Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 29 oktober 2021

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2021 klockan 16.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.45.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i extra bolagsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 november 2021,

dels anmält sig till Bolaget senast den 17 november 2021 under adress Xavi Solutionnode AB (publ), Söder Mälarstrand 65 C, 118 25 Stockholm eller via epost [email protected] I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att få delta i stämman och utöva sin rösträtt, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear (s.k. rösträttsregistrering). Framställningen av bolagsstämmoaktieboken per avstämningsdagen den 15 november 2021 kommer att beakta rösträttsregistreringar som har gjorts senast den 17 november 2021. Det innebär att aktieägaren i god tid före denna dag måste begära att förvaltaren genomför sådan rösträttsregistrering.

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavi Solutionnode AB (publ), Söder Mälarstrand 65 C, 118 25 Stockholm. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, http://www.xavitechgroup.se/.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

8. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

9. Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

10. Val av ny revisor

11. Beslut om godkännande av låneavtal med Empir Group AB

12. Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Designnode AB från Empir Group AB

13. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 7 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelsen, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, ska bestå av fem ordinarie styrelseledamöter utan styrelsesuppleanter.

Punkt 8 - Fastställande av arvoden till styrelsen och revisor

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att styrelseordföranden, styrelseledamöter och revisor ska erhålla arvode för sitt arbete i enlighet med den arvodesnivå som beslutades av årsstämman 2021 proportionerligt i förhållande till mandattidens längd.

Punkt 9 - Val av styrelseordförande, övriga styrelseledamöter och styrelsesuppleanter

Aktieägaren Empir Group AB föreslår omval av Margareta Strandbacke, Lars Save, Lena Sundsvik och Peter Ågren som styrelseledamöter samt nyval av Torbjörn Nilsson som styrelseledamot, samtliga för tiden intill slutet av nästa årsstämma. Aktieägaren Empir Group AB föreslår vidare omval av Margareta Strandbacke som styrelseordförande för tiden intill slutet av nästa årsstämma.

Torbjörn Nilsson

Torbjörn Nilsson, född 1967, har en ekonomie kandidatexamen från Mälardalens högskola i Västerås. Han arbetar som CFO/vVD i Empir Group AB och är styrelseledamot och styrelseordförande i flertalet av Empir Group AB:s dotterbolag. Han har tidigare varit CFO för den noterade koncernen Nocom AB samt ekonomichef för mjukvarubolaget Northern Parklife AB.

Torbjörn Nilsson innehar 4 092 aktier i Xavi Solutionnode AB (publ).

Torbjörn Nilsson är beroende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen samt större aktieägare.

Punkt 10 - Val av ny revisor

Aktieägaren Empir Group AB föreslår att entlediga det nuvarande revisionsbolaget, KPMG AB, samt att till ny revisor, för tiden intill slutet av nästa årsstämma, välja den auktoriserade revisorn Johan Fransson till revisor.

Punkt 11 - Beslut om godkännande av låneavtal med Empir Group AB

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman i Xavi Solutionnode AB (publ) fattar beslut om att godkänna ett nytt låneavtal ("Låneavtalet") mellan Xavi Solutionnode AB (publ) och Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"), för att refinansiera samtliga lån som Xavi Solutionnode-koncernen har upptagit i samband med att Xavi Solutionnode AB (publ) förvärvade aktier i Frontwalker Group AB och Racasse AB från Empir Group. Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund och motiv

Ett flertal låneavtal har ingåtts mellan parterna under åren och bankfinansiering har lösts ut. Att samla alla lån i moderbolaget och samtidigt likställa villkoren och löptider ger bättre översikt. Mjukare och mer flexibel amortering ger större transparens och ökad tydlighet i båda parters publika rapportering.

Beskrivning av Låneavtalet

Xavi Solutionnode AB (publ) har under 2019-2021 förvärvat Frontwalker Group AB och Racasse AB från Empir Group. Förvärven innebär att Xavi Solutionnode AB (publ) har en skuld till Empir Group om totalt 34 600 000 kronor. Xavi Solutionnode AB (publ) och Empir Group har beslutat att ingå Låneavtalet för att refinansiera den nuvarande skulden med ett långfristigt lån med ett ursprungligt kapitalbelopp om 37 000 000 kronor.

Lånebeloppet uppgår till 37 000 000 kronor. Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. För det fall Xavi Solutionnode AB (publ) delar ut likvida medel till sina aktieägare ska Xavi Solutionnode AB (publ) samtidigt amortera på skulden årligen till Empir Group med ett belopp som motsvarar dubbla kontanta årliga utdelningen i Xavi Solutionnode AB (publ). Xavi Solutionnode AB (publ) ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group senast den 24 november 2035. Oaktat det föregående har Xavi Solutionnode AB (publ) rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Empir Group AB kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ) bedöms Empir Group vara närstående till Xavi Solutionnode AB (publ) enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode AB (publ) som Empir Group godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner ingåendet av Låneavtalet med Empir Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Empir Group inte ska beaktas.

Punkt 12 - Beslut om godkännande av förvärv av samtliga aktier i Designnode AB från Empir Group AB

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) föreslår att extra bolagsstämman i Xavi Solutionnode AB (publ) fattar beslut om att godkänna ett aktieöverlåtelseavtal ("Aktieöverlåtelseavtalet") mellan Xavi Solutionnode AB (publ) och Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"). Styrelsen lämnar härmed förslag till beslut samt en redogörelse enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen.

Bakgrund och motiv

Designnode AB, org.nr 559116-6615, med intressebolaget Designtech Solutions AB, org.nr 556578-3734, kommer att ingå i Xavi Venture-segmentet där vi samlar några mindre intressebolag för att vidareutvecklas tillsammans med affärssegmenten Xavi Solve och Xavi Serve. Xavi Solutionnode AB (publ) avser att försöka öka sitt ägande i den underliggande rörelsen Designtech Solutions AB för att om möjligt konsolidera in denna som ett dotterbolag.

Beskrivning av Aktieöverlåtelseavtalet

Enligt Aktieöverlåtelseavtalet ska Xavi Solutionnode AB (publ) förvärva 500 aktier i Designnode AB från Empir Group. Köpeskillingen uppgår till 3 200 kronor per aktie, dvs. totalt 1 600 000 kronor ("Köpeskillingen").

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen, inklusive Köpeskillingen, är marknadsmässiga och att Aktieöverlåtelseavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Xavi Solutionnode AB (publ) bedöms Empir Group vara närstående till Xavi Solutionnode AB (publ) enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode AB (publ) som Empir Group godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att extra bolagsstämman godkänner förvärvet av 500 aktier i Designnode AB från Empir Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Empir Group inte ska beaktas.

Övrigt

Handlingar

Styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar hålls tillgängliga hos Bolaget på Söder Mälarstrand 65 C i Stockholm och på Bolagets webbplats, http://www.xavitechgroup.se/, senast två veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats,

https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Stockholm i oktober 2021

Xavi Solutionnode AB (publ)

Styrelsen

För mer information vänligen kontakta:

Lars Save, styrelseledamot och VD

[email protected]

+46 70 590 1822

Kort om Xavi Solutionnode AB (publ)

Xavi Solutionnode-koncernen, som är ett publikt bolag listat på NGM Nordic SME sedan 2017 har till föremål att huvudsakligen investera i informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem för flödeskontroll av gaser och vätskor. Den huvudsakliga verksamheten sker i det helägda dotterbolaget Frontwalker Group AB.

Frontwalker erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåttaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt för bemanning av IT-support. Frontwalker bedrivs i självständiga dotterbolag i Malmö, Stockholm, Uppsala och Sundsvall och sysselsätter ca 130 medarbetare.

Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 20 januari 2023

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 14 februari 2023 klockan 10.30 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 10.00.


Xavi Solutionnode har ingått avtal om förvärv av resterande aktier i Tavana IT och utser ny försäljningschef

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 januari 2023

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 18 januari 2023, ingått avtal med Bibandeloon AB, org.nr 559172-4645 ("Bibandeloon"), om förvärv av 100 aktier i Bolagets dotterbolag Tavana IT AB, org.nr 556924-2976 ("Tavana"). Köpeskillingen uppgår till 2 200 000 kronor. Betalning för de förvärvade aktierna i Tavana erläggs dels genom kontant betalning om 1 100 000 kronor, dels genom säljarrevers om 1 100 000 kronor. Transaktionen är villkorad av godkännande vid extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode planerad till den 14 februari 2023. Babak Sahraee utses samtidigt per idag till ny försäljningschef i Xavi Solutionnode.


Xavi Solutionnode beslutar om nedskrivningar samt antar nya finansiella mål och ny utdelningspolicy

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 17 januari 2023

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode" eller "Bolaget") har idag, den 17 januari 2023, som en följd av översyn av nedskrivningsbehov beslutat att göra en nedskrivning av goodwill om 28,9 mkr. Den icke-kassaflödespåverkande nedskrivningen belastar resultatet i fjärde kvartalet 2022. I tillägg skrivs även värden inom segmentet Ventures ned. Med anledning av de under 2022 genomförda nyemissionerna, inklusive kvittning och amortering av den tidigare skulden till Empir Group AB, har styrelsen även antagit nya finansiella mål och ny utdelningspolicy.


Frontwalker får utmärkelse som ett Great Place to Work™ för andra året i rad

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 25 november 2022

Xavi Solutions dotterbolag Frontwalker har blivit Great Place to Work®-certifierade för andra året i rad.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - September 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 8 november 2022

DELÅRSRAPPORT

I tredje kvartalet ökade omsättningen för jämförbara enheter från 24,0 mkr till 24,2 mkr och rörelseresultatet förbättrades från -0,5 mkr till +0,5 mkr.

Juli - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 24,2 (24,9) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,5 (0,3) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,4 (-0,3) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till 0,00 (-0,01) kr

Januari - September 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 85,7 (87,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,2 (0,9) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,3 (-0,7) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,02) kr

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2022

Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har hållit extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 kl. 10.00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om, bland annat, nedanstående.


Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 september 2022

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), har kallats till extra bolagsstämma den 26 oktober 2022 klockan 10.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till den extra bolagsstämman börjar klockan 09.45.


Xavi Solutions delårsrapport Januari - Juni 2022

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 18 augusti 2022

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 61,5 (62,8) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,7 (0,7) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -1,7 (-0,4) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,05 (-0,01) kr

April - Juni 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 29,0 (30,1) mkr
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,9 (-0,4) mkr
 • Resultat efter skatt uppgick till -2,3 (-0,8) mkr
 • Resultat per aktie uppgick till -0,06 (-0,03) kr

Xavi Solutionnode offentliggör utfall i företrädesemissionen

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 4 juli 2022 

DETTA PRESSMEDDELANDE FÅR INTE OFFENTLIGGÖRAS, PUBLICERAS ELLER DISTRIBUERAS, DIREKT ELLER INDIREKT I ELLER TILL AUSTRALIEN, HONGKONG, JAPAN, KANADA, NYA ZEELAND, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, SINGAPORE, USA ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDAN ÅTGÄRD HELT ELLER DELVIS ÄR FÖREMÅL FÖR LEGALA RESTRIKTIONER. DETTA PRESSMEDDELANDE UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I XAVI SOLUTIONNODE AB (PUBL). SE ÄVEN AVSNITTET "VIKTIG INFORMATION" NEDAN.

Styrelsen för Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutions") offentliggör idag utfallet i den nyemission av aktier av serie A och serie B med företrädesrätt för Xavi Solutions befintliga aktieägare ("Företrädesemissionen") som beslutades av styrelsen den 3 juni 2022. Företrädesemissionen har tecknats till cirka 26,5 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 60 procent, vilket innebär att cirka 40 procent av Företrädesemissionens totala volym tilldelas emissionsgaranterna. Xavi Solutions tillförs således cirka 43,7 MSEK, före kvittning av fordran samt emissionskostnader. Företrädesemissionen gör Xavi Solutions skuldfritt, stärker rörelsefinansiering samt möjliggör förvärv.


Infoland och Frontwalker ingår partnerskap. Nederländskt mjukvaruföretag och svenskt IT-konsultföretag stärker varandra med samarbete.

Infoland och Frontwalker annonserade idag att de har ingått ett strategiskt partnerskap. Genom detta ser de en förstärkning genom samarbete inom smarta mjukvaror och IT-konsultationstjänster. För Infoland innebär detta att de breddar sin internationella verksamhet till Sverige. För Frontwalkers del innebär detta en expandering av deras erbjudande med mjukvara för optimering av digitaliseringsprocesser. Infoland är en väletablerad mjukvaruleverantör med kontor i Nederländerna, Belgien. De utvecklar en standardplattform som är högst konfigurerbar. Deras mjukvara används varje dag av över 1.6 miljoner användare inom e-hälsa, logistik, tillverkning och inom den marina sektorn. Frontwalker är ett IT-konsultföretag som designar, levererar och implementerar strategiska och affärskritiska IT-projekt.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted