Vicore ger en uppdatering av ATTRACT-3 studien i COVID-19

 • ATTRACT-3 nådde inte det primära effektmåttet, minskning av dödlighet vid dag 60
 • Bristande effekt kan förklaras av nya virusmutationer
 • Inga säkerhetssignaler upptäcktes
 • Bolaget kommer att fokusera utvecklingen av C21 mot IPF och PAH

Göteborg, 15 september 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag "top-line" resultat från ATTRACT-3 studien på sjukhusinlagda patienter med COVID-19. 

I ATTRACT-31 en global fas 3-studie, behandlades 272 sjukhusinlagda patienter med syrgasbehov med 100 mg C21 eller placebo två gånger dagligen under 14 dagar. Det primära effektmåttet, minskning av dödlighet oberoende av orsak fram till dag 60 uppnåddes inte. Ej heller nåddes de sekundära effektmåtten relaterade till sjukdomsprogression och utskrivning. Vicore kommer därmed avsluta fortsatt klinisk utveckling av C21 mot COVID-19.

I fas 2-studien, ATTRACT2, som genomfördes när "wild-type"-varianten av SARS-COV-2 viruset orsakade COVID-19, resulterade behandling med C21 en signifikant snabbare återhämtning av lungfunktionen såväl som en minskning av de långsiktiga lungskadorna. Den tidiga "wild-type"-varianten av viruset var unikt då det infekterade alveolära epitelceller djupt inne i lungvävnaden, vilket resulterade i en karakteristisk klinisk bild och en patogenes väldigt lik den vid idiopatisk lungfibros (IPF)3. De senare virusmutationerna, särskilt Omikron-varianten som kom att dominera under ATTRACT-3-studien, infekterar istället slemhinnan i de övre luftvägarna vilket ger upphov till en betydligt mildare sjukdom4,5.

Denna förändring av virusets karaktär kunde inte förutspås och förklarar skillnaderna i sjukdomsmönstret och varför en behandling riktad mot alveolär integritet och funktion med C21 ej var effektiv för att behandla sjukdomen eller för att minska dödligheten i ATTRACT-3 studien.

"Utvecklingen av SARS-COV-2 viruset mot mindre allvarliga och mer smittsamma mutationer har helt förändrat den kliniska bilden från en livshotande sjukdom till en mer influensa- eller till och med förkylningsliknande sjukdom i de övre luftvägarna." säger Maureen Horton, tidigare Professor i Medicine vid Division of Pulmonary and Critical Care Medicine på Johns Hopkins University School of Medicine och Co-Director vid Johns Hopkins Interstitial Lung Disease Clinic.

"Vi är naturligtvis besvikna över effektdata men mycket glada för säkerhetsprofilen. Dessa nya fynd stärker även bilden av att C21 verkar genom att stimulera de alveolära epitelcellerna vilket är kritiskt vid behandling av IPF och förklarar den goda effekten av C21 mot COVID-19 som orsakats av "wild-type"-virusvarianten," säger Carl-Johan Dalsgaard, VD i Vicore.

Vicore kommer nu koncentrera utvecklingen av C21 på de pågående kliniska programmen inom IPF och pulmonell arteriell hypertension (PAH).

Om angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs)       
AT2R är en del av kroppens regenerering och reparationssystem och tros vara involverad i flera sjukdomar kopplade till hög ålder och cellernas åldrande inklusive idiopatisk lungfibros, kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Att stimulera AT2R har visat sig vara effektivt i flera sjukdomsmodeller och den kliniska valideringen pågår vid akut och kronisk lungsjukdom. Stimulering av AT2R kan även vidga små artärer hos djur och människa för att lokalt öka blodflödet. I lungorna är AT2R kraftigt uttryckt i det alveolära epitelet medan AT2R saknas i slemhinnan i de över luftvägarna.

Om ATTRACT-3 studien
ATTRACT-3 är en randomiserad, dubbelblind, placebokontrollerad, global fas 3-studie i 272 sjukhusinlagda COVID-19 patienter med behov av syrgas men ej respirator. Det primära effektmåttet är dödlighet av alla orsaker upp till dag 60. Patienterna erhöll 100 mg C21 eller placebo två gånger dagligen under 14 dagar som tillägg till standardbehandling och följdes därefter upp under 60 dagar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Carl-Johan Dalsgaard, VD
Telefon: +46 70 975 98 63
E-post: [email protected]

Denna information är sådan som Vicore Pharma Holding AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 september 2022 kl. 19:15 CET.


Delårsrapport juli-september 2022

Stockholm, 3 november 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.


Interim report July-September 2022

Stockholm, November 3, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the third quarter 2022.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2023

Göteborg, 20 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2023. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2022 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Vicore announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Gothenburg, October 20, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") has appointed the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting. The three largest shareholders as of August 31, 2022 have been offered to appoint a member to the Nomination Committee each, in accordance with the decision taken at the Annual General Meeting on May 11, 2021.


Vicore väljer ny ATRAG som nästa läkemedelskandidat

 • C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist (ATRAG), har valts som nästa läkemedelskandidat
 • Substansen har mycket hög selektivitet för AT2R över AT1R
 • En fas 1-studie är planerad att inledas under andra halvåret 2023

Göteborg, 12 oktober 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), banbrytande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att C103, bolagets tredje ATRAG, valts ut för vidare utveckling i toxikologiska studier och därefter en fas 1-studie.


Vicores digitala terapi inom IPF uppvisar nära 50% minskad ångest i pilotstudie

 • Utvärdering avseende säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet utföll positivt
 • Rapporterad minskning av ångest för patienter med lungfibros
 • Pivotal studie i 250 patienter med lungfibros, COMPANION, planeras starta under fjärde kvartalet 2022

Göteborg, 6 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") pionjärer inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), tillkännager idag positiva resultat från pilotfasen av COMPANION-studien. Vicores digitala kognitiva beteendeterapi, AlmeeTM för patienter med lungfibros var säker, funktionell, användarvänlig och minskade rapporterade ångestsymptom med 49% hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore meddelar att C21 stimulerar kärlfunktion i människa

 • Kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflöde i människa
 • Det systemiska blodtrycket påverkades ej och inga biverkningar uppstod
 • Mätning av underarmens blodflöde är en robust teknik för tidig klinisk koncepttestning  

Göteborg, 22 september 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att intraarteriell administrering av C21 resulterar i en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet.


Vicore ger en uppdatering av ATTRACT-3 studien i COVID-19

 • ATTRACT-3 nådde inte det primära effektmåttet, minskning av dödlighet vid dag 60
 • Bristande effekt kan förklaras av nya virusmutationer
 • Inga säkerhetssignaler upptäcktes
 • Bolaget kommer att fokusera utvecklingen av C21 mot IPF och PAH

Göteborg, 15 september 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag "top-line" resultat från ATTRACT-3 studien på sjukhusinlagda patienter med COVID-19. Delårsrapport april - juni 2022

Göteborg, 25 augusti 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2022.


Interim report April - June 2022

Gothenburg, August 25, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the second quarter 2022.


Vicore meddelar om flera posters och presentationer vid konferenser under hösten

Göteborg, 19 augusti 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att uppdateringar om bolagets framsteg och vetenskapliga resultat kommer att presenteras vid konferenser i augusti, september och oktober 2022.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted