Delårsrapport 1 jan - 31 mar 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Viktiga händelser under första kvartalet

  • I februari genomförde Vicore en riktad nyemission, vilken tillförde bolaget 336 MSEK före transaktionskostnader.  Nyemissionen godkändes vid en extra bolagstämma i mars.
  • I mars rapporterade Vicore resultat från den mekanistiska fas II-studien i systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotiska vävnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

  • I maj meddelade Vicore att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Alex Therapeutics för utveckling av en digital terapi (DTx) för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

Finansiell översikt för perioden
1 januari - 31 mars 2021

  • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
  • Rörelseresultatet var -47,5 MSEK (-28,8)
  • Periodens resultat efter skatt uppgick till -48,1 MSEK (-28,4)         
  • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,76 SEK (-0,56)
  • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 mars 2021 uppgick till 589,9 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jan-mar
2021
jan-mar
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -47,5 -28,8 -149,5
Resultat efter skatt -48,1 -28,4 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,76 -0,56 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
88,7 83,6 84,7
Eget kapital vid periodens slut 629,1 296,3 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -47,7 -29,3 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 589,9 238,0 318,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 20 i delårsrapporten.

VD-ord

Det första kvartalet 2021 har varit mycket produktivt för Vicore då vi har fortsatt att bygga på de kliniska framgångar som uppnåddes med C21 under 2020.

I början av februari tog bolaget in 336 MSEK (cirka 40 MUSD) i en riktad nyemission från både svenska och internationella institutionella investerare, inklusive befintliga aktieägare. Den stärkta kassan gör det möjligt för Vicore att finansiera  verksamheten en bra bit in i 2023.

Finansieringen skedde mot bakgrund av de framgångsrika resultaten från Vicores fas II-studie i COVID-19 (ATTRACT). Resultaten, som publicerades online på medRxiv i början av januari, visade att C21, Vicores angiotensin typ 2-receptor agonist, minskar behovet av syrgas och tydligt återställer andningsfunktionen hos sjukhusinlagda COVID-19-patienter. Efter den framgångsrika fas II-studien har Vicore långt framskridna planer för en multinationell, placebokontrollerad fas III-studie med C21 för COVID-19. Fas III-studien är planerad att starta sommaren 2021 så snart vi fått godkännande från FDA.

Vicores kliniska studie för idiopatisk lungfibros (IPF) fortsätter i rätt riktning. Rekryteringen för den internationella fas II-studien (AIR) med C21 fortskrider enligt plan i Indien, Ukraina, Storbritannien och Ryssland efter att den första patienten rekryterades i november 2020. Top line-resultat från AIR-studien förväntas i slutet av 2022.

Vicore förväntar sig också att lämna in en klinisk prövningsansökan i slutet av 2021 för VP02, Vicores inhalerade formulering av talidomid för behandling av IPF och IPF-hosta.

I mars, publicerade vi top line-data från vår fas II-studie i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotisk vävnad, ett resultat som ytterligare skiljer C21 från sina konkurrenter inom lungfibros och som vi förväntar oss kommer att ha fördelar för patienter med IPF.

Som en del av vårt fortsatta engagemang för IPF-patienter har vi inlett ett samarbete med Alex Therapeutics, ett företag inom digitala evidensbaserade terapier, för att utveckla en digital terapi (DTx) där alla rättigher till produkten ägs av Vicore. Produkten kommer att utformas för att tillhandahålla kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan användas för att hjälpa IPF patienter med den psykologiska aspekten av sin sjukdom och för att förbättra patientens livssituation. Genom att komplettera vår pipeline med det det här nya programmet inom DTx (VP04) kan Vicore erbjuda en helhetslösning till patienter, som också innehåller de mycket lovande VP01- och VP02-programmen som riktar sig mot de underliggande orsakerna och symptomen vid IPF.

Vicore-teamet fortsätter att möta de utmanande och något oförutsägbara omständigheterna under pandemin med stort engagemang. Jag vill tacka alla våra anställda för deras bidrag och våra aktieägare för fortsatt stöd i vårt arbete med att erbjuda en helhetslösning till patienter genom att lindra den smärta och det lidande som orsakas av fibrotiska lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, carl-johan.dalsgaard@vicorepharma.com  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, hans.jeppsson@vicorepharma.com  

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt COVID-19. VP02 programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Delårsrapport Q2 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted