Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Delårsrapport juli-september 2022

Stockholm, 3 november 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I augusti meddelade Vicore att interimsanalysen från IPF-studien blivit utvald att presenteras som 'late breaker' vid ERS kongressen.
 • I september meddelade Vicore om fortsatt stabilisering och förbättrad lungkapacitet med C21 i IPF-studien (AIR) samt att en andra interimsanalys är planerad till fjärde kvartalet 2022.
 • I september meddelade Vicore att fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3) ej nådde de primära eller sekundära effektmåtten. Fortsatt klinisk utveckling inom denna indikation avslutas därmed.
 • I september meddelade Vicore att kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflödet i människa utan att påverka det systemiska blodtrycket eller ge upphov till några biverkningar.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I oktober meddelade Vicore att en pilotstudie med bolagets digitala terapi inom IPF (COMPANION) uppvisar nära 50% minskad ångest mätt enligt GAD-7-skalan.
 • I oktober meddelade Vicore att C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor agonist (ATRAG), valts ut som nästa läkemedelskandidat.

Finansiell översikt för perioden       
1 juli-- 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -69,7 MSEK (-97,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -68,5 MSEK (-97,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,95 SEK (-1,36)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 september 2022 uppgick till 169,8 MSEK (371,5 MSEK per den 31 december 2021)

1 januari - 30 september 2022

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -227,7 MSEK (-213,7)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -227,7 MSEK (-216,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -3,17 SEK (-3,13)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jul-sep
2022
jul-sep
2021
jan-sep
2022
jan-sep
2021
jan-dec
2021
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -69,7 -97,8 -227,7 -213,7 -294,8
Resultat efter skatt -68,5 -97,6 -227,7 -216,0 -296,5
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,95 -1,36 -3,17 -3,13 -4,25
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
85,5 93,5 85,3 92,2 91,9
Eget kapital vid periodens slut 160,7 462,6 160,7 462,6 383,3
Kassaflödet från den löpande verksamheten -66,7 -68,4 -199,7 -189,9 -265,2
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 169,8 446,9 169,8 446,9 371,5

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 21 i delårsrapporten.

VD-ord

Vicore utvecklar C21 för ovanliga lungsjukdomar och har en serie av nya ATRAGs (angiotensin II typ 2-receptor agonister) under utveckling för andra sjukdomar. Den första av dessa, C106, befinner sig i en fas 1-studie och den andra, C103, har nyligen valts ut för toxikologiska studier.

Vicore fortsatte att göra stora framsteg under det tredje kvartalet 2022. Vår kliniska erfarenhet och kunskap genererad från studier med C21 inom olika sjukdomsområden, inklusive svåra lungsjukdomar, utnyttjas nu vid den fortsatta utvecklingen av en ny klass av läkemedel, angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister (ATRAGs).

AT2R är en del av kroppens bromsande och läkande system och har en skyddande effekt vid ett flertal sjukdomar kopplade till kroppens och cellers åldrande, inklusive idiopatisk lungfibros (IPF), kronisk njursjukdom, hjärtsvikt och kognitiva störningar. Vicore utvecklar C21 för ovanliga lungsjukdomar och har en serie av nya ATRAGs under utveckling för andra sjukdomar. Den första av dessa, C106, befinner sig i en fas 1-studie och den andra, C103, har nyligen valts ut för toxikologiska studier.

Fas 2-studien med C21 i IPF (AIR) fortgår efter de lovande interimsresultaten som annonserades i februari och som visade en klinisk relevant ökning av lungfunktionen i en stor andel av patienterna. Vi planerar för en andra interimsanalys under det fjärde kvartalet och arbetar tillsammans med externa rådgivare och kliniska experter för att designa nästa studie och kommer därefter ge en uppdatering av utvecklingsprogrammet. Vi planerar också att under första halvåret 2023 inleda en fas 2a-studie med C21 i pulmonell arteriell hypertension (PAH), en ovanlig lungsjukdom med begränsade behandlingsalternativ. Detta baseras på de starka interimsresultaten i IPF samt prekliniska data som visar att C21 signifikant reverserar sjukliga kärlförändringar och förbättrar cirkulationen.

I september rapporterade vi om en klinisk metod för att snabbt utvärdera ATRAGs. Med kliniskt relevanta doser av intraarteriellt administrerad C21 i underarmen (fore-arm blood flow study, FBF) kunde vi påvisa en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet. Resultaten indikerar att FBF-tekniken representerar en enkel och robust teknik för att utforska kliniskt relevanta doser av C21 och andra ATRAGs i människa. Denna metodik bedöms bli viktig för att påskynda övergången från preklinik till kliniska studier i ett flertal av Vicores projekt.

C21 förblir en viktig komponent i Vicores pågående kliniska program i IPF och PAH. Efter att fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3) avslutades i september beslutade Vicore att inte fortsätta den kliniska utvecklingen av C21 vid COVID-19. Den tidigare fas 2-studien i COVID-19 (ATTRACT) visade att C21 kan minska alveolskadan vid svår COVID-19-infektion i de nedre luftvägarna, en typ av lungskada som avtog när nya varianter av viruset, framför allt Omicron, utvecklades senare under pandemin. ATTRACT-3 bidrog ändå till Vicores pågående utvecklingsprogram. Den genererade ytterligare säkerhetsdata som både fördjupar förståelsen för hur ATRAGs verkar på alveolära epitelceller och stödjer bolagets ambition att bredda användningen av denna nya klass av läkemedel.

Ett kliniskt plattformsbolag

Nästa ATRAG från Vicores pipeline, C106, genomgår nu en dubbelblind, placebokontrollerad, och randomiserad fas 1-studie för att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och farmakokinetik vid ökande singel- och multidoser i friska frivilliiga. Utläsning från studien är beräknad till första halvåret 2023.  

C106 är den första av fyra läkemedelskandidater från ATRAG-programmet med potential att stärka vår omvandling till ett kliniskt plattformsbolag med en ny klass av läkemedel. Samtliga läkemedelskandidater är lågmolekylära med hög affinitet för AT2R och avsedda för indikationer bortom ovanliga lungsjukdomar. Vicore har visat att ATRAGs  har kapacitet att adressera vävnadsskador och reversera vissa förluster i lung- och njurvävnad.

Vår pipeline av ATRAGs har stärkts med valet av C103 som nästa läkemedelskandidat redo för att påbörja toxikologiska studier. Prekliniska studier med C103 visar en mycket hög affinitet till AT2R i jämförelse med AT1R, en profil som stödjer en roll i havandeskapsförgiftning (preeklampsi), en indikation med begränsade behandlingsalternativ.

Positiva tidiga resultat med AlmeeTM

Som en del av Vicores integrerade tillvägagångssätt inom behandling av patienter med svåra lungsjukdomar rapporterade vi nyligen positiva resultat med vår digitala terapi (DTx) för patienter med lungfibros, AlmeeTM. Resultaten kommer från pilotfasen av COMPANION-studien. Pilotfasen visade att DTx var säker, funktionell och användarvänlig. Vad som var än mer intressant, även om det var en liten grupp av IPF-patienter som deltog i pilotfasen, var att ångestsymptomen minskade med 49%, vilket talar för att det finns god potential att adressera de psykologiska aspekterna som det innebär att leva med en svår och dödlig sjukdom som IPF. Den pivotala fasen av COMPANION kommer starta under det fjärde kvartalet 2022 och förväntas leverera "top-line" resultat under andra halvåret 2023.

Vicore fortsätter att hålla en hög profil vid vetenskapliga kongresser och presenterade resultat vid ett flertal konferenser under det tredje kvartalet. Konferenserna inkluderar European Respiratory Society (ERS) kongressen, European Society of Cardiology (ESC) kongressen, 6th IPF Summit och 21st International Colloquium on Lung and Airway Fibrosis (ICLAF 2022).

Överlag så har Vicore bibehållit ett positivt momentum genom det tredje kvartalet. Det här är ett bra tillfälle att uttrycka min tacksamhet till alla involverade i Vicore för deras stöd i att göra vår ambition, att utveckla potentialen av nya ATRAGs, till verklighet.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Delårsrapport, juli-september 2022: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected]  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, [email protected]  

Informationen lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett innovativt svenskt läkemedelsbolag i klinisk fas som är dedikerade till att utveckla livsförändrande behandlingar vid sjukdomar där angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R) spelar en viktig skyddande roll. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04. VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") och pulmonell arteriell hypertension (PAH). VP02-programmet bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet utvecklar nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Stockholm, 30 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "bolaget"):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under december månad 2022.


Vicore har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie och tillförs en bruttolikvid om 200 miljoner kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, KANADA, NYA ZEELAND, HONG KONG, JAPAN ELLER NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR SÅDANT OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION SKULLE VARA OTILLÅTEN ELLER KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER.

Stockholm, 8 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), har genomfört en riktad nyemission av 10 000 000 aktier till en teckningskurs om 20 kronor per aktie (den "Riktade Emissionen"), varigenom Bolaget tillförs 200 miljoner kronor före transaktionskostnader. Teckningskursen bestämdes genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomfördes av Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") och Zonda Partners AB ("Zonda") som Joint Bookrunners (tillsammans "Joint Bookrunners").


Vicore has carried out a directed share issue of 10,000,000 shares at a subscription price of SEK 20 per share, raising gross proceeds of SEK 200 million

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES, AUSTRALIA, CANADA, NEW ZEALAND, HONG KONG, JAPAN OR ANY OTHER JURISDICTION WHERE SUCH RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION WOULD BE UNLAWFUL OR WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Stockholm, 8 December 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" or the "Company"), a pioneer in the development of angiotensin II type 2 receptor agonists (ATRAGs), has completed a directed share issue of 10,000,000 shares at a subscription price of SEK 20 per share (the "Directed Issue"), through which the Company receives SEK 200 million before transaction costs. The subscription price was determined through an accelerated book-building procedure conducted by Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") and Zonda Partners AB ("Zonda") as Joint Bookrunners (together the "Joint Bookrunners").


Vicore avser att genomföra en riktad nyemission av aktier

Stockholm, 7 december 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore" eller "Bolaget"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), avser att genomföra en riktad nyemission av aktier motsvarande cirka 10 miljoner aktier i Bolaget genom ett accelererat bookbuilding-förfarande riktat till svenska och internationella institutionella investerare (den "Riktade Emissionen"), vilket initieras omedelbart. Vicore har anlitat Carnegie Investment Bank AB (publ) ("Carnegie"), Pareto Securities AB ("Pareto Securities"), Van Lanschot Kempen N.V. ("Van Lanschot Kempen") och Zonda Partners AB ("Zonda") som Joint Bookrunners (tillsammans "Joint Bookrunners") i samband med den Riktade Emissionen. Vicores största aktieägare, HealthCap VII L.P., har uttryckt sin avsikt att delta i den Riktade Emissionen med ett belopp om upp till 40 miljoner kronor.


Vicore meddelar att den första patienten inkluderats i COMPANION; en pivotal studie av en digital terapi för patienter med lungfibros

 • Den första randomiserade kliniska studien med en digital terapi (DTx) för att hantera de psykologiska konsekvenserna av att leva med lungfibros
 • Första patienten inkluderad i den pivotala studien som genomförs i USA. Resultat från studien förväntas under fjärde kvartalet 2023
 • Stödjer utvecklingen av en produktportfölj med ett uttalat helhetsperspektiv inom ovanliga lungsjukdomar

Stockholm, 5 december, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ledande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar att bolaget lanserat den pivotala fasen av COMPANION, den första kliniska studien av en digital kognitiv beteende terapi (dKBT) för patienter med lungfibros.Delårsrapport juli-september 2022

Stockholm, 3 november 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2022.


Interim report July-September 2022

Stockholm, November 3, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the third quarter 2022.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2023

Göteborg, 20 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2023. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2022 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Vicore announces the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting

Gothenburg, October 20, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") has appointed the Nomination Committee for the 2023 Annual General Meeting. The three largest shareholders as of August 31, 2022 have been offered to appoint a member to the Nomination Committee each, in accordance with the decision taken at the Annual General Meeting on May 11, 2021.


Vicore väljer ny ATRAG som nästa läkemedelskandidat

 • C103, en ny angiotensin II typ 2-receptor (AT2R) agonist (ATRAG), har valts som nästa läkemedelskandidat
 • Substansen har mycket hög selektivitet för AT2R över AT1R
 • En fas 1-studie är planerad att inledas under andra halvåret 2023

Göteborg, 12 oktober 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), banbrytande inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), meddelar idag att C103, bolagets tredje ATRAG, valts ut för vidare utveckling i toxikologiska studier och därefter en fas 1-studie.


Vicores digitala terapi inom IPF uppvisar nära 50% minskad ångest i pilotstudie

 • Utvärdering avseende säkerhet, funktionalitet och användarvänlighet utföll positivt
 • Rapporterad minskning av ångest för patienter med lungfibros
 • Pivotal studie i 250 patienter med lungfibros, COMPANION, planeras starta under fjärde kvartalet 2022

Göteborg, 6 oktober, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") pionjärer inom utveckling av angiotensin II typ 2-receptor agonister (ATRAGs), tillkännager idag positiva resultat från pilotfasen av COMPANION-studien. Vicores digitala kognitiva beteendeterapi, AlmeeTM för patienter med lungfibros var säker, funktionell, användarvänlig och minskade rapporterade ångestsymptom med 49% hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore meddelar att C21 stimulerar kärlfunktion i människa

 • Kliniskt relevanta doser av C21 ökar blodflöde i människa
 • Det systemiska blodtrycket påverkades ej och inga biverkningar uppstod
 • Mätning av underarmens blodflöde är en robust teknik för tidig klinisk koncepttestning  

Göteborg, 22 september 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsföretag i klinisk fas som utvecklar läkemedel riktade mot angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag att intraarteriell administrering av C21 resulterar i en signifikant dosberoende ökning av det lokala blodflödet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted