Bokslutskommuniké 2019

Göteborg, 28 februari 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin bokslutskommuniké för 2019.

 Viktiga händelser under fjärde kvartalet

 • I oktober lämnade Vicore in en ansökan om att börja en fas II-studie med C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med systemisk skleros (SSc). Ansökan blev godkänd och den första patienten rekryterades i december. Studien förväntas vara slutförd inom ett år.
 • I november genomförde Vicore en riktad nyemission som tillförde 125 MSEK före transaktionskostnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I januari emitterade Vicore 243 525 aktier till optionsinnehavare inom ramen för incitamentsprogrammet LTIP 2016.
 • I fas II-studien med C21, inom ramen för VP01-projektet, har de första patienterna med SSc doserats.
 • I VP01-projektet har den första fas II-studien med C21 i patienter med idiopatisk lungfibros (IPF) designats om och förlängts till sex månader, istället för tre månader, vilket ökar sannolikheten att kunna dokumentera en behandlingseffekt. Detta möjliggörs genom att jämföra utvecklingen hos patienternas lungfunktion med sjukdomens väl dokumenterade spontana utveckling. Studien kommer inte att inkludera en placebogrupp.

Finansiell översikt för perioden
1 oktober - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet var -30,2 MSEK (-13,6)
 • Periodens resultat uppgick till -27,6 MSEK (-13,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,60 SEK (-0,42)

Finansiell översikt för perioden
1 januari - 31 december 2019

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet var -94,0 MSEK (-41,6)
 • Periodens resultat uppgick till -93,1 MSEK (-21,7)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -2,16 SEK (-0,95)
 • Likvida medel per den 31 december 2019 uppgick till 187,6 MSEK (224,7)
 • Kortfristiga placeringar per den 31 december 2019 var 77,0 MSEK (0)
 • Styrelsen föreslår årsstämman att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2019

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK 2019 okt-dec 2018 okt-dec 2019 jan-dec 2018 jan-dec
Nettoomsättning 0,0 0,1 0,0 0,5
Rörelseresultat -30,2 -13,6 -94,0 -41,6
Resultat efter skatt -27,6 -13,7 -93,1 -21,7
Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK) -0,60 -0,42 -2,16 -0,95
Eget kapital vid periodens slut 321,6 285,4 321,6 285,4
Kassaflödet från den löpande verksamheten -24,8 -25,6 -87,0 -33,0
Likvida medel vid periodens slut 187,6 224,7 187,6 224,7
Kortfristiga placeringar vid periodens slut 77,0 0,0 77,0 0,0

 VD-kommentar

2019 var ett händelserikt år där vi tog ett antal viktiga steg mot det övergripande målet att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de specifika egenskaperna hos våra läkemedelskandidater.

Under det fjärde kvartalet och inledningen av 2020 pågick arbetet med våra två fas II-studier inom ramen för VP01-projektet intensivt. Studien av blodflöde i händerna på SSc-patienter med Raynauds fenomen har börjat rekrytera enligt plan och därmed har den första patienten doserats med C21. Vi räknar med att kunna rapportera det preliminära resultatet i slutet av året. Syftet är att undersöka effekten av C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med SSc. Det innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen som C21 har i SSc och IPF.

IPF-studiens design har modifierats för att 1) ge oss ett starkare statistiskt underlag för att detektera en behandlingseffekt; 2) ge oss bättre förutsättningar för patientrekrytering och 3) minska antalet patienter som krävs, och därmed potentiellt förkorta studietiden. Istället för en blindad placebokontrollerad tremånadersstudie, som vårt säkerhetspaket automatiskt tillåter, kommer vi att göra en oblindad (inga patienter får placebo) sexmånadersstudie och jämföra med patientens väldokumenterade ingångsvärden vid studiens start. Detta är möjligt eftersom det viktiga effektmåttet, FVC, som mäter lungvolymen, är ett objektivt mått och då sjukdomens utveckling när det gäller FVC är väl dokumenterad, en minskning av lungvolymen på cirka 120 ml per sexmånadersperiod. Genom denna förändring kan vi också eliminera risken för oavsiktlig "avblindning", d.v.s. att patienterna inser om de får läkemedel eller placebo under studien. Vi håller just nu på att slutföra arbetet med myndighetsansökan för att starta studien.

I november genomförde vi framgångsrikt en riktad emission om cirka 125 miljoner kronor till svenska och utländska institutioner. Rabatten mot börskurs uppgick till endast 1,5 procent, vilket speglade det stora intresset för att delta bland både befintliga och nya institutionella ägare. Likviden innebar att vi förstärkte balansräkningen betydligt vilket ger oss möjligheter att accelerera takten ytterligare i våra utvecklingsprogram och därmed potentiellt minimera den tid det tar att nå marknaden.

Upplistningen till Nasdaq Stockholms huvudlista i slutet av september var ytterligare en milstolpe under 2019. Noteringen är en viktig pusselbit för att ytterligare öka intresset för Vicore och vår aktie på längre sikt.

VP02-programmet, som avser lokal tillförsel av en IMiD till lungan för behandling av IPF och IPF-hosta, fortskrider enligt plan. En produktkandidat som visar lovande separation mellan lokal och systemisk exponering utvecklas nu vidare i toxikologiska studier. Myndighetsansökan i samband med den första kliniska studien i VP02 planeras om allt förlöper enligt plan till senare delen av 2020.

Från och med fjärde kvartalet 2019 övergick vi till att redovisa enligt en funktionsindelad resultaträkning istället för kostnadsslagsindelad. Det ger en mer rättvisande bild eftersom de stora kostnaderna för kliniska studier och personal inom forskning och utveckling tydliggörs.

Sammanfattningsvis går vi in i 2020 med utmärkta förutsättningar: ett team i världsklass, en stark balansräkning och ett högt tempo i våra läkemedelsutvecklingsprojekt. Vårt fokus är att skapa bästa möjliga förutsättningar för att våra läkemedelskandidater ska kunna nå marknaden och därmed hjälpa svårt lidande lungpatienter.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected] 

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2020 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Delårsrapport Q2 2021


Interim report Q2 2021
Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Delårsrapport Q1 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Delårsrapport Q3 2019


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted