Delårsrapport Q1 2021

Stockholm, Sverige, 7 maj 2021

Perioden 1 januari 2021 - 31 mars 2021

 • Nettoomsättningen uppgick till 13,0 MSEK (4,5).
 • Bruttomarginalen uppgick till 33,8 procent (48,9).
 • Rörelseresultatet uppgick till 0,2 MSEK (-3,7).
 • Resultat efter skatt uppgick till 0,1 MSEK (-3,5), motsvarande 0,01 SEK per aktie (-0,34).
 • Eget kapital uppgick till -8,8 MSEK (3,8), motsvarande -0,68 SEK (0,30) per aktie. Soliditeten var negativ (16,2) i koncernen och 27,4 procent (68,5) i moderbolaget.
 • Periodens kassaflöde uppgick till 3,5 MSEK (0,9). Koncernens likvida medel uppgick till 6,1 MSEK den 31 mars 2021 (3,6).

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 • Försäljningen under det första kvartalet uppgick till 13,0 MSEK vilket är en ökning med 8,5 MSEK jämfört med samma kvartal 2020, motsvarande en tillväxt om 189%. Som tidigare kommunicerats har orderingången för 2021 ökat betydligt jämfört med de senaste åren.
 • Bruttomarginalerna i perioden uppgick till 33,8% vilket är lägre än första kvartalet föregående år. En bidragande orsak är att logistikkostnaderna ökat betydligt till följd av Covid-19 utbrottet.
 • Bolaget levererar för första gången på många år ett positivt rörelseresultat. De fasta kostnaderna är betydligt lägre än första kvartalet 2020 och med den ökande försäljningen får det genomförda arbetet med att sänka de fasta kostnaderna en tydligt positiv effekt på resultatet.
 • Den 22 mars 2021 offentliggjorde bolaget att det ingått villkorade avtal avseende förvärv av tre bolag, Sanera Stockholm AB, Skandinaviska Områdesskydd AB samt Kenit Produkt AB. Förvärven sker dels genom kontant betalning dels genom betalning med nyemitterade aktier i Bolaget genom kvittning. Förvärven sker genom att Bolaget förvärvar samtliga utestående aktier i Målbolagen. Efter förvärven av Målbolagen och genomförande av Emissionerna föreslås Bolaget ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum AB (publ). Den befintliga verksamheten kommer tillsvidare kvarstå i den nya koncernen som ett separat segment. I samband med förvärven och kvittningsemissionen kommer även en del av befintliga skulder att kvittas genom kvittningsemission till samma villkor.
 • Efter kvartalets utgång har Bolaget ingått ytterligare ett villkorat avtal avseende förvärv av Rosenqvist Entreprenad och skapar därmed en ledande plattform inom mark och anläggning i infrastrukturmiljö. Förvärvet föreslås finansieras till huvuddelen genom kontant betalning samt med nyemitterade aktier genom kvittningsemission.
 • Den 19 april 2021 meddelades att bolaget föreslår genomföra en riktad nyemission om 8 600 000 aktier till en teckningskurs om 25,00 kronor, motsvarande en premie om cirka 0,4 procent jämfört mot stängningskursen för Bolagets aktie den 16 april 2021. Tecknarna i den Riktade Nyemissionen utgörs av ett fåtal välrenommerade och kvalificerade investerare. Genom den Riktade Nyemissionen tillförs Bolaget 215 MSEK, före emissionskostnader. Ytterligare information om den nya verksamhetsinriktningen, förvärven samt den riktade nyemissionen finns att läsa om vidare i rapporten.

VD har ordet

Företaget visar lönsamhet redan under första kvartalet med stark försäljning i Nordamerika genom våra stora återförsäljare såsom Nordstroms, Macy's, Pac Sun, Saks Fifth Aveune, ASOS och Walmart. Vi är på väg mot ett lönsamt år med en försäljningsökning om 430% i förorders från vår höst/vinterkollektion för 2021 jämfört med samma kollektion 2020. I Europa fokuserar vi på tillväxt främst i Storbritannien, Spanien och Italien och expanderar på nya marknader i år i bland annat Dubai och Sydamerika. Det finns ett stort intresse för WeSC's varumärke i detaljhandeln just nu, vilket leder till stark närvaro och försäljning i detaljhandeln. Vi har fortfarande möjlighet att växa ytterligare i år med våra befintliga och nya återförsäljare.

Styrelseordförande har ordet

Det är spännande tider för bolaget och dess aktieägare med den föreslagna verksamhetsförändringen och namnbytet till Vestum AB (publ). Samtidigt är det roligt att kunna föreslå denna verksamhetsförändring i en tid när vi har lyckats vända den tidigare verksamheten som bolaget bedrivit. Nu fortsätter arbetet med att leverera på strategin att skapa en ledande förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader. Vi bedömer att bolaget har mycket goda förutsättningar att i högt tempo förvärva och förädla bolag och vi ser fram emot att tillsammans med Conny Ryk med team utveckla koncernen vidare.

För mer information, vänligen kontakta:

Joseph Janus, Verkställande direktör +1 (212) 334 9372

Denna information är sådan information som WeSC AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 maj 2021 klockan 07.45 CET.

Kort om WeSC

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:
Telefon: +46 (0)8 503 000 50, E-post: [email protected]www.gwkapital.se.

Nerladdningsbara filer

Bokslutskommuniké 2021


Year-End Report 2021


Delårsrapport Q3 2021


Interim Report Q3 2021


Delårsrapport Q2 2021


Interim Report Q2 2021


Delårsrapport Q1 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Delårsrapport Q3 2020


Delårsrapport Q2 2020


Årsredovisning 2019


Delårsrapport Q1 2020


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted