Xavitech Bokslutskommuniké 2019

- Rörelseresultat för fjärde kvartalet var -1 661 Tkr (-427 Tkr).

- Resultat per aktie för fjärde kvartalet var -0,31 kr (-0,15 kr).

- Nettoomsättningen i pumpverksamheten under fjärde kvartalet för koncernen uppgick till 738 Tkr (594 Tkr), vilket är en ökning med 24% från samma period förra året.

- Orderingången i pumpverksamheten uppgick till 1 251 Tkr (1 242Tkr), vilket är oförändrat med samma period förra året.

HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

Med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 6 december 2019, beslutades den 13 januari 2020 att genomföra ytterligare en riktad nyemission. Bolaget tillförs en emissionslikvid om 4 015 152 kronor, före transaktionskostnader, varav 1 778 400 kronor erläggs genom kvittning av delar av Empir Group AB:s ("Empir Group") fordran på Bolaget som uppstod när Bolaget accepterade en säljarrevers från Empir Group.

Den 13 februari 2020 hölls en extra bolagsstämma där beslut om ny bolagsordning samt beslut om ett emissionsbemyndigande för styrelsen antogs.

VD ORD

I mitten av december 2019 tillträdde jag som koncernchef för Xavitech. De första månaderna har varit händelserika och arbetet med att realisera styrelsens riktlinjer för framtiden har bedrivits i ett högt tempo. Jag vet att många delar min uppfattning att vi inlett en spännande resa där ett av våra viktigaste mål är att säkerställa en långsiktig värdemaximering för Xavitechs aktieägare. Att se till att vi lyckas uppnå detta mål är en av mina viktigaste uppgifter som koncernchef.

Xavitech är numera en koncern bestående av det på NGM Nordic SME listade moderbolaget Xavitech, det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt det nya innehavet i IT-koncernen Frontwalker Group AB där Xavitech äger 49%.

Moderbolagets uppgift är att ansvara för kommunikationen till aktieägare och marknaden, affärskontroll, allokering av resurser, finansiering samt att forma den övergripande strategin för koncernens innehav. Det operativa ansvaret och styrningen i Xavitech Micropumps AB och Frontwalker Group AB ligger på respektive bolagsledning och styrelse. Även om Xavitech inte har ett ägaransvar i Frontwalker Group kommer jag att som koncernchef vara starkt engagerad i företagets fortsatta utveckling som en komplett IT-partner med attraktiva konsulttjänster.

Under det fjärde kvartalet flyttades all verksamhet, inklusive resurser, kring koncernens unika pumpteknologi över till Xavitech Micropumps AB. Därmed kan dotterbolaget nu med full kraft fokusera på att realisera den treårsplan som låg till grund för Xavitechs emission i somras. I samband med att pumpverksamheten flyttas över gjordes även en översyn av affärsplanen samt värden på lager samt immateriella anläggningstillgångar.
Detta resulterade i strukturkostnader av engångskaraktär som påverkat koncernens helårsresultat med ca -3,2 mkr.

Mot slutet av året genomfördes en hel del strukturarbete inom Frontwalker Group. Detta arbete bidrog till ett negativt resultat för Frontwalker-koncernen som helhet och en resultatpåverkan för moderbolaget på -881 tkr. Denna resultateffekt var väntad och ska sättas i relation till att vi nu skapat en ny koncern med rätt förutsättningar att uppnå de kommunicerade finansiella målen.Sammantaget redovisar Xavitech-koncernen en förlust om -1,66 mkr för fjärde kvartalet 2019 och -4,74 mkr för helåret 2019. Ett år vi nu kan lägga bakom oss för att istället blicka framåt. Med de nya kassaflöden som Xavitech tillförts i och med förvärvet av Frontwalker Group, och det strukturarbete som utförts även i Xavitech Micropumps, har grunden lagts för positiva kassaflöden samt en framtida utdelning till våra aktieägare.

Frågan kring moderbolagets finansiering efter förvärvet av Frontwalker är högt prioriterat. Lånet för förvärvet (21,9 mkr) löper med en ränta om 9% och kan amorteras fritt under det kommande året. Vår plan för kapitalanskaffning har börjat verkställas och styrelsen har sedan förvärvet av Frontwalker Group genomfört två riktade emissioner om sammanlagt 10,6 mkr. Styrelsen har också aviserat sin avsikt att genomföra en företrädesemission senare under våren. Detta för att till fullo kunna slutföra finansieringen av lånet under 2020.

Som tidigare kommunicerats har ägarbilden i Xavitech förändrats kraftigt i samband med emissionerna. Empir Group har deltagit i båda emissionerna genom kvittning av sin fordran och därigenom blivit största aktieägare i Xavitech med 29,98% av aktierna. Samtidigt har Xavitechs skuld till Empir Group minskat med ca 4,74 mkr. Empir Group har en uttalad ambition att förbli största aktieägare i koncernen. Utöver det gemensamma ägarintresset i Frontwalker Group innebär Empir Groups innehav i Xavitech att företaget delar övriga aktieägares intresse i att hålla nere Xavitechs kostnader för finansiering. Det gemensamma målet är att Xavitechs aktie ska få en så bra värdetillväxt som möjligt, samt att eventuella nyemissioner ska ge en så liten utspädningseffekt som möjligt för befintliga aktieägare.

Ett viktigt skäl till förvärvet av Frontwalker Group var möjligheten att stärka koncernens kassaflöde och att så snabbt som möjligt kunna påbörja en utdelning till aktieägarna. Denna ambition underströks i de nya finansiella mål som koncernens styrelse kommunicerat och där det fastställdes att koncernen Xavitech
· ska nå 8 mkr i omsättning i slutet av 2022
· ska uppnå ett rörelseresultat på 8 mkr i slutet av 2022
· ska ha en i huvudsak organisk tillväxtstrategi samt vara vinst- och utdelningsmaximerande.
· ska dela ut minst 70% av årets EBT, om bolagets situation så medger.

Styrelsen avser att foresla arsstamman den 15 maj att besluta om en utdelning pa totalt 2 413 174,14 kronor, motsvarande ca 70% av fritt eget kapital. Baserat pa nuvarande antal aktier om 14 195 142 aktier skulle forslaget innebara en utdelning om 0,17:- per aktie. Baserat pa stangningskursen fredagen den 14 februari 2020, (1,11:- per aktie) skulle utdelningen motsvara en direktavkastning om ca 15,3%.

- Torbjörn Skog, VD Xavitech AB

För mer information kontakta:
Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB
torbjorn.skog@frontwalker.se
+46 708-890 894

Kort om Xavitech
Xavitech koncernen som är listat på Nordic SME har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Med ett patenterat inbyggt, optiskt styrsystem och intelligent mjukvara erhålls marknadsledande livslängd och unika möjligheter till miniatyrisering och kostnadsrationalisering. Xavitech erbjuder pumpar, utvecklingstjänster och licensiering av teknologi.

Xavitechs styrelse beslutar om företrädesemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, med stöd av bemyndigandet från årsstämman den 15 maj 2020, beslutat om företrädesemission om högst 16 000 809 aktier av serie B till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 4,2 procent jämfört med stängningskursen för Xavitechs aktie av serie B den 19 maj 2020. Givet att emissionen fulltecknas tillförs bolaget cirka 20 MSEK före emissionskostnader. Syftet med emissionen är att emissionslikviden ska användas för att återbetala Xavitechs förvärvsslån om cirka 20 MSEK.
Xavitech Årsredovisning 2019

- NETTOOMSÄTTNINGEN under helåret för koncernen uppgick till 3 343 Tkr (3 745 Tkr), vilket är en minskning med 11 % från fjolåret. Mest beroende på en nedgång i marknaden för befintliga kunder samt begränsade resurser till försäljning.

- RÖRELSERESULTAT för koncernen 2019 uppgick till -4 735 Tkr (-1 689 Tkr), vilket till stor del berodde på ett underskott i pumpverksamheten om ca 3 Mkr, och på omstruktureringskostnader i samband med fokusering av verksamheten och förlust hänförlig till innehavet i Frontwalker ca -0,9 Mkr, vilket till stor del utgjordes av engångskostnader i samband med transaktionen.

- INVESTERINGAR under 2019 har i huvudsak avsett investeringen i intresseföretaget Frontwalker Group AB (49 %) om 30,4 Mkr samt 0,1 Mkr i immateriella anläggningstillgångar.

- KASSAFLÖDET för året uppgick till 1 664 (2 175) Tkr. Det positiva kassaflödet kommer i huvudsak från de emissioner Xavitech genomfört under 2019.

- BÖRSKURSEN har under året förändrats från 8,50 kr till 1 kr.

- UTDELNING styrelsen har lagt ett förslag om utdelning på 0,12 kr/aktie till årsstämman 2020.Styrelsen för Xavitech AB justerar utdelningsförslaget för 2019

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech") har idag, till följd av nuvarande instabila marknadsläge och som en försiktighetsåtgärd, beslutat justera utdelningsförslaget för 2019. Förslaget från Xavitechs styrelse är att årsstämman fattar beslut om en vinstutdelning om 0,12 kronor per aktie, vilket skiljer sig från det tidigare kommunicerade förslaget om 0,15 kronor per aktie.


Xavitech AB ingår låneavtal med Empir Group AB

Xavitech AB ("Xavitech") förvärvade den 6 december 2019 75 000 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, från Empir Group AB, org.nr 556313-5309, ("Empir Group"). Som betalning för del av köpeskillingen ställde Xavitech ut en revers till Empir Group om 29 100 000 kronor, vilken löper med en årlig ränta om 9 procent ("Reversen"). Därefter har en del av Reversen återbetalats genom att Empir Group vid tre olika tillfällen tecknat nya aktier av serie B i Xavitech genom kvittning. Vidare har 3 757 600 kronor återbetalats kontant, vilket innebär att Reversens kapitalbelopp uppgår till 20 000 000 kronor. Xavitech och Empir Group har idag, den 7 april 2020, ingått ett långfristigt låneavtal om 20 000 000 kronor ("Låneavtalet") för att refinansiera Reversen. Lånet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Xavitech som Empir Group.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 23 mars 2020 kl. 14.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.Xavitech genomför riktad nyemission av aktier av serie B

Styrelsen för Xavitech AB ("Xavitech" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigandet som styrelsen erhöll på extra bolagsstämma den 13 februari 2020, beslutat att genomföra en riktad nyemission av 1 805 667 B-aktier till en teckningskurs om 1,20 kronor per aktie ("Riktade Nyemissionen"). Teckningskursen motsvarar en premie om cirka 9,1 procent jämfört stängningskursen för Bolagets B-aktie den 26 februari 2020. Den totala emissionslikviden uppgår till 2 166 800,40 kronor, varav 600 000 kronor erläggs genom kvittning av fordran på Bolaget. Styrelsen för Xavitech avser även att genomföra en nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare efter att delårsrapporten för det första kvartalet 2020 har offentliggjorts.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär