lagom storlek och det finns ingenting som motsätter att det ska falla väl ut. Marknadens behov av pumpar ökar kontinuerligt och vi är väl positionerade för att växa och ta marknadsandelar. Efter rapportperioden har Xavitech ingått avtal om avyttring av samtliga aktier i Xavitech Micropumps. Då VD i Micropumps är köparen så omfattas transaktionen av Leo reglerna och ska då underställas en extra bolagsstämma den 30 augusti. Denna avyttring är ett led i den fokusering som Xavitech gör mot IT-konsultverksamhet. Mer information om denna avyttring finns på sidan 21 i bifogad rapport under väsentliga händelser efter rapportperiodens slut.

Torbjörn Nilsson, VD Xavitech AB

Denna information är sådan information som Xavitech AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 19 augusti 2021 kl. 8:30 CET.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Nilsson, VD

[email protected]

+46 70 497 57 41

Kort om Xavitech (publ)

Xavitech-koncernen, som är ett publikt bolag listat på Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i de två helägda dotterbolagen Frontwalker Group AB och Xavitech Micropumps AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT system samt för bemanning av IT support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Xavitech Micropumps bedriver kvalificerad teknisk utveckling av patenterade digitala sensor och styrsystem med huvudsaklig användning inom gas analys i Härnösand.

Xavi Solutionnode offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 juli 2022 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Xavi Solutions befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Företrädesemissionen gör Xavi Solutions skuldfritt, stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv.


Infoland och Frontwalker ingår partnerskap. Nederländskt mjukvaruföretag och svenskt IT-konsultföretag stärker varandra med samarbete.

Infoland och Frontwalker annonserade idag att de har ingått ett strategiskt partnerskap. Genom detta ser de en förstärkning genom samarbete inom smarta mjukvaror och IT-konsultationstjänster. För Infoland innebär detta att de breddar sin internationella verksamhet till Sverige. För Frontwalkers del innebär detta en expandering av deras erbjudande med mjukvara för optimering av digitaliseringsprocesser. Infoland är en väletablerad mjukvaruleverantör med kontor i Nederländerna, Belgien. De utvecklar en standardplattform som är högst konfigurerbar. Deras mjukvara används varje dag av över 1.6 miljoner användare inom e-hälsa, logistik, tillverkning och inom den marina sektorn. Frontwalker är ett IT-konsultföretag som designar, levererar och implementerar strategiska och affärskritiska IT-projekt.


Erbjudande till teckning av aktier i IT-koncernen Xavi Solutions (publ)

I den pågående företrädesemissionen i Xavi Solutions erbjuds tillfälle för befintliga såväl som nya aktieägare att teckna aktier. Emissionen är fullt säkerställd och gör bolaget skuldfritt och stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv. Bolaget är ett entreprenörsdrivet, nischat IT-konsultbolag i tillväxt, såväl organiskt som via förvärv och start av nya verksamheter. Våra portföljbolag adresserar kunder inom krävande sektorer såsom e-hälsa/life science, myndigheter, e-handel, affärsinformation m.fl. Vi erbjuder expertis och lösningar inom digitalisering, från idé till utveckling och implementerat system och förvaltning. Fokus är Sverige och svenska kunder i tillväxt, flera med globala ambitioner samt viktiga samhällsfunktioner. Med kompetenta, passionerade och långsiktiga konsulter samt dagens och morgondagens digitala teknologi skapar vi "Value Through People & Tech". Varmt välkommen att teckna aktier innan 29 juni och att vara med på vår resa framåt, säger Nicklas Raask, VD/koncernchef för Xavi Solutions.


Xavi Solutionnode AB (publ) offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 14 juni 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Bolaget") har med anledning av den förestående emissionen av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för befintliga aktieägare, som offentliggjordes den 3 juni 2022 ("Företrädesemissionen"), upprättat ett prospekt ("Prospektet") som idag har godkänts och registrerats av Finansinspektionen.


Xavi Solutionnodes styrelse beslutar om fullt säkerställd företrädesemission av aktier

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 3 juni 2022

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 19 maj 2022, beslutat om en företrädesemission om högst 79 458 323 nya aktier, varav 875 000 aktier av serie A och 78 583 323 aktier av serie B. Företrädesemissionen tillför, vid full teckning, Xavi Solutions cirka 43,7 MSEK före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Syftet med emissionen är emissionslikviden ska användas till rörelsefinansiering med syfte att realisera kommunicerade finansiella mål samt till förvärv.


Kommuniké från årsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 19 maj 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 19 maj 2022 kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Xavi Solutions delårsrapport januari - mars 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 12 maj 2022

DELÅRSRAPPORT

Januari - Mars 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 32,6 (32,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 1,1 (1,0) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,6 (0,5) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,02 (0,02) kr

Xavi Solutions genomför riktad nyemission av aktier av serie B till Empir Group AB

PRESSMEDDELANDE
Stockholm, 22 april 2022 

Styrelsen i Xavi Solutionnode AB ("Xavi Solutions" eller "Bolaget") har idag, den 22 april 2022, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll av extra bolagsstämman den 30 augusti 2021, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 13 500 000 B-aktier till en teckningskurs om 1,30 kronor per aktie till Empir Group AB ("Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 18 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 20 april 2022. Betalning erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen i Xavi Solutions avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare under andra kvartalet 2022.


Xavi Solutionnode AB (publ) offentliggör årsredovisning 2021

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Bolaget") offentliggör årsredovisning för verksamhetsåret 2021. Årsredovisningen är reviderad av Bolagets revisor och finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.xavisolutions.se.


Kallelse till årsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 19 april 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 19 maj 2022 klockan 14.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13.45.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted