KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I XAVITECH AB

Aktieägarna i Xavitech AB, org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till årsstämma den 15 maj 2020 klockan 14:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar 13:30.

Rätt att delta och anmälan

Rätt att delta i årsstämman har den som

dels är införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 9 maj 2020 (eftersom avstämningsdagen är en lördag måste således aktieägare vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 8 maj 2020),

dels anmält sig till Bolaget senast den 11 maj 2020 under adress Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand eller via epost [email protected] I anmälan ska uppges namn eller firma, personnummer eller organisationsnummer, adress, telefonnummer, aktieinnehav och eventuella biträden (högst två).

Förvaltarregistrerade aktier

Aktieägare som har sina aktier förvaltarregistrerade genom bank eller annan förvaltare måste, för att få delta i den extra bolagsstämman, begära att tillfälligt vara inregistrerad för aktierna i eget namn i aktieboken hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare som önskar sådan inregistrering måste underrätta sin förvaltare om detta i god tid före den 9 maj 2020, då sådan inregistrering senast måste vara verkställd (eftersom avstämningsdagen är en lördag innebär detta att aktieägare måste ombesörja sådan registrering senast fredagen den 8 maj 2020).

Ombud m.m.

Aktieägare som företräds av ombud ska utfärda fullmakt för sådant ombud. Om fullmakten utfärdats av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis för den juridiska personen, som utvisar behörighet att utfärda fullmakten, bifogas. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till Xavitech AB, Industrigatan 17, 871 53 Härnösand. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten (högst fem år). Fullmaktsformulär finns tillgängligt på Bolagets webbplats, www.xavitech.com.

Förslag till dagordning

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Val av en eller två justeringsmän

5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

6. Godkännande av dagordning

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse.

8. Beslut om:

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning

b) resultatdisposition enligt den fastställda balansräkningen

c) ansvarsfrihet för styrelseledamöterna och verkställande direktören

9. Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter

10. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna

11. Val av styrelse och revisor

12. Beslut om godkännande av låneavtal med Empir Group AB

13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

14. Avslutande av stämman

Förslag till beslut

Punkt 8b - Resultatdisposition

Styrelsen föreslår årsstämman att utdelning lämnas med 0,12 kr per aktie samt att avstämningsdag ska vara den 19 maj 2020. Beslutar årsstämman i enlighet med förslaget beräknas utdelningen sändas ut genom Euroclear Sweden AB:s försorg den 22 maj 2020. Sista dag för handel med Bolagets aktier inkluderande rätt till utdelning är då den 15 maj 2020, dvs. dagen för årsstämman.

Punkterna 9, 10 och 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, samt revisorer och revisorssuppleanter, fastställande av arvoden åt styrelsen och revisorerna samt val av styrelse och revisorer

Aktieägare representerande cirka 28,42 procent av aktierna och 29,68 procent av rösterna föreslår följande:

Punkt 9 Val av fyra ordinarie styrelseledamöter med en styrelsesuppleant. Val av en auktoriserad revisor.

Punkt 10 Arvode till styrelsen utgår med sammanlagt 280 000 kronor att fördelas med 100 000 kronor till ordföranden och 60 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter.

Arvode till revisorn utgår enligt offert och godkänd räkning.

Punkt 11 Omval av Pontus Puljer, Lars Kingelin, Lars Save och Lena Sundsvik som styrelseledamöter och omval av Torbjörn Nilsson som styrelsesuppleant samt omval av Lars Save som ordförande, samtliga för tiden intill slutet av årsstämman 2021. Mats Berlin har avböjt omval.

Omval av den auktoriserade revisorn Johan Fransson som Bolagets revisor för tiden intill slutet av årsstämman 2021.

Punkt 12 - Beslut om godkännande av låneavtal med Empir Group AB

Vissa transaktioner mellan närstående parter ska enligt 16a kap. aktiebolagslagen underställas bolagsstämman för godkännande. Styrelsen för Bolaget har föreslagit att årsstämman i Bolaget fattar beslut om att godkänna ett låneavtal ("Låneavtalet") mellan Bolaget och Empir Group AB, org.nr 556313-5309, ("Empir Group") för att refinansiera den säljarrevers som Bolaget utfärdade som betalning för del av köpeskillingen vid förvärvet av 75 000 aktier i Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125.

Beskrivning av Låneavtalet

Lånebeloppet uppgår till 20 000 000 kronor. Låneavtalet löper med ränta enligt en årlig räntesats om 6 procent intill dess skulden i dess helhet har återbetalats. Bolaget ska erlägga amorteringar på skulden till Empir Group kvartalsvis motsvarande ett belopp som utgör 50 procent av erhållen utdelning från Frontwalker Group AB. Bolaget ska återbetala skulden i dess helhet till Empir Group senast den 1 april 2035. Oaktat det föregående har Bolaget rätt att när som helst i förtid återbetala belopp motsvarande hela eller del av skulden, tillsammans med på sådant belopp upplupen ränta.

Styrelsen bedömer att villkoren för transaktionen är marknadsmässiga och att Låneavtalet i övrigt innehåller sedvanliga villkor.

Närståendetransaktion

Mot bakgrund av att Empir Group kontrollerar mer än 20 procent av aktierna och rösterna i Bolaget bedöms Empir Group vara närstående till Bolaget enligt 16a kap. 3 § aktiebolagslagen. Enligt 16a kap. 7 § aktiebolagslagen ska väsentliga transaktioner med närstående underställas bolagsstämma för godkännande. Transaktionen är därför villkorad av att aktieägarna i såväl Bolaget som Empir Group godkänner transaktionen.

Förslag till beslut

Styrelsen föreslår att årsstämman godkänner ingåendet av Låneavtalet med Empir Group.

Majoritetskrav

För giltigt beslut krävs att beslutet biträds av aktieägare företrädande mer än hälften av de på stämman avgivna rösterna, dock att de aktier och röster som innehas, direkt och indirekt, av Empir Group inte ska beaktas.

Punkt 13 - Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission

Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar att bemyndiga styrelsen att vid ett eller flera tillfällen före nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, mot kontant betalning, apportegendom eller kvittning, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner.

Syftet med bemyndigandet är att ge styrelsen flexibilitet i arbetet med att säkerställa att Bolaget på ett ändamålsenligt sätt kan tillföras kapital och förvärva bolag, verksamheter och andra tillgångar.

Styrelsen eller verkställande direktören ska ha rätt att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan visa sig erforderliga i samband med registrering hos Bolagsverket.

För giltigt beslut erfordras biträde av aktieägare som representerar minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid årsstämman företrädda aktierna.

Övrigt

Handlingar

Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens förslag till beslut samt därtill hörande handlingar, information om föreslagna styrelseledamöter och revisor hålls tillgängliga hos Bolaget på Industrigatan 17 i Härnösand och på Bolagets webbplats, www.xavitech.com, senast tre veckor före stämman och sänds kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Aktieägarnas frågerätt

Aktieägarna erinras om rätten att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören i enlighet med 7 kap 32 § aktiebolagslagen.

Behandling av personuppgifter

För information om hur dina personuppgifter behandlas hänvisas till den integritetspolicy som finns tillgänglig på Euroclear Swedens webbplats, https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Intigitetspolicy-bolagsstammorsvenska.pdf.

______________

Härnösand i april 2020

Xavitech AB

Styrelsen

För mer information kontakta:

Torbjörn Skog, Verkställande direktör Xavitech AB

[email protected]

+46 708-890 894

Xavitech-koncernen, som är listat på Nordic SME, har till föremål att äga och förvalta fast och lös egendom inom huvudsakligen informationsteknologi och industriella digitala sensor och styrsystem. Xavitech har idag verksamhet i det helägda dotterbolaget Xavitech Micropumps AB samt i det 49%-iga innehavet i intressebolaget Frontwalker Group AB.

Xavitech Micropumps AB har utvecklat och patenterat en unik skalbar digital pumpteknologi, som för närvarande har sitt huvudsakliga användningsområde inom gas analys för miljö-, industri- och medicintekniska produkter.

Frontwalker Group erbjuder resurs- och kompetensförstärkning inom systemutvecklingsprocessens alla faser, helhetsåtaganden kring utveckling och förvaltning av stora kundspecifika IT-system samt tjänster för bemanning av IT-support. Verksamheten bedrivs i självständiga dotterbolag i Stockholm, Uppsala, Malmö och Sundsvall och sysselsätter ca 120 medarbetare.

Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 23 november 2021

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Bolaget") har idag, den 23 november 2021, hållit extra bolagsstämma. Extra bolagsstämman fattade följande beslut.


Xavi Solutionnode delårsrapport januari - september 2021

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 11 november 2021

DELÅRSRAPPORT

Januari - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 87,8 (2,8) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,9 (0,4) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,7 (-0,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,02 (-0,05) kr

Juli - September 2021

· Nettoomsättningen uppgick till 24,9 (1,1) mkr

· Rörelseresultatet uppgick till 0,3 (-0,6) mkr

· Resultat efter skatt uppgick till -0,3 (-0,8) mkr

· Resultat per aktie uppgick till -0,01 (-0,04) kr


Kallelse till extra bolagsstämma i Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 29 oktober 2021

Aktieägarna i Xavi Solutionnode AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 23 november 2021 klockan 16.00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27 i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 15.45.


Xavi Solutionnode AB (publ) ingår avtal med Empir Group AB om förvärv av samtliga aktier i Designnode AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2021

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode") har i dag, den 26 oktober 2021, ingått avtal om förvärv av samtliga 500 aktier i Designnode AB, org.nr 559116-6615 ("Designnode"), från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group") ("Aktieöverlåtelseavtalet"). Köpeskillingen uppgår till 3 200 kronor per aktie, dvs. totalt 1 600 000 kronor ("Köpeskillingen"). Aktieöverlåtelseavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode som Empir Group.


Xavi Solutionnode AB (publ) ingår nytt låneavtal med Empir Group AB

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 26 oktober 2021

Xavi Solutionnode AB (publ) ("Xavi Solutionnode") har under 2019-2021 förvärvat Frontwalker Group AB, org.nr 556511-6125, och Racasse AB, org.nr 556574-5600, från Empir Group AB, org.nr 556313-5309 ("Empir Group"). Avyttringarna innebär att Xavi Solutionnode har en skuld till Empir Group om totalt 34 600 000 kronor. Xavi Solutionnode och Empir Group har i dag, den 26 oktober 2021, ingått ett nytt låneavtal om 37 000 000 kronor ("Låneavtalet") för att refinansiera lånen som Empir Group har lämnat till Xavi Solutionnode. Låneavtalet är villkorat av godkännande av aktieägarna i såväl Xavi Solutionnode som Empir Group.


Xavitech AB (publ) har bytt företagsnamn till Xavi Solutionnode AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 30 september 2021

Extra bolagsstämman i Xavitech AB (publ) den 30 augusti 2021 beslutade, bland annat, att ändra bolagets företagsnamn. Bolagsverket har nu registrerat det nya företagsnamnet Xavi Solutionnode AB (publ). Bolaget byter därmed listningsnamn till Xavi Solutionnode AB men behåller kortnamnet XAVI-B på NGM Nordic SME.


Styrelseledamoten Lars Save blir ny VD för Xavitech

PRESSMEDDELANDE

Stockholm, 29 september 2021

Styrelsen för Xavitech AB (publ) ("Xavitech") har idag, den 29 september 2021, beslutat att styrelseledamoten Lars Save utses till ny VD och koncernchef för Xavitech. Lars Save tar över med omedelbar verkan.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Xavitech AB (publ)

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 30 augusti 2021

Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837, har hållit extra bolagsstämma den 30 augusti 2021 kl. 10:00 hos Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Vid stämman fattades beslut om nedanstående.


Xavitech Delårsrapport januari - juni 2021

PRESSMEDDELANDE

Härnösand, 19 augusti 2021

DELÅRSRAPPORT

Januari - Juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 62,8 (1,7) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till 0,7 (1,0) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,4 (0,0) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,01 (0,00) kr

April - Juni 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 30,1 (0,6) mkr
  • Rörelseresultatet uppgick till -0,4 (0,2) mkr
  • Resultat efter skatt uppgick till -0,9 (-0,2) mkr
  • Resultat per aktie uppgick till -0,03 (-0,01) kr

KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I XAVITECH AB (PUBL)

Aktieägarna i Xavitech AB (publ), org.nr 556675-2837 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma den 30 augusti 2021 klockan 10:00 på Advokatfirman Schjødt, Hamngatan 27, i Stockholm. Inregistrering till stämman börjar klockan 09:30.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted