Årsredovisning 2021 för Willak AB (PUBL.) samt justering av resultat -165 TSEK

Inkluderat årsbokslut i detta pressmeddelande finns nu för nedladdning på Willaks hemsida.

I årsredovisningen för 2021 har gjorts en nedskrivning av resultatet med -165 TSEK till -6,1 MSEK med anledning av nedskrivning av osäker kundfordran.

I revisionsberättelsen har redogjorts för Bolagets likviditetssituation.

Utsago från Revisor Emma Westholm;

"Utan att det påverkar mina uttalanden ovan vill jag fästa uppmärksamheten på förvaltningsberättelsen i årsredovisningen.

I årsredovisningen framgår att bolaget redovisar en förlust på -6,1 MSEK för det år som slutade den 31 december 2021 och att bolagets kortfristiga skulder per detta datum översteg dess kortfristiga fordringar med 18 MSEK. Som framgår av förvaltningsberättelsen är det styrelsens uppfattning att en förutsättning för bolagets förmåga att fortsätta sin verksamhet under de närmaste 12 månaderna är att bolaget tillförs nytt kapital i enlighet med styrelsens intentioner eller att bolaget börjar redovisa positivt kassaflöde.

Ovanstående förhållanden, tillsammans med de andra omständigheter som redogörs för i förvaltningsberättelsen, tyder på att det finns en väsentlig osäkerhetsfaktor som kan leda till betydande tvivel om bolagets förmåga att fortsätta verksamheten.

Vi vill framhålla styrelsens påpekande att en eventuell framtida situation med fortsatta förluster och uteblivna kapitaltillskott kan medföra att antagandet om fortsatt drift inte längre är riktigt med åtföljande väsentliga nedskrivningsbehov av tillgångarnas bokförda värden."

I revisionsberättelsen finns en anmärkning från revisorn

Anmärkning

Utan att det påverkar våra uttalanden så vill vi anmärka på att avdragen skatt och sociala avgifter samt mervärdesskatt vid flera tillfällen inte betalats i rätt tid. Försummelsen har inte medfört någon väsentlig skada för bolaget utöver dröjsmålsränta och har därmed inte påverkat mitt uttalande avseende ansvarsfriheten.

Linköping den 25 april 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Martin Axelsson, VD
Telefon: +46 73 246 74 14
E-post: [email protected] 

Jan Axelsson, styrelseordförande
Telefon: +46 70 952 12 80
E-post: [email protected] 

Denna information är sådan information som Bolaget är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 april 2022 kl. 16:00.

Kort om Willak

Willak är en leverantör av smarta byggsystem till byggbolag som i första hand bygger flerbostadshus. Bolagets byggsystem består av flera egenutvecklade produkter som tillsammans gör att byggnation av främst flerfamiljshus blir mer rationell än traditionella metoder. Willaks egna produkter är prefabricerade utfackningsväggar och ett patenterat stålpelarsystem med tillhörande brandisolering. Willak har själva utvecklat sina tillverkningsmetoder, vilket har lett till att Bolagets lösning överträffar konkurrenter som inhandlar komponenter från leverantörer med hänsyn till ledtider, kvalité och utvecklingspotential.

Bolagets B-aktier är upptagna till handel på Nordic SME.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted