Delårsrapport juli-september 2020

Göteborg, 6 november 2020 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för det tredje kvartalet 2020.

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I juli genomförde Vicore en riktad nyemission som tillförde bolaget 185 MSEK före transaktionskostnader.
 • I juli meddelade Vicore att den första patienten med COVID-19 doserats i ATTRACT-studien i Indien.
 • I augusti meddelade Vicore att studien med VP01 i patienter med systemisk skleros återupptagits efter det uppehåll som orsakats av COVID-19-pandemin.
 • I september meddelade Vicore att behandling med VP01 på lungvävnad med idiopatisk lungfibros (IPF) ledde till en dosberoende minskning av tillväxtfaktorn TGF1, som anses central vid fibrosutveckling.
 • I september meddelade Vicore att den sista patienten i ATTRACT-studien avseende COVID-19 har inkluderats.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I november meddelade Vicore att bolaget förvärvat ett antal patenträttigheter från HaLaCore Pharma AB ("HaLaCore") som en del i framtagandet av nya angiotensin II typ 2 receptor (AT2R) agonister.
 • I november meddelade Vicore att bolaget gjort förändringar i bolagets ledningsgrupp.

Finansiell översikt för perioden
1 jul - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -34,4 MSEK (-22,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -36,0 MSEK (-22,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,65 SEK (-0,54)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 september 2020 uppgick till 361,4 MSEK (264,6 MSEK per den 31 december 2019)

1 januari - 30 september 2020

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -90,7 MSEK (-63,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -88,6 MSEK (-65,5)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,70 SEK (-1,56)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jul-sep
2020
jul-sep
2019
jan-sep
2020
jan-sep
2019
jan-dec
2019
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -34,4 -22,8 -90,7 -63,8 -94,0
Resultat efter skatt -36,0 -22,9 -88,6 -65,5 -93,1
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,65 -0,54 -1,70 -1,56 -2,16
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
85,2 75,0 84,8 68,2 71,3
Eget kapital vid periodens slut 412,0 231,3 412,0 231,3 321,6
Kassaflödet från den löpande verksamheten -26,1 -21,3 -81,2 -62,2 -87,0
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 361,4 172,2 361,4 172,2 264,6

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit n
1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 25 i delårssrapporten.

VD-ord

Tredje kvartalet präglades av intensiv aktivitet framför allt inom den kliniska utvecklingen.

ATTRACT-studien färdigrekryteras på två månader

Efter att ha konstaterat att Storbrittanien inte skulle kunna förse oss med COVID-19 patienter så analyserades tre nya länder med stigande antal smittfall noggrant; Indien, Ukraina och Ryssland. Vi gick vidare i alla tre och kunde börja inkludera patienter i Indien redan i slutet av juli för att stänga studien med 106 rekryterade patienter i slutet av september, samtidigt som vi blev klara med myndighetsprocesserna i Ukraina och Ryssland. Vi kan konstatera att vi är ett av få bolag med en ny molekyl som hittills har fullbordat en kontrollerad COVID-19 studie. Nu följer kontroll av att alla datapunkter är korrekt inmatade innan statistikerna tar vid för att analysera data. Vi räknar med att kunna publicera top-line resultat innan året är slut.

Vi vill passa på att tacka välgörenhetsorganisationen LifeArc för anslaget om 18,5 MSEK vilket har varit en bidragande orsak till att kunna genomföra studien.

IPF-studien expanderar

Parallellt med att vi undersökte möjligheterna att flytta COVID-19 studien gjorde vi samma övning med IPF-studien för att undersöka möjligheten att också expandera den till Indien där vi nu erhållit myndighetsgodkännande, samt till Ukraina och Ryssland, där myndighetsprocessen pågår. Vi har sedan tidigare godkänt att starta IPF-studien i Storbrittanien, men eftersom COVID-19 ökar igen och IPF-patienter är särskilt känsliga för COVID-19 kommer det att dröja innan vi kommer kunna starta studien där. I Indien tar inte alla sjukhus emot COVID-19 patienter och därmed blir det säkrare för patienterna att delta i studien. Med COVID-19-situationen är det vanskligt att ge en prognos på när studien kan tänkas bli färdig, det beror mycket på hur pandemin utvecklas och hur snabbt vi får igång flera kliniker. Målet är dock fortfarande att kunna bli klara 2022.

Systemisk skleros-studien rekryterar patienter igen

Studien av blodflöde hos patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen har återupptagits efter en paus på grund av COVID-19-situationen i Storbritannien. Rekryteringen går något långsammare än tidigare men vi hoppas att bli klara under året om inte nya restriktioner sätter stopp.

Konfirmerande data i human lungvävnad från IPF-patient

Lungvävnad från IPF patienter som har genomgått lungtransplantation kan användas som modell för att studera läkemedelseffekter i denna sjukdom. Bolaget har genomfört en sådan studie med VP01 och fann ett stabilt uttryck av AT2 receptorn som VP01 verkar på, samt att VP01 i kliniskt relevanta koncentrationer effektivt hämmade bildningen av tillväxtfaktorn TGF1 som anses vara central för fibrosbildning. Det är mycket positivt att vi har kunnat visa på så tydliga effekter i rätt vävnad, rätt art (människa) och i rätt koncentrationer.

VP02-programmet startar tekniköverföring för klinisk (GMP) produktion

Inhalationsformuleringen för lokal administration av en IMiD för behandling av IPF och IPF-relaterad hosta befinner sig i en preklinisk utvecklingsfas där finjustering av formuleringen och förberedelser inför toxikologiska studier pågår. Produktionen av substansen till den första kliniska studien har blivit fördröjd beroende av en teknisk störning hos den brittiska producenten. Störningen förväntas vara uppklarad inom kort, men vi ser att det kan bli ca sex månaders försening i utvecklingsarbetet på grund av detta.

VP03-programmet utvecklas vidare

VP03-projektet, inom vilket nya patentskyddade AT2 receptor agonister genereras, utvecklas väl och i november förvärvade vi ett antal nya patenträttigheter från HaLaCore för fortsatt utveckling.

Förändringar i ledningsgruppen

Den utvecklingsfas vi nu står i innebär ett större fokus på våra projekt och projektledning för att effektivt kunna nå våra mål och därför har vi beslutat att utöka ledningsgruppen i Vicore.

Ledningsgruppen består numera av Carl-Johan Dalsgaard (VD), Hans Jeppsson (CFO), Rohit Batta (CMO), Johan Raud (CSO), Elin Rosendahl (VP Clinical Development), Ola Camber (Head of Pharmaceutical R&D), Nina Carlén (CAO) och Johanna Gräns (Preclinical Development).

Sammanfattning

Vi har under kvartalet avslutat en fas II-studie och återupptagit en. Vi är väl positionerade för att utveckla nya terapier för patienter med fibrotiska lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected]  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, [email protected]  

Informationen lämnades för offentliggörande den 6 november 2020 kl. 08:00 CET.

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 30 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juni månad 2022.  


Vicore beslutar om en kvittningsemission om 87 686 aktier som del av milstolpesersättning

 • Milstolpesersättning till samarbetspartners i samband med att första patienten doserats med C106.
 • Engångsbetalning till bolagets samarbetspartners Emeriti Bio och HaLaCore Pharma om totalt ca 6 MSEK, varav 3 MSEK i kontant ersättning och 87 686 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK.

Göteborg den 17 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), har idag beslutat om en kvittningsemission av 87 686 aktier och betalning av 3 MSEK till samarbetspartners för start av fas 1-studie med C106.


Vicore resolves on a set-off issue of 87,686 shares as part of milestone compensation

 • Milestone compensation to collaboration partners in connection with the first patient dosed with C106.
 • One-time payment to the company's collaboration partners Emeriti Bio and HaLaCore Pharma in a total of approximately 6 MSEK, of which 3 MSEK in cash compensation and 87,686 newly issued shares in Vicore corresponding to approximately 3 MSEK.

Gothenburg, June 17, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (AT2R), has today resolved on a set-off issue of 87,686 shares and cash payment of 3 MSEK to collaboration partners for the start of the phase 1 trial with C106.


Vicore meddelar att den första försökspersonen doserats med en ny ATRAG, C106

 • Första friska frivilliga försökspersonen doserad med C106 i en fas 1-studie
 • C106 är den första angiotensin II typ 2-receptor agonisten (ATRAG) i Vicores VP03 program som nu inleder klinisk fas
 • Resultat från fas 1-studien förväntas under första kvartalet 2023

Göteborg den 16 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar  idag att den första studien i människa med C106, en ny ATRAG, har inletts. Studien beräknas slutföras under första kvartalet 2023.


Vicore ändrar det primära effektmåttet för att accelerera fas 3-studien i COVID-19-patienter

 • Baserat på C21:s profil och nya COVID-19 data har den pågående fas 3-studien ändrats genom en justering av det primära effektmåttet och ett minskat antal patienter
 • Ändringen är anpassad till nuvarande förutsättningar avseende SARS-CoV-2-landskapet och kommer påskynda slutförandet av studien
 • Resultat från studien beräknas till tredje kvartalet 2022

Göteborg den 3 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag en ändring av den pågående fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3).


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2022 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022.


Vicore startar COMPANION, en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med digital terapi för behandling av ångest hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)

 • Den första kliniska undersökningen med en digital terapi (DTx) i patienter med IPF för att hantera den psykologiska aspekten av sjukdomen
 • Första patienten är inkluderad i pilotfasen av studien som skall följas av en pivotal del av studien med planerad start andra halvåret 2022. COMPANION genomförs i USA
 • DTx avser utgöra en del av en differentierad produktportfölj

Göteborg, 21 april, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att första patienten inkluderats i pilotfasen av COMPANION1, en klinisk studie av en digital kognitiv beteendeterapi för patienter med IPF.
Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.  


Vicore Pharma publishes the Annual Report for 2021

Gothenburg, April 7, 2022 -Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (ATRAGs), today announced the publication of the Annual Report for the financial year 2021.


Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted