Arcane Crypto's cryptocurrency broker, Kaupang, has launched new NFTs in collaboration with Sparebank 1 and Haltenbanken

The Norwegian non-fungible token ("NFT") project named Svalbard.Money is auctioning off brand new Svalbard coins inspired by historic individuals in the Soviet Union.

Svalbard.Money has become a worldwide phenomenon since its launch on April 12th 2021 in Longyear City, Norway. The website has attracted users and visitors from 190 countries so far. Arcane Crypto's subsidiary Kaupang has created the project's smart contract which has been deployed on Ethereum, while Haltenbanken has provided the design and SpareBank 1, the second largest finance group in Norway, spearheaded and financed the project.

The original coins used on Svalbard during the 20th century were minted in Leningrad in 1946. Svalbard.Money has now minted coins in the form of NFTs that pay tribute to the Soviet contribution to the fascinating monetary history in Svalbard. Three different coins portray the images of Aleksey Staknanov, the most famous miner of all time, Maya Plisetskaya, the outstanding ballerina of the Bolshoi Theatre in Moscow and Vladimir Lenin, former Soviet leader.

"NFTs represent an interesting socio-technical innovation, and it has been exciting to use Kaupang's technical expertise to help make this fascinating monetary history-project a reality, together with Sparebank 1 and Haltenbanken," says Nikolai Gobel, CEO of Kaupang.

For further information, please contact:
Torbjørn Bull Jenssen, CEO, Arcane Crypto AB
E-mail: [email protected]

About Arcane Crypto
Arcane Crypto develops and invests in projects, focusing on bitcoin and digital assets. Arcane operates a portfolio of businesses, spanning the value chain of digital finance. As a group we deliver services for payments, investments and trading. In addition, we have a media and research division.

Arcane has the ambition to become a leading player in the digital assets space by growing the existing businesses, invest in cutting edge projects, and through acquisitions and consolidation.

The Company is listed on Nasdaq First North Growth Market and Mangold Fondkommission is Certified Adviser, tel. +46 8 5030 1550, e-mail: [email protected], web: www.mangold.se.

Nerladdningsbara filer

Kaupang lanserar NFT samarbete med Bjarne Melgaard

Arcane Crypto AB:s (publ) helägda dotterbolag Kaupang Krypto AS har ingått ett samarbete med NFT AS och kuratorn Sam Farao för att förenkla förvärv av Bjarne Melgaards första kryptokonstsamling "The Lightbulb Man".


Kaupang launches NFT collaboration with Bjarne Melgaard

Arcane Crypto AB's (publ) wholly-owned subsidiary Kaupang Krypto AS has entered into a collaboration with NFT AS and curator Sam Farao, to facilitate acquisitions of Bjarne Melgaard's first crypto art collection The Lightbulb Man.


FI godkänner prospekt för Exchange-Traded Product baserad på Arcane Assets kryptovalutafond

Stockholm, 14 december, 2021 - Arcane Crypto AB:s ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") har idag fått godkänt av svenska finansinspektionen ("FI") för dess prospekt som inkluderar en Exchange Traded Product ("ETP") baserad på Arcane Assets kryptovalutafond.


Approval from Swedish FSA on Prospectus for Exchange-Traded Product based on Arcane Assets' cryptocurrency fund

Stockholm, December 14, 2021 - Arcane Crypto AB's ("Arcane Crypto") partner Valour Inc. ("Valour") has today received approval from the Swedish Financial Supervisory Authority ("SFSA") on its Base Prospectus, which includes an Exchange-Traded Product ("ETP") based on Arcane Assets' cryptocurrency fund.


Stämmokommuniké från extra bolagsstämma i Arcane Crypto 9 december 2021

Vid extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") den 9 december 2021, som genomförts enbart genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler, fattades nedan angivna beslut. Samtliga beslut var i enlighet med framlagda förslag, vilka beskrivs i detalj i stämmohandlingarna som finns tillgängliga på Bolagets webbplats, investor.arcanecrypto.se.


Bulletin from Arcane Crypto's Extraordinary General Meeting on 9 December 2021

At the Extraordinary General Meeting in Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company") on 9 December 2021, which has been conducted solely through postal voting in advance pursuant to temporary legislation, the resolutions presented below were passed. All resolutions were in accordance with submitted proposals, which are described in detail in the meeting documents available on the Company's website, investor.arcanecrypto.se.


Arcane Crypto AB kommer ansöka om notering på OTCQB i USA

Styrelsen i Arcane Crypto AB har idag beslutat att godkänna bolagets plan att ansöka om en notering på OTCQB, en handelsplattform i USA som drivs av OTC Markets Group för värdepapper som inte är noterade på en nationell börs. Arcane Crypto kommer därmed att ansöka om notering på OTCQB och räknar med att erhålla ett godkännande under första kvartalet 2022.


Arcane Crypto AB will apply for US listing on OTCQB

The Board of Arcane Crypto AB have today approved the company's plan to apply for a dual listing on OTCQB, a US trading market operated by OTC Markets Group for securities not listed on a national exchange. Arcane Crypto will apply for admission to trading on OTCQB and expects an approval during the first quarter of 2022.


Arcane Cryptos dotterbolag Trijo utser ny VD och stärker samarbetet med Arcane Crypto

Stockholm 12 november, 2021 - Arcane Cryptos helägda dotterbolag Ijort Invest AB ("Trijo") offentliggör idag att Arcane Cryptos VD Torbjørn Bull Jenssen även utses till VD för Trijo och ersätter därmed Totte Löfström.


Arcane Crypto's subsidiary Trijo appoints new CEO and strengthens collaboration with Arcane Crypto

Stockholm November 12, 2021 - Arcane Crypto's wholly owned subsidiary Ijort Invest AB ("Trijo") today announces that Arcane Crypto's CEO Torbjørn Bull Jenssen will also become CEO of Trijo and thereby replace Totte Löfström.


Kallelse till extra bolagsstämma i Arcane Crypto AB

Aktieägarna i Arcane Crypto AB, org. nr. 556668-3933 ("Arcane Crypto" eller "bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma att hållas torsdagen den 9 december 2021.

Styrelsen för Arcane Crypto har, i enlighet med lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor, beslutat att stämman ska genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Stämman hålls därmed utan möjlighet för aktieägare att närvara personligen eller genom ombud. Istället kan aktieägare delta vid stämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg enligt instruktionerna nedan.

Information om de beslut som har fattats av stämman offentliggörs 9 december 2021 så snart utfallet av poströstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting in Arcane Crypto AB

The shareholders in Arcane Crypto AB, Reg. No. 556668-3933 ("Arcane Crypto" or the "company"), are hereby summoned to the Extraordinary General Meeting on Thursday, 9 December 2021.

The Board of Directors of Arcane Crypto has resolved that the Extraordinary General Meeting will be held by postal voting only, in accordance with the Act (2020:198) on Temporary Exceptions to Facilitate the Execution of General Meetings in Companies and Other Associations. The Extraordinary General Meeting will therefore be held without the possibility for shareholders to attend in person or through a proxy. Instead, shareholders can participate in the Extraordinary General Meeting by voting and submitting questions in advance pursuant to the instructions described below.

Information about the resolutions passed by the Extraordinary General Meeting will be published on 9 December 2021, as soon as the result of the postal voting has been finally confirmed.


Arcane Cryptos handelsplattform för kryptovalutor, Kaupang, har lanserat en ny NFT i samarbete med Sparebank 1 och Haltenbanken

Det norska non-fungible token ("NFT") projektet Svalbard.Money auktionerar nu ut helt nya Svalbardmynt som inspirerats av historiska personer från Sovjet Unionen.


Arcane Crypto's cryptocurrency broker, Kaupang, has launched new NFTs in collaboration with Sparebank 1 and Haltenbanken

The Norwegian non-fungible token ("NFT") project named Svalbard.Money is auctioning off brand new Svalbard coins inspired by historic individuals in the Soviet Union.


Arcane Crypto publishes Interim Report for Q3 and the first nine months of 2021

The third quarter of 2021 (compared to the third quarter of 2020)

 • Group revenue increased to 81,166 kSEK (571)

 • EBITDA amounted to -6,059 kSEK (-3,085)

 • EBIT amounted to -8,105 kSEK (-3,133)

 • The result for the period amounted to -7,766 kSEK (-2,833)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,001 SEK (-0,005)

The first nine months of 2021 (compared to the first nine months of 2020)

 • Group revenue increased to 183,555 kSEK (879)

 • EBITDA amounted to -18,586 kSEK (-7,454)

 • EBIT amounted to -21,731 kSEK (-7,505)

 • The result for the period amounted to -150,872 kSEK (-7,343)

 • Adjusted result for the period amounted to -23,919 kSEK (-7,343)

 • Earnings per share before dilution amounted to -0,019 SEK (-0,014)

 • Earnings per share after dilution amounted to -0,018 SEK (-0,014)


Rättelse: Nomineringskommittén föreslår förändringar i Arcane Cryptos styrelse

Stockholm, 28 oktober 2021 - Ett pressmeddelande med rubriken "Nomineringskommittén föreslår förändringar i Arcane Cryptos styrelse" som distribuerades tidigare idag inkluderade av misstag ett namn på en föreslagen styrelseledamot som inte kommer att föreslås som styrelseledamot. Det rätta offentliggörandet lyder:

Styrelsen i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") har idag mottagit ett förslag från Bolagets nomineringskommitté om att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om förändringar i Bolagets styrelse. Nomineringskommittén föreslår att Michael Jackson utses till styrelseordförande och att Sïmon Saneback utses till ny styrelseledamot. Jonatan Raksnes kommer att lämna sin position som styrelseordförande och styrelseledamot och Anna Svahn, Kristian Kierkegaard och Viggo Leisner kommer att förbli styrelseledamöter.


Correction: The Nomination Committee proposes changes within Arcane Crypto's Board of Directors

Stockholm, October 29, 2021 - A press release headlined "The Nomination Committee proposes changes within Crypto's Board of Directors" distributed earlier today by mistake included a name of a proposed member of the Board that will not be proposed as member of the Board. The correct announcement follows:

The Board of Directors of Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company) has today received a proposal from the company's Nomination Committee to convene an Extraordinary General Meeting ("EGM") to resolve on changes within the Company's Board of Directors. The Nomination Committee proposes that Michael Jackson is elected as Chairman of the Board and that Sïmon Saneback is elected as a new member of the Board. Jonatan Raknes will resign from his position as Chairman and member of the Board and Anna Svahn, Kristian Kierkegaard and Viggo Leisner will remain as members of the Board.


Nomineringskommittén föreslår förändringar i Arcane Cryptos styrelse

Stockholm, 28 oktober 2021 - Styrelsen i Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" eller "Bolaget") har idag mottagit ett förslag från Bolagets nomineringskommitté om att sammankalla en extra bolagsstämma för att besluta om förändringar i Bolagets styrelse. Nomineringskommittén föreslår att Michael Jackson utses till styrelseordförande och att Sïmon Saneback och Mikkel Riiber utses till nya styrelseledamöter. Jonatan Raksnes kommer att lämna sin position som styrelseordförande och styrelseledamot och Anna Svahn, Kristian Kierkegaard och Viggo Leisner kommer att förbli styrelseledamöter.


The Nomination Committee proposes changes within Arcane Crypto's Board of Directors

Stockholm, October 28, 2021 - The Board of Directors of Arcane Crypto AB ("Arcane Crypto" or the "Company) has today received a proposal from the Company's Nomination Committee to convene an Extraordinary General Meeting ("EGM") to resolve on changes within the Company's Board of Directors. The Nomination Committee proposes that Michael Jackson is elected as Chairman of the Board and that Sïmon Saneback and Mikkel Riiber are elected as new members of the Board. Jonatan Raknes will resign from his position as Chairman and member of the Board and Anna Svahn, Kristian Kierkegaard and Viggo Leisner will remain as members of the Board.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted