VERTICAL VENTURES RAPPORT FÖR TREDJE KVARTALET 2020

KVARTAL 3, 2020

 • Nettoomsättningen under kvartalet uppgick till 2 KSEK (1 117 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) blev under kvartalet -1 135 KSEK (-14 264 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) blev -1 135 KSEK under kvartalet (-16 355 KSEK)
 • Huvudaktieägarna, Crafoord Capital Partners AB och Dividend Sweden AB lämnar ett villkorat aktieägartillskott om 1 500 000 kr. Tillskottet kommer att återbetalas i samband med att förvärvet av Arcane Crypto AS genomförs.

KVARTAL 1-3, 2020

 • Nettoomsättningen uppgick för kvartal 1-3 till 7 KSEK (3 519 KSEK)
 • Resultatet före avskrivningar (EBITDA) uppgick för första halvåret till -1 038 KSEK (-2 926 KSEK)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick för första halvåret till -2 173 KSEK (-17 190 KSEK)
 • Stämman beslöt att anta ny lydelse i bolagsordningen - en höjning av gränserna för aktiekapitalet (§4).
 • Stämman beslöt om bemyndigande för styrelsen att emittera aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler.
 • Vertical Ventures avbryter processen om förvärv av Tongdow E-Commerce Group Co. Ltd.
 • Vertical Ventures ingår avtal om förvärv av Arcane Crypto AS i augusti månad. Målsättning om slutförande under fjärde kvartalet 2020.
 • Den extra bolagstämman som utlysts till den 28 september, för att godkänna förvärvet av Arcane Crypto AS ställdes in. Det kommer att kallas till en ny extrabolagsstämma inom kort.

EFTER RAPPORTPERIODENS UTGÅNG

 • Inga händelser efter rapportens utgång.

Hela rapporten för årets första nio månader finns tillgänglig på Bolagets hemsida:

https://investor.verticalventures.se/finansiella-rapporter/

Denna information är sådan information som Vertical Ventures AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 6 oktober 2020 kl. 08:45 CET.

Stockholm 2020-10-06

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Jonas Litborn, VD, Vertical Ventures AB (publ)
E-post: info@verticalventures.se
Hemsida: http://investor.verticalventures.se

Kort information om Vertical Ventures AB (publ)

Vertical Ventures affärsidé är att genom egna projekt och aktivt delägarskap driva projekt och bolag inom olika marknadsvertikaler inom lojalitet.

Bolaget är noterat på Nasdaq First North Growth Market och Mangold Fondkommission är Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, E-mail; ca@mangold.se, www.mangold.se http://www.mangold.se.
UPPDATERING KRING PROCESSEN AVSEENDE FÖRVÄRV AV ARCANE CRYPTO AS SAMT BOLAGETS PLANERADE BOLAGSTÄMMA 28 SEPTEMBER

Vertical Ventures AB (publ) ("Vertical Ventures" eller "Bolaget") har i pressmedelande den 4 augusti 2020 informerat om det så kallade omvända förvärvet av Arcane Crypto AS ("Arcane"). I samband med förvärvet av Arcane måste Vertical Ventures utarbeta en bolagsbeskrivning för fortsatt notering av Vertical Ventures på Nasdaq First North Growth Market. Denna bolagsbeskrivning måste godkännas av Nasdaq och publiceras i god tid innan bolagsstämman som beslutar om förvärvet av Arcane.


ARCANE CRYPTO INVESTERAR I LN MARKETS

Arcane Crypto AS, under uppköp av Vertical Ventures, har investerat i ITOAM Sarl, bolaget bakom LN Markets tillsammans med Bitfinex och Fulgur Ventures. Efter investeringen kommer Arcane Crypto AS att äga 7,14 % av ITOAM Sarl, LN Markets.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VERTICAL VENTURES AB (PUBL)

Aktieägarna i Vertical Ventures AB (publ), org.nr 556668-3933 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 28 september 2020, kl. 10.00 på Karlavägen 58 5tr i Stockholm.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted