Information med anledning av att WilLak placerats på observationslistan

Styrelsen för Willak AB (Bolaget) vill med anledning av att Bolaget placerats på observationslistan för Nordic MTF delge väsentlig information kring detta.

Den anmärkning som Bolagets revisor avgett i årsredovisningen för 2017 samt att Bolagets styrelse under en period varit ofullständig har medfört att bolaget har placerats på observationslistan.

Bakgrunden är att bolaget har haft en svagare orderingång under årets första månader än prognostiserat vilket går att utläsa från presenterade månadsrapporter. Däremot har WiLak på senare tid haft en god ordertillströmning och styrelsen ser med god tillförsikt på kommande kvartal där Bolaget bör ha goda möjligheter att uppnå positivt kassaflöde. Avtalade order överstiger idag 12mkr och Bolaget förväntas få ytterligare orders att leverera under hösten. Kapaciteten i fabriken är väsentligt högre än tidigare och man är väl förberedd för större volymer utan att i väsentlig grad öka sina fasta kostnader. Bolaget har länge arbetat med att skapa skalbarhet i sin verksamhet som nu börjar ge ett stort utfall.

WilLaks styrelse utvärderar idag ytterligare finansieringsalternativ för att möta Bolagets rörelsekostnader fram till att ett positivt kassaflöde uppnås. Konkreta diskussioner förs och styrelsens uppfattning är att nödvändig finansiering kommer erhållas för att säkerställa drift och leverans av tagna orders.

30 maj 2018

Viktig information

Denna information är sådan information som WilLak är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 maj 2018 kl. 12:30 CET.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Kort om WilLak

WilLak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. WilLaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. WilLak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential. Mangold Fondkommission AB, tel: +46 8 5030 1550, agerar Mentor och likviditetsgarant för WilLaks aktier på NGM Nordic MTF.

Nerladdningsbara filer

Delårsrapport för Willak AB (publ) januari - juni 2021

  • Intäkterna uppgick till 3,7 MSEK (6,6).
  • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 1 655 TSEK (391).
  • Resultatet efter skatt uppgick till -3,4 MSEK (-1,8).
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 SEK (-0,03).
Kallelse till årsstämma i WilLak AB (publ)

WilLak AB (556945-5594) håller årsstämma måndagen den 24 maj 2021 klockan 11.00 i bolagets lokaler på Idögatan 38 i Linköping.

Nya order till WilLak AB (publ) på 8,0 MSEK avseende tre projekt

WilLak AB (publ) har erhållit nya order från två tidigare kunder i södra Sverige. BAB Byggtjänst AB i Malmö med två projekt och SEFAB i Norrköping avseende ett mindre projekt.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted