Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör informationsmemorandum med anledning av företrädesemission

Med anledning av den förestående företrädesemission om högst 22 mkr ("Erbjudandet") har Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") idag offentliggjort ett informationsmemorandum som finns tillgängligt på Bolagets hemsida www.vilhelminamineral.com och på Aqurat Fondkommissions hemsida www.aqurat.se.


Vilhelmina Mineral AB (publ) nyttjar option att öka ägandet i Joma Gruver AS till 75%

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" och "Bolaget") nyttjar sin option att öka ägandet i samriskbolaget Joma Gruver AS ("Joma Gruver") från 50% till 75% genom att tillskjuta ytterligare 2,5 MNOK. Detta kapitaltillskott frigör även motsvarande bidragsfinansiering från Innovasjon Norge AS ("Innovasjon Norge") och Trøndelag Fylkeskommun. Total finansering om 5 MNOK ska användas till projektutveckling och för framtagande av s k reguleringsplan som är en del av norska tillståndsprocessen, samt en uppdaterad mineralresursberäkning och preliminär lönsamhetsstudie för Bolagets huvudprojekt i Joma och Stekenjokk.


Vilhelmina Mineral AB (publ) increases ownership to 75% in Joma Gruver AS

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or "the Company") increases its ownership in Joma Gruver AS ("Joma Gruver") from 50% to 75% by injecting additional financing of 2.5 MNOK. Further, this capital injection will make grants of the same amount accessible from Norwegian institution Innovasjon Norge AS ("Innovasjon Norge") and the County of Trøndelag. Total financing of 5 MNOK will deployed in progressing projects including development of the regulatory plan which is a key element in the Norwegian permitting process. Further, an updated mineral resources estimate will be made for Joma and Stekenjokk in compliance with international standards (NI 43-101 or JORC) as well as a preliminary economic assessment for these projects.


Vilhelmina Mineral avser att dra tillbaka noteringsansökan och genomför företrädesemission

Eftersom den extra bolagsstämman i Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har godkänt den transaktion genom vilken mer än 90 procent av aktierna i Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" eller "Bolaget") överlåts till Nickel Mountain avser styrelsen i Vilhelmina Mineral att dra tillbaka sin noteringsansökan vid NGM Nordic SME. Vidare har styrelsen i Vilhelmina Mineral, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 3 maj 2019, beslutat om en företrädesemission av aktier om totalt cirka 22 miljoner kronor ("Företrädesemissionen") samt en riktad kvittningsemission om cirka 1 miljon kronor ("Kvittningsemissionen").


Vilhelmina Mineral intends to withdraw its listing application and carries out a preferential rights issue

Since the Extraordinary General Meeting in Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") today has approved the transaction through which more than 90 percent of the shares in Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or the "Company") are transferred to Nickel Mountain, the Board of Directors in Vilhelmina Mineral intends to withdraw its listing application at NGM Nordic SME. Furthermore, the Board of Directors in Vilhelmina Mineral has, based on the authorization from the Annual General Meeting on May 3, 2019, resolved upon a preferential rights issue of shares of in aggregate approximately SEK 22 million (the "Rights Issue") and a directed share issue to be paid by way of set-off of approximately SEK 1 million (the "Set-Off Issue").    


Kallelse till årsstämma i Vilhelmina Mineral AB (publ)

Aktieägarna i Vilhelmina Mineral AB (publ), org.nr 556832-3876, kallas till årsstämma den 24 april 2020 kl. 16.00 i Bolagets lokaler på Brahegatan 29 i Stockholm. Inregistrering till årsstämman påbörjas 15.30.


Invitation to the annual general meeting of the shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ)

The shareholders in Vilhelmina Mineral AB (publ), reg. no 556832-3876, are hereby invited to participate in the Annual General Meeting to be held on Friday, April 24, 2020 at 4 p.m. in the Company's premises at Brahegatan 29 in Stockholm. Registration to the Annual General Meeting starts at 3.30 p.m.
Vilhelmina Minerals huvudägare tecknar avtal om försäljning till Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") meddelar att Nickel Mountain Resources AB (publ) ("Nickel Mountain") idag har ingått avtal med ägare till 92,5 % av aktierna i Vilhelmina Mineral om att förvärva deras aktier mot betalning i nyemitterade aktier i Nickel Mountain. Innan affären genomförs ska Vilhelmina Mineral finansieras genom företrädesemission om 23 MSEK som till 100 % är täckt av garantier och teckningsåtaganden. I tillägg har Vilhelmina Mineral ingått avtal om ytterligare finansiering på ca 3,3 MSEK via norska regionala fonder. Affären med Nickel Mountain förutsätter bl a godkännande av en extra bolagsstämma i Nickel Mountain.


Vilhelmina Mineral 's majority shareholders sign a share sale agreement with Nickel Mountain Resources

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral") announces that Nickel Mountain Resources AB (publ) (" Nickel Mountain ") today has entered into an agreement with owners of 92.5 % of the shares in Vilhelmina Mineral to acquire their shares against payment in newly issued shares in Nickel Mountain. Before the transaction is completed, Vilhelmina Mineral will be financed through a rights issue of SEK 23 million, which is 100% covered by guarantees and subscription obligations. In addition, Vilhelmina Mineral has entered into an agreement for additional financing of approximately SEK 3.3 million through Norwegian regional funds. The affair with Nickel Mountain requires, among other things, the approval of an Extraordinary General Meeting of Nickel Mountain. 


Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör bokslutskommuniké 2019

Fjärde kvartalet (oktober-december 2019)

 • Intäkter för fjärde kvartalet uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för fjärde kvartalet uppgick till 2,9 (3,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för fjärde kvartalet uppgick till -2,9 (-3,3) mkr
 • Resultatet per aktie för fjärde kvartalet uppgick till -0,17 (-0,22) kr

Helåret (januari - december 2019)

 • Intäkter för helåret uppgick till 0,0 (0,0) mkr
 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för helåret uppgick till 8,4 (11,0) mkr
 • Resultatet efter skatt för helåret uppgick till -8,5 (-11,3) mkr
 • Resultatet per aktie för helåret uppgick till -0,51 (-0,84) kr

Financial Report Fourth Quarter 2019

Fourth quarter 2019 (October-December 2019)

 • Revenue for fourth quarter amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for fourth quarter amounts to MSEK 2.9 (3.3)
 • After-tax profit for fourth quarter amounts MSEK -2.9 (-3.3)
 • Profit per share for fourth quarter amounts SEK -0.17 (-0.22)

Full year 2019 (January-December 2019)

 • Revenue for full year amounts to MSEK 0.0 (0.0)
 • Exploration and evaluation costs for full year amounts to MSEK 8.4 (11.0)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -8.5 (-11.3)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.51 (-0.84)

Vilhelmina Mineral AB (publ) offentliggör delårsrapport tredje kvartalet 2019

Tredje kvartalet (juli-september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för tredje kvartalet uppgick till 1,5 (1,3) mkr
 • Resultatet efter skatt för tredje kvartalet uppgick till -1,5 (-1,3) mkr
 • Resultatet per aktie för tredje kvartalet uppgick till -0,09 (-0,09) kr

Första nio månaderna (januari - september 2019)

 • Prospekterings- och utvärderingskostnader för första nio månaderna uppgick till 5,6 (7,7) mkr
 • Resultatet efter skatt för första nio månaderna uppgick till -5,6 (-8,0) mkr
 • Resultatet per aktie första nio månaderna uppgick till -0,34 (-0,64) kr

Financial Report Third Quarter 2019

Third quarter 2019 (July-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for third quarter amounts to MSEK 1.5 (1.3)
 • After-tax profit for third quarter amounts MSEK -1.5 (-1.3)
 • Profit per share for third quarter amounts SEK -0.09 (-0.09)

First nine months 2019 (January-September 2019)

 • Exploration and evaluation costs for first nine months amounts to MSEK 5.6 (7.7)
 • After-tax profit for first nine months amounts MSEK -5.6 (-8.0)
 • Profit per share for first nine months amounts SEK -0.34 (-0.64)

Vilhelmina Mineral AB (publ) har kompletterat ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi

Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina MIneral" och "Bolaget") har till ansvarig myndighet Bergstaten lämnat in en omfattande komplettering av ansökan om bearbetningskoncession för Stekenjokk och Levi som rör tillstånd att bryta koppar och zink. Bolaget vidhåller i sin komplettering att bearbetningskoncession bör meddelas för bägge mineraliseringarna.


Vilhelmina Mineral AB (publ) has submitted a supplement to the exploitation concession application for Stekenjokk and Levi

Swedish junior resources company Vilhelmina Mineral AB (publ) ("Vilhelmina Mineral" or "the Company") has submitted an extensive supplement to the ongoing application for exploitation concession in Stekenjokk and Levi. The documentation was sent to the Swedish Mining Inspectorate. The concession application relates to mining of copper and zinc. In its supplement the Company maintains that exploitations concessions should be granted for both mineralizations.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted