KOMMUNIKÉ FRÅN ÅRSSTÄMMA I XAVITECH AB

Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har idag, den 15 maj 2020, hållit årsstämma hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.

Fastställande av räkenskaperna

Årsstämman fastställde resultat- och balansräkningarna för koncernen och Bolaget för 2019. Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2019.

Resultatdisposition

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att dela ut 0,12 kronor per aktie för räkenskapsåret 2019. Avstämningsdag för utdelningen fastställdes till den 19 maj 2020. Utdelning beräknas utbetalas genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 25 maj 2020.

Styrelse och revisorer

Årsstämman beslutade, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att antalet styrelseledamöter ska vara fyra ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant samt att Bolaget ska ha en auktoriserad revisor.

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse Pontus Puljer, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik till styrelseledamöter, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att omvälja Lars Save till styrelsens ordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Det beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att genom omval utse den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Arvoden

Beslutades, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 280 000 kr, att fördelas med 100 000 kr till ordföranden och 60 000 kr vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Beslutades vidare, i enlighet med förslag från aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och cirka 29,68 procent i Bolaget, att arvode till revisorn ska utgå enligt offert och godkänd räkning.

Godkännande av låneavtal med Empir Group AB

Beslutades att godkänna styrelsens beslut om ingående av låneavtal med Empir Group AB. Sedan tidigare har även aktieägarna i Empir Group AB godkänt ingåendet av låneavtalet. Samtliga villkor för ingående av låneavtalet är därmed uppfyllda. Låneavtalet innebär att Bolaget har tryggat en långsiktig finansiering och har ett rörelsekapital som erfordras för att bedriva verksamheten enligt gällande affärsplan för en period om minst tolv månader.

Bemyndigande om nyemission

Styrelsen bemyndigades att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2020 kl. 16:55 CEST.

För mer information vänligen kontakta:

Torbjörn Skog, Verkställande direktör

torbjorn.skog@frontwalker.se

+46 708-890 894

Kort om Xavitech

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB. Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter. Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 15 juni 2021

Xavitech AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 15 juni 2021, hållit extra bolagsstämma.

Extra bolagsstämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om förvärv av 1 333 aktier i Racasse AB från Empir Apply AB. I och med att även extra bolagsstämman i Empir Group AB idag beslutat att godkänna transaktionen är samtliga villkor för transaktionens genomförande uppfyllda. Tillträde beräknas ske omkring den 30 juni 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 15 juni 2021 klockan 15:30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15:15.


Xavitech förvärvar samtliga aktier i Racasse AB

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 20 maj 2021

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 20 maj 2021, genom sitt helägda dotterbolag Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Frontwalker"), ingått avtal med Empir Group AB:s ("Empir Group") helägda dotterbolag Empir Apply AB, org.nr 559111-7238, om förvärv av samtliga 1 333 aktier i Racasse AB, org.nr 556574-5600. Köpeskillingen uppgår till 3 000 000 kronor.


Kommuniké från årsstämma i Xavitech AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm den 12 maj 2021

Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit årsstämma den 12 maj 2021 kl. 13.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Delårsrapport Q1 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 12 maj 2021

Januari - Mars 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 32,8 (1,0) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 1,0 (0,8) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till 0,5 (0,2) mkr

· Resultat per aktie uppgick till 0,01 (0,02) krKallelse till årsstämma i Xavitech AB

Aktieägarna i Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till årsstämma den 12 maj 2021 klockan 13:30 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman börjar klockan 13:15.


Bokslutskommunike januari - december 2020

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 18 februari 2021


Xavitech har fastställt nya finansiella mål och ny utdelningspolicy samt beslutat att utse ny tillförordnad VD och CFO

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 1 februari 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 1 februari 2021, med anledning av förvärvet, 11 december 2020, av majoritetsposten av underkoncernen Frontwalker Group AB, beslutat att fastställa nya finansiella mål och ny utdelningspolicy som beaktar koncernens nya situation. Styrelsen har vidare beslutat att styrelseledamoten Torbjörn Nilsson utses till ny tillförordnad VD och CFO för koncernen. Torbjörn Nilsson tar över från och med 1 februari 2021.


Xavitech AB (publ) har slutfört förvärvet av aktier i Frontwalker Group AB

PRESSMEDDELANDE

11 december 2020

Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 11 december 2020, genomfört förvärvet av 77 955 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125 ("Målbolaget"), från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Säljaren").


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted