Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Vicore meddelar nya resultat från IPF studien AIR som ytterligare stärker nytta-riskprofilen hos C21

 • De nya resultaten visar en stabilisering av sjukdomen redan vid vecka sex och bekräftar den betydande ökningen av lungfunktionen över tid
 • Vicore kommer att gå vidare och påskynda den fortsatta kliniska utvecklingen
 • Inbjudan till webbsänd presentation den 4 november kl 13:00 CET/8 am EST

Stockholm, 3 november, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), banbrytande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), presenterar resultatet från en andra interimsanalys av den pågående fas 2a-studien AIR i idiopatisk lungfibros (IPF).

AIR studien1 är en öppen, multicenterstudie om 24 veckor med en möjlig förlängning om ytterligare 12 veckor.  Studien utvärderar säkerhet och effektivitet av AT2R-agonisten (ATRAG) C21 i patienter med IPF. Efter analys av 41 patienter kan den starka effekten avseende lungfunktion från den tidigare interimsanalysen bekräftas.  Inga nya biverkningar har tillkommit vilket sammantaget talar för en god nytta-riskprofil hos C21. Analysen visar en stabilisering av lungkapaciteten redan vid vecka sex och, som vid föregående interimsanalys, en efterföljande ökning av FVC (forced vital capacity) från vecka 18 till 36. Denna ökning var särskilt tydlig hos IPF-patienter som inte hade långt framskridna lungskador diagnosticerade med datortomografi.

Webbsändning
Vicore kommer att hålla en webbsändning tillsammans med professor Toby Maher för att presentera ytterligare information från interimsanalysen kl 13:00 CET (8:00 AM EST) fredagen den 4 november. Sändningen är tillgänglig via länken: https://lifesci.rampard.com/WebcastingAppv5/Events/eventsDispatcher.jsp?Y2lk=MjA2Mw==

Presentationen kommer finnas tillgänglig på Vicores hemsida efter webbsändningen: https://vicorepharma.com/investors/events-presentations/

Efter 12 veckors behandling observerades en ökning av FVC med 28 ml jämfört med utgångsvärdet (n=22). Som jämförelse är det väl etablerat att FVC hos obehandlade patienter minskar med 80 ml efter 12 veckor och med 120 ml efter 24 veckor2. Efter 24 veckors C21 behandling var ökningen av FVC 213 ml (n=13) och vid 36 veckor var ökningen 633 ml (n=10) jämfört med utgångsvärdet.  Vid vecka 21, 28, 32 och 36 visar linjär regressionsanalys statistisk signifikans jämfört med det förväntade medelvärdet för obehandlade patienter (p<0.05 för vecka 21 och 32;  p<0.01 för vecka 28 och 36). Resultaten illustreras i figuren nedan.

"Det är mycket glädjande att de nya resultaten från AIR studien ytterligare påvisar stärkt patientnytta jämfört med den föregående interimsanalysen. Att kunna förhindra sjukdomsprogression med ett säkert och väl tolererat läkemedel vore ett stort steg framåt inom IPF-området, och om ökningen av FVC håller i sig även i kommande studier indikerar detta att C21 har en sjukdomsmodifierande effekt"" säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

IPF är en dödlig lungsjukdom som drabbar cirka 200 000 individer i västvärlden och som obehandlad oftast leder till döden inom tre till fem år3. Det finns idag två läkemedel mot IPF på marknaden som normalt minskar försämringen av lungfunktionen med cirka 50%, och för många patienter har denna begränsade effekt även ett högt pris i form av svåra gastrointestinala biverkningar. IPF är en sjukdom där en otillräcklig alveolär läkning är orsaken till den progressiva ärrbildningen4, och eftersom C21 stimulerar stamcellerna som upprätthåller den alveolära integriteten representerar AT2R-aktivering en ny mekanism för att behandla denna förödande sjukdom.

"Resultaten från AIR studien ser mycket lovande ut" säger Professor Toby Maher, Keck School of Medicine vid University of Southern California, "Att se långsiktiga effekter med stabilisering över 36 veckor och även en ökning av lungkapaciteten är något man inte kunde förvänta sig att se av en slump och motiverar definitivt en fortsatt utvärdering av C21".

På basen av dessa exceptionella resultat förbereder Vicore nu tillsammans med rådgivare och kliniska experter nästa IPF-studie som, om resultaten är fortsatt positiva, kan fungera som ett viktigt underlag för att påvisa effekt och kunna stödja en registrering. Bolaget har vidare inrättat en global rådgivande kommitté inriktad på att tillhandahålla strategisk vägledning och stöd under genomförandet av nästa kliniska studie. Medlemmarna inkluderar världsledande experter inom IPF som professorerna Kevin Flaherty, Tamera Corte, Michael Kreuter och Toby Maher, tillsammans med företrädare för patientorganisationer.

"Detta är en viktig och spännande tid för de som är involverade i IPF och jag är glad att Vicore drar nytta av decennier av erfarenhet från att utveckla ATRAGs med ett patientcentrerat angreppssätt" säger Kevin Flaherty, Professor of Medicine vid Division of Pulmonary & Critical Care Medicine, Department of Internal Medicine vid University of Michigan.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 17:40 CET.

1. ClinicalTrials.gov - NCT04533022

2. Richeldi et al. N Engl J Med 365(12):1079-87, 2011. doi: 10.1056/NEJMoa1103690

3. Raghu et al. Chest. 154:1359-1370, 2018. doi: 10.1016/j.chest.2018.08.1083

4. Martinez et al. Nat Rev Dis Primers 3:17074, 2017. doi: 10.1038/nrdp.2017.74

Om fas 2a studien i IPF (AIR)

Huvudsyftet med denna terapeutiska explorativa studie är att undersöka säkerheten och effekten av C21 hos behandlingsnaiva patienter med IPF. Studien är en öppen studie där C21 ges oralt två gånger dagligen som monoterapi i 24 veckor med möjlighet att fortsätta behandlingen i ytterligare 12 veckor. Patienter med IPF har en väl karakteriserad försämring av lungfunktionen. Effekten av C21 på lungfunktionen, mätt genom förändring av FVC från baslinjen, undersöks och jämförs mot den  väldokumenterade naturliga utvecklingen av IPF. Studien genomförs på ett flertal center med regulatoriska godkännanden i Storbritannien, Indien, Ukraina och Ryssland. Studien är pausad i Ukraina och Ryssland på grund av den pågående konflikten. Den första patienten rekryterades i november 2020. I februari 2022 utförde Vicore den första interimsanalysen som visade en initial stabilisering av sjukdomen och sedan en ökning av FVC fram till slutet av studien vid 36 veckor.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett innovativt svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas som är dedikerade till att utveckla livsförändrande behandlingar vid sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R) spelar en viktig skyddande roll. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04. VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") och pulmonell arteriell hypertension (PAH). VP02-programmet bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet utvecklar nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Stockholm, 30 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "bolaget"):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december månad 2022.


Vicore har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 200 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 8 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie (den "Riktade Emissionen"), varigenom Bolaget tillförs 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") och Zonda Partners AB ("Zonda") som Joint Bookrunners (tillsammans "Joint Bookrunners").


Vicore has carried out a directed share issue of 10,000,000 shares at a subscription price of SEK 20 per share, raising gross proceeds of SEK 200 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Stockholm, 8 December 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" or the "Company"), a pioneer in the development of angiotensin II type 2 receptor agonists (ATRAGs), has completed a directed share issue of 10,000,000 shares at a subscription price of SEK 20 per share (the "Directed Issue"), through which the Company receives SEK 200 million before transaction costs. The subscription price was determined through an accelerated book-building procedure conducted by Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") and Zonda Partners AB ("Zonda") as Joint Bookrunners (together the "Joint Bookrunners").


Vicore avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

Stockholm, 7 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), avser att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 10 miljoner aktier i Bolaget genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"), vilket initieras omedelbart. Vicore har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") och Zonda Partners AB ("Zonda") som Joint Bookrunners (tillsammans "Joint Bookrunners") i samband med den Riktade Emissionen. Vicores största aktieägare, HealthCap VII L.P., har uttryckt sin avsikt att delta i den Riktade Emissionen med ett belopp om upp till 40 miljoner kronor.


Vicore meddelar att den första patienten inkluderats i COMPANION; en pivotal studie av en digital terapi för patienter med lungfibros

 • Den första randomiserade kliniska studien med en digital terapi (DTx) för att hantera de psykologiska konsekvenserna av att leva med lungfibros
 • Första patienten inkluderad i den pivotala studien som genomförs i USA. Resultat från studien förväntas under fjärde kvartalet 2023
 • Stödjer utvecklingen av en produktportfölj med ett uttalat helhetsperspektiv inom ovanliga lungsjukdomar

Stockholm, 5 december, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar att bolaget lanserat den pivotala fasen av COMPANION, den första kliniska studien av en digital kognitiv beteende terapi (dKBT) för patienter med lungfibros.Delårsrapport juli-september 2022

Stockholm, 3 november 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.


Interim report July-September 2022

Stockholm, November 3, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the third quarter 2022.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2023

Göteborg, 20 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2023. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2022 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Vicore announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Gothenburg, October 20, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") has appointed the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting. The three largest shareholders as of August 31, 2022 have been offered to appoint a member to the Nomination Committee each, in accordance with the decision taken at the Annual General Meeting on May 11, 2021.


Vicore väljer ny ATRAG som nästa läkemedelskandidat

 • C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist (ATRAG), har valts som nästa läkemedelskandidat
 • Substansen har mycket hög selektivitet för AT2R över AT1R
 • En fas 1-studie är planerad att inledas under andra halvåret 2023

Göteborg, 12 oktober 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), banbrytande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att C103, bolagets tredje ATRAG, valts ut för vidare utveckling i toxikologiska studier och därefter en fas 1-studie.


Vicores digitala terapi inom IPF uppvisar nära 50% minskad ångest i pilotstudie

 • Utvärdering avseende säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet utföll positivt
 • Rapporterad minskning av ångest för patienter med lungfibros
 • Pivotal studie i 250 patienter med lungfibros, COMPANION, planeras starta under fjärde kvartalet 2022

Göteborg, 6 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") pionjärer inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), tillkännager idag positiva resultat från pilotfasen av COMPANION-studien. Vicores digitala kognitiva beteendeterapi, AlmeeTM för patienter med lungfibros var säker, funktionell, användarvänlig och minskade rapporterade ångestsymptom med 49% hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore meddelar att C21 stimulerar kärlfunktion i människa

 • Kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflöde i människa
 • Det systemiska blodtrycket påverkades ej och inga biverkningar uppstod
 • Mätning av underarmens blodflöde är en robust teknik för tidig klinisk koncepttestning  

Göteborg, 22 september 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att intraarteriell administrering av C21 resulterar i en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted