Vicore Pharma Holding publicerar sin årsredovisning för 2016

Vi har uppnått de milstolpar vi föresatt oss under 2016. Nu fortsätter vi utvecklingen med C21 till ett framtida läkemedel för behandling av lungfibros säger Per Jansson, VD i Vicore Pharma Holding AB.


Kallelse till årsstämma i Vicore Pharma

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till årsstämma onsdag den 10 maj 2017 kl 15.00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Kommuniké från extra bolagsstämma 27 mars 2017

Extra bolagsstämma har idag hållits i Vicore Pharma Holding AB (publ), varvid stämman bland annat beslutade om följande.


C21 visar goda egenskaper på viktiga markörer i en in vitro-undersökning av lungfibros

En jämförande undersökning med Vicore Pharmas läkemedelskandidat C21 mot två godkända läkemedel för behandling av Idiopatisk lungfibros (IPF) visar på goda och konkurrenskraftiga resultat för C21.


C21 has a strong impact on several markers in an in vitro study for pulmonary fibrosis

A BioMAP® report comparing Vicore Pharma's drug candidate C21 to two approved drugs for IPF shows strong and competitive results.


Vicore Pharma publicerar bokslutskommuniké för 2016

Flera viktiga milstolpar uppnådda under 2016

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER 2016

 • Riktad emission om 570 000 teckningsoptioner genomfördes i januari
 • Fas I-studier påbörjades i april och slutfördes i november
 • Leif Darner utsågs av bolagsstämman till ny styrelseledamot i april
 • Innehavet i den finansiella tillgången I-Tech ökade med 312 500 aktier vid en nyemission i juli
 • I augusti erhöll Vicore Pharma särläkemedelsstatus inom EU för idiopatisk lungfibros (IPF)
 • Klas Malmberg rekryterades till tjänsten som Senior Medical Adviser. Tjänsten övergår i november till Chief Medical Officer (CMO)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS SLUT

 • Ett låneavtal med Recall Capital som möjliggör extra rörelsekapital ingicks i januari
 • En tilläggsstudie med läkemedelskandidaten C21 i en riskgrupp påbörjas i januari
 • En patentansökan för nya läkemedelsmolekyler baserade på C21 lämnas in i januari
 • Vicore Pharma erhåller särläkemedelsstatus från amerikanska läkemedelsmyndigheten FDA för IPF i januari
 • Bolagets styrelse tog den 23 februari beslut om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en komma fem miljoner aktier, totalt om cirka 56 miljoner kronor.

Kallelse till extra bolagsstämma i Vicore Pharma Holding

Aktieägarna i Vicore Pharma Holding AB (publ), 556680-3804, kallas härmed till extra bolagsstämma måndagen den 27 mars 2017 klockan 15:00 i bolagets lokaler på c/o Astra Zeneca, Pepparedsleden 1, 431 83 Mölndal. Deltagande aktieägare instrueras att c:a 15 minuter före klockan 15:00 anmäla sig i receptionen vid huvudentrén till Astra Zeneca med adress som ovan.


Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma

Styrelsen i Vicore Pharma Holding AB har beslutat om två riktade nyemissioner, dels med stöd av bemyndigande från årsstämman 2016 om två miljoner aktier och dels under förutsättning av extra bolagsstämmas efterföljande godkännande om ytterligare en och en halv miljoner aktier, i båda emissionerna främst till en utvald internationell specialistinvesterare samt ett flertal svenska institutionella investerare. Aktieägare representerande cirka 63 procent av aktierna och rösterna i Vicore Pharma har förbundit sig att rösta för emissionen vid extra bolagsstämman.


Vicore Pharma resolves on directed share issues and publish notice for an extraordinary shareholders' meeting

This press release has also been published in Swedish on February 23rd at 8.30 CET.

Vicore Pharma resolves on directed share issues and publish notice for an extraordinary shareholders' meeting The Board of Directors of Vicore Pharma Holding AB has resolved on two directed share issues, one pursuant to authorization from the general annual meeting in 2016 comprising two million shares and a second subject to approval by the extraordinary shareholders' meeting comprising one and a half million shares. Both share issues are directed to an international healthcare specialist investor together with several Swedish institutional investors. Shareholders representing approximately 63% of the shares and votes in Vicore Pharma Holding have committed to vote in favour of the share issue at the forthcoming extraordinary shareholders meeting.Vicore Pharma beviljas särläkemedelsstatus hos FDA för behandling av IPF

US Food and Drug Administration (FDA) har beviljat Vicore Pharmas ansökan om särläkemedelsstatus för läkemedelskandidaten C21 och sjukdomen idiopatisk lungfibros (IPF).


Vicore Pharma utökar forskningsportföljen med nya molekyler och stärker sin teknologi för flera stora indikationer

För att kunna möta växande behov inom indikationer relaterade till hjärt- och kärlmedicin, diabetes och njursjukdomar har Vicore Pharma utvecklat nya läkemedelsmolekyler baserade på sin huvudmolekyl C21. En patentansökan har lämnats in efter ett framgångsrikt kemitekniskt och grundläggande biologiskt arbete.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted