Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.

Viktiga händelser under första kvartalet

 • I februari genomförde Vicore en riktad nyemission, vilken tillförde bolaget 336 MSEK före transaktionskostnader.  Nyemissionen godkändes vid en extra bolagstämma i mars.
 • I mars rapporterade Vicore resultat från den mekanistiska fas II-studien i systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotiska vävnader.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • I maj meddelade Vicore att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Alex Therapeutics för utveckling av en digital terapi (DTx) för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).

Finansiell översikt för perioden
1 januari - 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -47,5 MSEK (-28,8)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -48,1 MSEK (-28,4)         
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,76 SEK (-0,56)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 31 mars 2021 uppgick till 589,9 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK jan-mar
2021
jan-mar
2020
jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -47,5 -28,8 -149,5
Resultat efter skatt -48,1 -28,4 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,76 -0,56 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
88,7 83,6 84,7
Eget kapital vid periodens slut 629,1 296,3 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -47,7 -29,3 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 589,9 238,0 318,7

1 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 20 i delårsrapporten.

VD-ord

Det första kvartalet 2021 har varit mycket produktivt för Vicore då vi har fortsatt att bygga på de kliniska framgångar som uppnåddes med C21 under 2020.

I början av februari tog bolaget in 336 MSEK (cirka 40 MUSD) i en riktad nyemission från både svenska och internationella institutionella investerare, inklusive befintliga aktieägare. Den stärkta kassan gör det möjligt för Vicore att finansiera  verksamheten en bra bit in i 2023.

Finansieringen skedde mot bakgrund av de framgångsrika resultaten från Vicores fas II-studie i COVID-19 (ATTRACT). Resultaten, som publicerades online på medRxiv i början av januari, visade att C21, Vicores angiotensin typ 2-receptor agonist, minskar behovet av syrgas och tydligt återställer andningsfunktionen hos sjukhusinlagda COVID-19-patienter. Efter den framgångsrika fas II-studien har Vicore långt framskridna planer för en multinationell, placebokontrollerad fas III-studie med C21 för COVID-19. Fas III-studien är planerad att starta sommaren 2021 så snart vi fått godkännande från FDA.

Vicores kliniska studie för idiopatisk lungfibros (IPF) fortsätter i rätt riktning. Rekryteringen för den internationella fas II-studien (AIR) med C21 fortskrider enligt plan i Indien, Ukraina, Storbritannien och Ryssland efter att den första patienten rekryterades i november 2020. Top line-resultat från AIR-studien förväntas i slutet av 2022.

Vicore förväntar sig också att lämna in en klinisk prövningsansökan i slutet av 2021 för VP02, Vicores inhalerade formulering av talidomid för behandling av IPF och IPF-hosta.

I mars, publicerade vi top line-data från vår fas II-studie i patienter med systemisk skleros och Raynauds fenomen (SSc) som visade att C21 ökade blodflödet i fibrotisk vävnad, ett resultat som ytterligare skiljer C21 från sina konkurrenter inom lungfibros och som vi förväntar oss kommer att ha fördelar för patienter med IPF.

Som en del av vårt fortsatta engagemang för IPF-patienter har vi inlett ett samarbete med Alex Therapeutics, ett företag inom digitala evidensbaserade terapier, för att utveckla en digital terapi (DTx) där alla rättigher till produkten ägs av Vicore. Produkten kommer att utformas för att tillhandahålla kognitiv beteendeterapi (KBT) som kan användas för att hjälpa IPF patienter med den psykologiska aspekten av sin sjukdom och för att förbättra patientens livssituation. Genom att komplettera vår pipeline med det det här nya programmet inom DTx (VP04) kan Vicore erbjuda en helhetslösning till patienter, som också innehåller de mycket lovande VP01- och VP02-programmen som riktar sig mot de underliggande orsakerna och symptomen vid IPF.

Vicore-teamet fortsätter att möta de utmanande och något oförutsägbara omständigheterna under pandemin med stort engagemang. Jag vill tacka alla våra anställda för deras bidrag och våra aktieägare för fortsatt stöd i vårt arbete med att erbjuda en helhetslösning till patienter genom att lindra den smärta och det lidande som orsakas av fibrotiska lungsjukdomar.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected]  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, [email protected]  

Informationen lämnades för offentliggörande den 5 maj 2021 kl 08:00 CET.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore Pharma är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04.

VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt COVID-19. VP02 programmet bygger på ett en nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com.

Vicore håller webbinarium om C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF)

Webbinariet hålls torsdagen den 30 september @16:00 CET (10:00 am EST) med läkarna och IPF-experterna, Prof. Toby Maher och Prof. Joanna Porter.

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicores ledande läkemedelsmolekyl, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), torsdagen den 30 september kl. 16:00 CET (10:00 am EST).


Vicore to host Key Opinion Leader webinar on C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

Webinar on Thursday, September 30 @ 16:00 CET (10AM ET) with the medical doctors and IPF experts Prof. Toby Maher and Prof. Joanna Porter.

Gothenburg, September 22, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announced it will host a key opinion leader (KOL) webinar on C21, the company's lead asset for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) on Thursday, September 30, 2021 at 16:00 CET (10 AM Eastern Time).


Vicore erhåller SARS coronavirus-patent för C21 i USA

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat patentet US11,123,329 som omfattar användningen av C21 för att behandla infektioner orsakade av Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus (CoV), inklusive SARS-CoV-2.


Vicore behandlar första COVID-19 patienterna i den globala fas 3-studien ATTRACT-3

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.

 • Tidigare rapporterade positiva resultat från fas 2-studien ger starkt stöd för fortsatt utvärdering av Vicores AT2 receptor agonist C21 i COVID-19
 • Den pivotala fas 3-studien är nu godkänd i USA, Ukraina, Sydafrika, Brasilien, Tjeckien, Filippinerna och Indien med syftet att undersöka effektiviteten och säkerheten av C21 på sjukhusinlagda patienter med COVID-19

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.


Vicore starts dosing of first COVID-19 patients in the global phase 3 trial ATTRACT-3

Gothenburg, September 17, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders today announces the dosing of the first patients in the company's global phase 3 trial of C21 in COVID-19 (ATTRACT-3).

 • Previously reported positive phase 2 trial results strongly support further evaluation of the Vicore AT2 receptor agonist C21 in COVID-19
 • The pivotal phase 3 trial is currently approved in the US, Ukraine, South Africa, Brazil, Czechia, Philippines and India to investigate the efficacy and safety of C21 in hospitalized patients with COVID-19

Vicore stärker sin ledningsgrupp

Göteborg, 27 augusti, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att bolagets ledningsgrupp stärks med tre seniora rekryteringar när bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter närmar sig viktiga kommersiella milstolpar.


Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.


Interim report April - June 2021

Gothenburg, August 26, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the second quarter 2021.


Vicore meddelar om deltagande i investerarmöten under juni 2021

Göteborg, 15 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), som ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag om deltagande i två investerarkonferenser under juni månad 2021.


Vicore har erhållit godkännande från FDA för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19

Göteborg, 11 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore") ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att amerikanska U.S. Food and Drug Administration (FDA) har godkänt dess Investigational New Drug (IND)-ansökan för bolagets läkemedelskandidat och oralt tillgängliga angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist, C21, för behandling av COVID-19. En aktiv IND gör det möjligt att påbörja bolagets pivotala fas 3-studie, ATTRACT-3, i USA.


Vicore announces FDA acceptance for pivotal phase 3 trial of C21 in COVID-19

Gothenburg, June 11, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for fibrotic lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announces that the U.S. Food and Drug Administration (FDA) has accepted the Investigational New Drug (IND) application for the company's lead asset, the orally available angiotensin II type 2 receptor (AT2R) agonist C21, for the treatment of COVID-19. The active IND enables initiation of US sites in Vicore's pivotal phase 3 trial, ATTRACT-3.


Kommuniké från årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vid årsstämma i Vicore Pharma Holding AB (publ) den 11 maj 2021 fattades följande beslut.


Delårsrapport januari - mars 2021

Göteborg, 5 maj 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för första kvartalet 2021.


Interim report January - March 2021

Gothenburg, May 5, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the first quarter 2021.


Vicore inleder samarbete med Alex Therapeutics för att utveckla en digital terapi för patienter med IPF

 • Webbinarium kommer hållas idag kl. 15:00 CET (9:00 am EST)
 • Jessica Shull, expert på digitala terapier har rekryterats till Vicore för att driva DTx-programmet

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted