Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.

Viktiga händelser under andra kvartalet

 • I maj meddelade Vicore1 att bolaget ingått ett samarbetsavtal med Alex Therapeutics för utveckling av en digital terapi (DTx) för patienter med idiopatisk lungfibros (IPF).
 • I juni meddelade Vicore att godkännade från U.S. Food and Drug Administration (FDA) för att starta en pivotal fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) erhållits.

Viktiga händelser efter periodens utgång

 • Inga viktiga händelser har skett efter periodens utgång.

Finansiell översikt för perioden            
1 april - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -68,4 MSEK (-27,5)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -70,4 MSEK (-24,2)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -0,98 SEK (-0,48)
 • Likvida medel och kortfristiga placeringar per den 30 juni 2021 uppgick till 514,4 MSEK (318,7 MSEK per den 31 december 2020)

1 januari - 30 juni 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,0 MSEK (0,0)
 • Rörelseresultatet var -116,0 MSEK (-56,3)
 • Periodens resultat efter skatt uppgick till -118,5 MSEK (-52,6)
 • Resultat per aktie före/efter utspädning var -1,75 SEK (-1,04)

Finansiell sammanställning, koncern

Belopp i MSEK apr-jun
2021
apr-jun
2020
jan-jun 2021 jan-jun 2020 jan-dec
2020
Nettoomsättning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Rörelseresultat -68,4 -27,5 -116,0 -56,3 -149,5
Resultat efter skatt -70,4 -24,2 -118,5 -52,6 -146,9
Resultat per aktie, före/efter utspädning  (SEK)1 -0,98 -0,48 -1,75 -1,04 -2,71
Forsknings- och utvecklingskostnader/
rörelsekostnader (%)2
92,7 85,4 91,1 84,6 84,7
Eget kapital vid periodens slut 559,2 272,7 559,2 272,7 354,5
Kassaflödet från den löpande verksamheten -73,8 -25,8 -121,5 -55,1 -119,9
Likvida medel och kortfristiga placeringar vid periodens slut 514,4 212,4 514,4 212,4 318,7

11 Det finns ingen utspädningseffekt för potentiella stamaktier, då resultaten för de ovan angivna perioderna har varit negativa.
2 Alternativt nyckeltal. Definieras på sidan 20 i delårsrapporten.

VD-ord

Vicore gjorde flera framsteg under det andra kvartalet 2021 med kliniska utvecklingsprogram både inom idiopatisk lungfibros (IPF) och COVID-19.

I juni blev Vicore ett fas 3-bolag i och med att U.S. Food and Drug Administration (FDA) gav sitt godkännande att påbörja en klinisk studie, ATTRACT-3, i USA. ATTRACT-3 är en global, placebokontrollerad fas 3-studie på 600 patienter där vi utvärderar effekten av C21 för att återställa lungfunktionen hos sjukhusvårdade patienter med COVID-19. Efter vår framgångsrika fas 2-studie som genomfördes under COVID-19- pandemins början, är ATTRACT-3 en pivotal studie med målet att generera viktiga data som gör det möjligt för de regulatoriska myndigheterna, inklusive FDA, att bedöma fortsatt användning av C21 vid COVID-19 behandling. Godkännandet från FDA möjliggör för sjukhusen i Vicores amerikanska kliniska nätverk att påbörja rekrytering av patienter. Parallellt fortsätter Vicore processen med att starta studien i ytterligare länder i Syd- och Centralamerika, Europa, Afrika och Asien. ATTRACT-3 har fått regulatoriskt godkännande i Brasilien, Tjeckien, Indien, Ukraina och Sydafrika och arbetet med att starta upp kliniker i dessa länder pågår.

Vicores ledning och rådgivare upprätthåller en kontinuerlig och öppen kommunikation med både forskare och investerare. Då COVID-19-pandemin nu går in i sin nästa fas vill vi betona två speciellt viktiga aspekter med ATTRACT-3: att studien kommer inkludera patienter infekterade med olika mutationsvarianter av COVID-19 och att behandlingar som förbättrar andningen och främjar patientens återhämtning direkt - som C21 gör - kommer vara vitalt då vi inte kommer att nå full vaccination i närtid och nya, potentiellt mer vaccinresistenta, mutationer fortsätter att utvecklas. 

Vicore har en 360-gradersstrategi för att adressera svåra och ovanliga lungsjukdomar. I maj, genom samarbetet med Alex Therapeutics, lanserade vi VP04, ett utvecklingsprogram för en receptbelagd digital terapi för patienter med IPF. VP04 kommer att vara en del i ett paket av behandlingsmöjligheter för IPF tillsammans med våra läkemedelsprogram VP01 (C21) och VP02, inhalerad talidomid för IPF och IPF-hosta.

VP04 utformas för att stödja patienten i att kunna hantera de psykologiska aspekterna av att leva med IPF och förbättra livskvalitén. Den kommer att förskrivas på recept till relevanta patienter och ska genomgå regulatoriska godkännanden, baserade på klinisk evidens av effektivitet. VP04 kommer även öka medvetenheten och förståelsen för IPF inom sjukvården. 

Vicores övriga program fortsätter enligt plan. Resultaten från fas 2-studien (AIR) med C21 inom IPF beräknas konkluderas i slutet av 2022 enligt nuvarande rekryteringsplan och patientrekrytering pågår i Indien, Ukraina, Storbritannien och Ryssland. VP02-programmet  är redo att starta GLP-toxicitetsstudier under hösten 2021, följt av en fas 1-studie under 2022. Arbetet går enligt plan med att lämna in ansökan för en fas 1-studie med VP03 i slutet av 2021.

Vicore-teamet växer, våra möjligheter ökar och verksamheten börjar bli mer global. Som vanligt så vill jag tacka alla deltagare i våra kliniska studier, vår utökade cirkel av kliniska samarbetspartners världen runt, våra aktieägare för deras fortsatta support av Vicores arbete samt våra anställda för att så smidigt anpassa sig till de utmaningar som snabb tillväxt kan innebära.

Carl-Johan Dalsgaard, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carl-Johan Dalsgaard, VD, tel: 070 975 98 63, [email protected]  

Hans Jeppsson, CFO, tel: 070 553 14 65, [email protected]  

Informationen lämnades för offentliggörande den 26 augusti 2021 kl 08:00 CET.

1. Koncernen ("Vicore") består av moderbolaget Vicore Pharma Holding AB samt dotterbolagen Vicore Pharma AB och INIM Pharma AB.

Kort om Vicore Pharma Holding AB (publ)

Vicore är ett särläkemedelsbolag med fokus på fibrotiska lungsjukdomar och närliggande indikationer. Bolaget har för närvarande fyra utvecklingsprogram, VP01, VP02, VP03 och VP04. VP01-programmet syftar till att utveckla substansen C21 för behandling av idiopatisk lungfibros ("IPF") samt COVID-19. VP02-programmet bygger på ett nytt administrationssätt för talidomid och fokuserar på den underliggande sjukdomen och den svåra hosta som är förknippad med IPF. VP03-programmet innefattar utveckling av nya AT2R-agonister. VP04-programmet utvecklar en kliniskt validerad digital terapi för IPF-patienter.

Bolagets aktie (VICO) är noterad på Nasdaq Stockholms huvudlista. För mer information se www.vicorepharma.com

Delårsrapport juli - september 2021

Göteborg, 4 november 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för tredje kvartalet 2021.


Interim report July - September 2021

Gothenburg, November 4, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the third quarter 2021.


Vicores C21 minskar långsiktiga lungskador efter COVID-19 i ATTRACT fas 2 uppföljningsstudien

 • Resultaten visade närmare 50% minskning av uppkomna lungskador efter behandling med C21  jämfört med placebo
 • Dessa positiva fynd tillsammans med tidigare kliniska resultat1 talar för att C21 kan påskynda återhämtningen  
 • C21 utvärderas för närvarande vid en fas 3-studie i COVID-19 patienter

Göteborg,  2 november, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag resultat att behandling med bolagets AT2R agonist, C21, minskar långsiktiga lungskador hos sjukhusinlagda COVID-19 patienter.


Lancets EClinicalMedicine publicerar resultat från fas 2-studie med C21 i COVID-19

 • Studien visade att C21 minskade behovet av syrgas- och respiratorbehandling, vilket indikerar en snabbare återhämtning. C21 var också säkert och väl tolererat.
 • Resultaten låg till grund för Vicores beslut att gå vidare med en fas 3-studie vilken beräknas vara klar första halvåret 2022.

Göteborg, 25 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att resultaten från fas 2-studien ATTRACT med angiotensin II typ 2 receptor agonisten C21 i COVID-19 har publicerats i EClinicalMedicine, en expertgranskad vetenskaplig tidskrift utgiven av The Lancet. Publikationen finns tillgänglig online via denna länk.


Lancet's EClinicalMedicine publishes phase 2 data on C21 in COVID-19

 • The trial showed that C21 reduced the need for supplemental oxygen and mechanical ventilation, indicating faster patient recovery. C21 was also found to be safe and well tolerated.
 • Data encouraged Vicore to move into phase 3 with readout on-track for H1 2022.

Gothenburg, October 25, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders, today announces that the results of the COVID-19 phase 2 trial of its angiotensin II type 2 receptor agonist C21 have been published in EClinicalMedicine, a peer reviewed clinical journal, published by The Lancet. The paper is available online via this link.


Vicore offentliggör valberedningen inför årsstämman 2022

Göteborg, 20 oktober, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) har utsett valberedningen inför årsstämman 2022. De tre största aktieägarna per den 31 augusti 2021 har erbjudits att utse en ledamot till valberedningen vardera, i enlighet med beslutet som togs på årsstämman den 11 maj 2021.


Vicore håller webbinarium om C21 för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF)

Webbinariet hålls torsdagen den 30 september @16:00 CET (10:00 am EST) med läkarna och IPF-experterna, Prof. Toby Maher och Prof. Joanna Porter.

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att bolaget kommer att hålla ett webbinarium om C21, Vicores ledande läkemedelsmolekyl, för behandling av idiopatisk lungfibros (IPF), torsdagen den 30 september kl. 16:00 CET (10:00 am EST).


Vicore to host Key Opinion Leader webinar on C21 for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF)

Webinar on Thursday, September 30 @ 16:00 CET (10AM ET) with the medical doctors and IPF experts Prof. Toby Maher and Prof. Joanna Porter.

Gothenburg, September 22, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders such as idiopathic pulmonary fibrosis (IPF), today announced it will host a key opinion leader (KOL) webinar on C21, the company's lead asset for the treatment of idiopathic pulmonary fibrosis (IPF) on Thursday, September 30, 2021 at 16:00 CET (10 AM Eastern Time).


Vicore erhåller SARS coronavirus-patent för C21 i USA

Göteborg, 22 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsföretag som utvecklar innovativa behandlingar mot svåra lungsjukdomar, meddelar idag att US Patent and Trademark Office (USPTO) har beviljat patentet US11,123,329 som omfattar användningen av C21 för att behandla infektioner orsakade av Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) coronavirus (CoV), inklusive SARS-CoV-2.


Vicore behandlar första COVID-19 patienterna i den globala fas 3-studien ATTRACT-3

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.

 • Tidigare rapporterade positiva resultat från fas 2-studien ger starkt stöd för fortsatt utvärdering av Vicores AT2 receptor agonist C21 i COVID-19
 • Den pivotala fas 3-studien är nu godkänd i USA, Ukraina, Sydafrika, Brasilien, Tjeckien, Filippinerna och Indien med syftet att undersöka effektiviteten och säkerheten av C21 på sjukhusinlagda patienter med COVID-19

Göteborg, 17 september, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot svåra lungsjukdomar meddelar idag att de första patienterna i bolagets globala fas 3-studie med C21 i COVID-19 (ATTRACT-3) doserats.


Vicore starts dosing of first COVID-19 patients in the global phase 3 trial ATTRACT-3

Gothenburg, September 17, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), a rare disease pharmaceutical company developing innovative medicines for severe lung disorders today announces the dosing of the first patients in the company's global phase 3 trial of C21 in COVID-19 (ATTRACT-3).

 • Previously reported positive phase 2 trial results strongly support further evaluation of the Vicore AT2 receptor agonist C21 in COVID-19
 • The pivotal phase 3 trial is currently approved in the US, Ukraine, South Africa, Brazil, Czechia, Philippines and India to investigate the efficacy and safety of C21 in hospitalized patients with COVID-19

Vicore stärker sin ledningsgrupp

Göteborg, 27 augusti, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel för fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag att bolagets ledningsgrupp stärks med tre seniora rekryteringar när bolagets forsknings- och utvecklingsaktiviteter närmar sig viktiga kommersiella milstolpar.


Delårsrapport april - juni 2021

Göteborg, 26 augusti 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publicerar sin delårsrapport för andra kvartalet 2021.


Interim report April - June 2021

Gothenburg, August 26, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) publishes the interim report for the second quarter 2021.


Vicore meddelar om deltagande i investerarmöten under juni 2021

Göteborg, 15 juni, 2021 - Vicore Pharma Holding AB (publ) ("Vicore"), som ett särläkemedelsbolag som utvecklar innovativa läkemedel mot fibrotiska lungsjukdomar som idiopatisk lungfibros (IPF), meddelar idag om deltagande i två investerarkonferenser under juni månad 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted