Delårsrapport Q2 2021

Finansiell utveckling april - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 207,1 Mkr (208,2) vilket motsvarar en minskning med 0,6 procent.
 • EBITDA uppgick till 7,3 Mkr (9,0) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,3). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 10,0 (1,8) Mkr vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,8 procent (0,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till -0,3 Mkr (-8,8). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 2,7 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 6,7 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 2,4 Mkr (-16,0) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,2 procent (-7,7).
 • Resultatet före skatt uppgick till 3,5 Mkr (-9,6).
 • Periodens resultat uppgick till 2,7 Mkr (-9,6).
 • Resultat per aktie före utspädning 0,37 kr (-1,30) och efter utspädning uppgick till 0,37 kr (-1,30).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 13,9 Mkr (23,7).

Finansiell utveckling januari - juni 2021

 • Omsättningen uppgick till 411,5 Mkr (460,9) vilket motsvarar en minskning med 10,7 procent. Minskningen är till största delen hänförlig till effekterna av covid-19.
 • EBITDA uppgick till 14,3 Mkr (21,6) och EBITDA-marginalen uppgick till 3,5 procent (4,7). Under perioden påverkades EBITDA negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades EBITDA positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,2 Mkr. Justerad EBITDA för jämförelsestörande poster under perioden var 20,1 Mkr (10,3) vilket motsvarar en EBITDA-marginal på 4,9 procent (2,2).
 • Rörelseresultatet uppgick till -1,6 Mkr (-4,3). Rörelseresultatet inkluderar ordinarie avskrivningar på materiella och immateriella tillgångar om 15,9 Mkr (25,9). Under perioden påverkades rörelseresultatet negativt av kostnader för arbetet med ägarspridning i dotterbolaget Brilliant Future AB med 5,8 Mkr. Under samma period föregående år påverkades rörelseresultatet positivt av försäljningen av Comaea 6,6 Mkr, Covid-19 relaterade bidrag med 13,9 Mkr samt negativt av engångskostnader med 9,2 Mkr. Justerat rörelseresultat för jämförelsestörande poster under perioden var 4,2 Mkr (-15,6) vilket motsvarar en rörelsemarginal på 1,0 procent (-3,4).
 • Resultatet före skatt uppgick till 1,2 Mkr (-5,0).
 • Periodens resultat uppgick till -0,3 Mkr (-5,0).
 • Resultat per aktie före utspädning -0,03 kr (-0,68) och efter utspädning uppgick till -0,03 kr (-0,68).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 20,4 Mkr (38,7).

Väsentliga händelser under andra kvartalet

Under andra kvartalet avyttrades dotterbolaget Brilliant Future AB i enlighet med årsstämmans beslut den 12 maj. Aktierna i Brilliant togs upp till handel på Nasdaq First North Growth Market Stockholm ("Nasdaq First North") den 23 juni.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

Koncernens finska bolag kommer att fusioneras 1 juli 2021 vilket innebär att fyra bolag blir ett bolag som får namnet Wise People Group Oy.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ingrid Höög vd och koncernchef Wise Group AB (publ)
Tel +46 765 25 90 05, e-post: [email protected]

Denna information är sådan information som Wise Group AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU) nr 596/2014 och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 20 augusti 2021 kl. 08:30 CEST.

Wise Group är en familj av specialistbolag inom rekrytering, konsulttjänster och digitala produkter som hjälper företag att nå sin fulla potential genom att sätta människan i centrum. Vi är en nordisk aktör med global räckvidd, med kunder i över 60 länder, och kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö och Helsingfors. Wise Group är noterad på Nasdaq Stockholms Small Cap-lista.

www.wisegroup.se

Delårsrapport Q2 2022


Delårsrapport Q1 2022


Årsredovisning 2021


Bokslutskommuniké 2021


Delårsrapport Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted