Delårsrapport januari-september 2019

Viktiga händelser under tredje kvartalet

 • I september meddelade Vicore Pharma utfallet från fas  I-dosoptimeringsstudien med VP01 (C21). Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen är säkert och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i de planerade fas II-studierna i idiopatisk lungfibros respektive systemisk skleros.
 • I september godkändes Vicore för upplistning till Nasdaq Stockholm. Första dagen för handel var den 27 september.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga väsentliga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden

1 juli - 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,1)
 • Rörelseresultatet var -22,8 MSEK (-11,2)
 • Periodens resultat uppgick till -22,9 MSEK (-14,9)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,54 SEK (-0,65)
 • Likvida medel per den 30 september 2019 uppgick till 172,2 MSEK (224,7 MSEK per den 31 december 2018)

 Finansiell översikt för perioden

1 januari - 30 september 2019

 • Rörelseintäkterna uppgick till 0,0 MSEK (0,5)
 • Rörelseresultatet var -63,8 MSEK (-27,9)
 • Periodens resultat uppgick till -65,5 MSEK (-8,0)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,56 SEK (-0,41)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK

2019 jul-sep

2018 jul-sep

2019 jan-sep

2018 jan-sep

2018 jan-dec

Rörelseintäkter

0,0

0,1

0,0

0,5

0,6

Rörelseresultat

-22,8

-11,2

-63,8

-27,9

-41,6

Resultat efter skatt

-22,9

-14,9

-65,5

-8,0

-21,7

Resultat per aktie, före/efter utspädning (SEK)

-0,54

-0,65

-1,56

-0,41

-0,95

Eget kapital vid periodens slut

231,3

78,5

231,3

78,5

285,4

Kassaflödet från den löpande verksamheten

-21,3

-4,7

-62,2

-7,4

-33,0

Likvida medel vid periodens slut

172,2

32,2

172,2

32,2

224,7

 

VD-kommentar

Under det tredje kvartalet fortsatte vi det intensiva och långsiktiga arbetet med att utveckla Vicore till ett företag med en attraktiv portfölj av läkemedel för behandling av ovanliga lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF) och andra sjukdomar som matchar de specifika egenskaperna hos vår ledande läkemedelskandidat C21 inom VP01-projektet. Detta, tillsammans med vårt andra projekt VP02 (IMiD) för IPF och IPF-hosta, innebär att vi har två unika och differentierade läkemedelsutvecklings-
program i vår portfölj.

I början av september avslutade vi en fas I-dosoptimeringsstudie på 54 individer med bolagets läkemedelskandidat C21. Studien kunde fastställa att 200 mg dagligen har en bra säkerhetsprofil och utgör den högsta tolerabla dosen. Denna dos kommer att användas i våra kommande fas II-studier i idiopatisk lungfibros (IPF) respektive systemisk skleros (SSc). Baserat på data för receptorbindning har vi dessutom funnit att denna dos ger en fri plasmakoncentration av C21 som är tillräcklig för att aktivera angiotensin II typ 2 receptorn (AT2R). Det är också spännande att vi har bekräftat verkan på både AT2- och tromboxan (TP)-receptorn. Vi kommer att närmare undersöka den relativa betydelsen av de två effekterna vid behandling med C21, men båda mekanismerna är relevanta för att adressera fibros och vaskulopati (sjukdom i blodkärl), vilket ger C21 en unik profil eftersom även TP-receptoraktivering kan bidra till hur sjukdomen manifesterar sig.

Under det tredje kvartalet lämnade vi in en fas II CTA (ansökan om klinisk prövning) till MHRA, den brittiska läkemedelsmyndigheten, för att studera effekten av en singeldos C21 på köldinducerad kärlsammandragning hos personer med SSc. Studien innebär att vi kan dokumentera en potentiell direkt kärlvidgande effekt av C21 hos människor, något som kan vara av stor betydelse för kärlmekanismen i SSc och IPF.

Under kvartalet fortlöpte utvecklingen av läkemedelsformuleringen i VP01 snabbare än förväntat vilket gör det möjligt för oss att byta från en oral lösning till kapslar i den kommande fas IIa-studien i IPF. Det är av stor betydelse eftersom en kapsel är mycket smidigare för patienten, överlägsen ur logistisk synvinkel och kan även användas kommersiellt. Vi räknar med att lämna in ansökan för IPF-studien med den nya formuleringen senare i år.

När det gäller VP02 fortsätter formuleringsarbetet med målsättningen för innevarande år att identifiera en formulering med rätt egenskaper. Vi befinner oss mitt i denna optimering och nästa steg är att genomföra toxikologiska studier och därefter initiera en fas I-studie under 2020.

Den 27 september nådde vi en viktig milstolpe genom upplistningen av Vicore-aktien till Nasdaq Stockholms huvudlista. Det är en central pusselbit för att öka intresset för vår aktie på längre sikt, främst genom ökad likviditet, genom att den potentiella investerarbasen växer betydligt.

Sammanfattningsvis fortsätter vi att bygga Vicore, i hög takt och med ett starkt fokus på att maximera sannolikheten för att lyckas med våra två huvudprojekt och därmed hjälpa patienter med allvarliga lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

Den fullständiga delårsrapporten finns tillgänglig på: https://vicorepharma.com/investerare/finansiella-rapporter/

Göteborg, 8 november 2019

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected]

Informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2019 kl. 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett svenskt särläkemedelsbolag med fokus på patienter med interstitiella lungsjukdomar och relaterade indikationer. Bolaget har för närvarande två läkemedelsutvecklingsprogram, VP01 och VP02.

VP01 syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt systemisk skleros ("SSc"). VP02 bygger på ett nytt administrationssätt för en befintlig immunmodulerande substans (en "IMiD"). VP02 fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP01 och VP02 utvärderas även för andra indikationer inom området interstitiella lungsjukdomar. Fas IIa-studierna inom VP01 på IPF- respektive SSc-patienter förväntas initieras under andra halvåret 2019. VP02 går in i en fas för optimering av formuleringen innan lokala tolerabilitetsstudier kan påbörjas. De första kliniska studierna med VP02 förväntas initieras 2020.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Ökning av antalet aktier och röster i Vicore Pharma

Göteborg, 30 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ):s registrerade aktiekapital och antal utestående aktier och röster har ökat under juni månad 2022.  


Vicore beslutar om en kvittningsemission om 87 686 aktier som del av milstolpesersättning

 • Milstolpesersättning till samarbetspartners i samband med att första patienten doserats med C106.
 • Engångsbetalning till bolagets samarbetspartners Emeriti Bio och HaLaCore Pharma om totalt ca 6 MSEK, varav 3 MSEK i kontant ersättning och 87 686 nyemitterade aktier i Vicore motsvarande ca 3 MSEK.

Göteborg den 17 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), har idag beslutat om en kvittningsemission av 87 686 aktier och betalning av 3 MSEK till samarbetspartners för start av fas 1-studie med C106.


Vicore resolves on a set-off issue of 87,686 shares as part of milestone compensation

 • Milestone compensation to collaboration partners in connection with the first patient dosed with C106.
 • One-time payment to the company's collaboration partners Emeriti Bio and HaLaCore Pharma in a total of approximately 6 MSEK, of which 3 MSEK in cash compensation and 87,686 newly issued shares in Vicore corresponding to approximately 3 MSEK.

Gothenburg, June 17, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (AT2R), has today resolved on a set-off issue of 87,686 shares and cash payment of 3 MSEK to collaboration partners for the start of the phase 1 trial with C106.


Vicore meddelar att den första försökspersonen doserats med en ny ATRAG, C106

 • Första friska frivilliga försökspersonen doserad med C106 i en fas 1-studie
 • C106 är den första angiotensin II typ 2-receptor agonisten (ATRAG) i Vicores VP03 program som nu inleder klinisk fas
 • Resultat från fas 1-studien förväntas under första kvartalet 2023

Göteborg den 16 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar  idag att den första studien i människa med C106, en ny ATRAG, har inletts. Studien beräknas slutföras under första kvartalet 2023.


Vicore ändrar det primära effektmåttet för att accelerera fas 3-studien i COVID-19-patienter

 • Baserat på C21:s profil och nya COVID-19 data har den pågående fas 3-studien ändrats genom en justering av det primära effektmåttet och ett minskat antal patienter
 • Ändringen är anpassad till nuvarande förutsättningar avseende SARS-CoV-2-landskapet och kommer påskynda slutförandet av studien
 • Resultat från studien beräknas till tredje kvartalet 2022

Göteborg den 3 juni 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (AT2R), meddelar idag en ändring av den pågående fas 3-studien i COVID-19 (ATTRACT-3).


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2022 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2022

Göteborg, 5 maj 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2022.


Vicore startar COMPANION, en klinisk prövning för att undersöka fördelarna med digital terapi för behandling av ångest hos patienter med idiopatisk lungfibros (IPF)

 • Den första kliniska undersökningen med en digital terapi (DTx) i patienter med IPF för att hantera den psykologiska aspekten av sjukdomen
 • Första patienten är inkluderad i pilotfasen av studien som skall följas av en pivotal del av studien med planerad start andra halvåret 2022. COMPANION genomförs i USA
 • DTx avser utgöra en del av en differentierad produktportfölj

Göteborg, 21 april, 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att första patienten inkluderats i pilotfasen av COMPANION1, en klinisk studie av en digital kognitiv beteendeterapi för patienter med IPF.
Vicore Pharma offentliggör årsredovisning för 2021

Göteborg, 7 april 2022 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), offentliggör idag årsredovisningen för räkenskapsåret 2021.  


Vicore Pharma publishes the Annual Report for 2021

Gothenburg, April 7, 2022 -Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a clinical-stage pharmaceutical company developing medicines targeting the angiotensin II type 2 receptor (ATRAGs), today announced the publication of the Annual Report for the financial year 2021.


Michael Wolff Jensen utträder ur Vicores styrelse och ersätts av Jacob Gunterberg som styrelseordförande för perioden fram till årsstämman i maj 2022

Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett läkemedelsbolag i klinisk fas som utvecklar läkemedel som aktiverar angiotensin II typ 2-receptorn (ATRAGs), meddelar idag att Michael Wolff Jensen utträder ur styrelsen.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted