WeSC AB (publ) (WeSC) Delårsrapport 1, 1 januari- 31 mars 2018

Införsäljning av höst/vinterkollektionen avslutad med positiv utveckling

Perioden 1 januari 2018 - 31 mars 2018

 •  Nettoomsättningen uppgick till 9,3 MSEK (34,7).
 •  Bruttomarginalen uppgick till 22,6 procent (33,9).
 •  Rörelseresultatet uppgick till -9,2 MSEK (-11,0).
 •  Resultat efter skatt uppgick till -9,2 MSEK (-13,6), motsvarande -0,03 SEK per aktie (-0,12).
 •  Eget kapital uppgick till -50,8 MSEK (-22,2), motsvarande -0,19 SEK (-0,19) per aktie före/efter utspädning. Soliditeten var negativ (neg) i koncernen och 39,5 procent (41,3) i moderbolaget.
 •  Periodens kassaflöde uppgick till 0,4 MSEK (-6,6). Koncernens likvida medel uppgick till 2,5 MSEK den 31 mars 2018 (1,4).
 •  Bolaget har totalt outnyttjade kreditutrymmen om 0 MSEK (15,1).

Väsentliga händelser under perioden och efter kvartalets utgång

 •  I april beslutade en extra bolagsstämma att genomföra en företrädesemission.
 •  Arbetet med införsäljning av höst/vinter kollektionen har pågått under hela kvartalet och är nu avslutad. Resultatet av införsäljningen visar en positiv utveckling av försäljningen i USA, Tyskland och övriga Norden jämfört med föregående säsong.
 •  Under perioden har funktionerna design- och produktion flyttats till USA kontoret för fortsatt effektivisering av verksamheten samt för att bättre kunna tillgodose behoven på den Nordamerikanska marknaden, som är den mest framgångsrika.
 •  Samarbetsavtal har ingåtts med NOXS avseende utlicensiering av vår e-handel för den Nordamerikanska marknaden. Avtalet löper över 5 år och är villkorat av att den årliga e-handelsförsäljningen visar en tillväxt om minst 10% per år.
 •  Under perioden har WeSC tecknat två nya licensavtal gällande skor, varav det ena avser marknaden i Nordamerika och det andra avser övriga marknader. Bolaget för diskussioner kring ytterligare licensavtal inom andra affärsområden.
 •  Rekonstruktionen i dotterbolaget We International AB fortlöper och ansökan om ytterligare förlängning om tre månader har gjorts och beslut inväntas i dagsläget. Bolaget har nått en överenskommelse rörande dotterbolaget We International AB:s långfristiga, räntebärande skulder vilket kommer att stärka upp balansräkningen och den finansiella ställningen betydligt under förutsättning att rekonstruktionen av dotterföretaget We International AB avslutas som planerat under Q2.
 •  Under rekonstruktionsarbetet har fördelaktiga uppgörelser gjorts med fordringsägare i såväl We International AB som i WeSC AB som har vatit villkorade av att företrädesemissionen som nu avslutas fullföljs. Dessa uppgörelser kommer att ha en betydande positiv påverkan på hela koncernens balansräkning och därmed skapa bättre förutsättningar för affärsverksamheten framåt.
 •  Företrädesemissionen är per den 30 maj tecknad till 98% vilket medför att bolaget tillförs ca 31,5 MSEK före emissionskostnader. Som tidigare har kommunicerats kommer en betydande del av emissionslikviden att användas för att reglera både kortfristiga- och lånfristiga skulder i Bolagets balansräkning.

VD har ordet

Inledningen av 2018 präglades av fortsatt arbete med rekonstruktionen av den Europeiska verksamheten och har av naturliga skäl påverkat såväl försäljning som resultat. Flytten av företagets design- och produktionsfunktion till USA kontoret är fullt genomförd. Den Nordamerikanska marknaden visade på en 30%ig tillväxt i förorder för säsongen Höst/Vinter 2018 och även licenstagarna för Kids och underkläder utvecklades väl. WeSC är för hösten inne på de största Nordamerikanska varuhuskedjorna såsom Nordstroms, Bloomingdales och Saks. Jag har stora förhoppningar om att utvecklingen i Nordamerika skall fortsätta under 2019 och att vi då även skall se en än mer positiv utveckling i delar av Europa.

Nerladdningsbara filer

Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 96,3 MSEK, EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Takakustik i Stockholm AB ("Takakustik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 152 222 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Takakustik en omsättning om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 96.3m, EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Takakustik i Sverige AB ("Takakustik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 152,222 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per June 2021, Takakustik generated sales of SEK 96.3m with an EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m, corresponding to an EBITDA margin of 9.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestum etablerar plattform i Norrland genom förvärv av specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 152,0 MSEK, EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.


Vestum establishes platform in Norrland through acquisition of specialist company in infrastructure with sales of SEK 152.0m, EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 403,185 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the fiscal year 2020/2021, Arctic Infra generated sales of SEK 152.0m with an EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m, corresponding to an EBITDA margin of 12.6 percent and EBITA margin of 10.8 percent.


Vestum växer inom infrastruktur genom förvärvet av Hanell Entreprenad med en omsättning om 75,0 MSEK, EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Hanell Entreprenad i Gävle AB samt systerbolaget Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 326 890 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Hanell en omsättning om 75,0 MSEK med en EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28,2 procent och EBITA-marginal om 22,0 procent.


Vestum is growing in infrastructure through the acquisition of Hanell Entreprenad with sales of SEK 75.0 million, EBITDA of SEK 21.1 million and EBITA of SEK 16.5 million

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Hanell Entreprenad I Gävle AB and the sister company Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 326,890 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per June 2021, Hanell generated sales of SEK 75.0m with an EBITDA of SEK 21.1m and EBITA of SEK 16.5m, corresponding to an EBITDA margin of 28.2 percent and EBITA margin of 22.0 percent.
Vestum tar position inom VVS i Västsverige genom förvärvet av Swerör med en omsättning om 98,9 MSEK, EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i SweRör J. Borg AB samt systerbolaget Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 304 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Swerör en omsättning om 98,9 MSEK med en EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.


Vestum takes position in HVAC in Western Sweden through the acquisition of Swerör with sales of SEK 98.9m, EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in SweRör J. Borg AB and the sister company Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 304,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Swerör generated sales of SEK 98.9m with an EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m, corresponding to an EBITDA margin of 15.5 percent and EBITA margin of 12.3 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 26,6 MSEK, EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 48 802 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Skåne Montage en omsättning om 26,6 MSEK med en EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 26.6m, EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 48,802 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the financial year 2020/2021, Skåne Montage generated sales of SEK 26.6m with an EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m, corresponding to an EBITDA margin of 11.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestums delårsrapport januari - juni 2021: Kraftig tillväxt med hög lönsamhet

2021-08-19

Sedan Vestum bildades den 20 maj 2021 har Vestum aviserat 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 14 aviserade förvärv uppgår till 1 509 MSEK med en justerad EBITA om 166 MSEK. Proforma har upprättats för de nio förvärv som tillträddes under det andra kvartalet. Klädverksamheten WeSC betraktas som verksamhet under avyttring. Beloppen nedan avser endast den kvarvarande verksamheten.


Vestum's Interim Report January - June 2021: Strong growth with solid profitability

2021-08-19

Since Vestum was formed on May 20, 2021, Vestum has announced 14 acquisitions, of which nine were completed during the second quarter. The estimated 12-month rolling net sales for all 14 acquisitions amount to SEK 1,509 million with an adjusted EBITA of SEK 166 million. Pro forma has been established for the nine acquisitions that were completed during the second quarter. The clothing brand WeSC has been considered as operations held for sale. The figures below refer only to the continuing operations.


Vestum höjer marginalmålet

2021-08-18

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av den förväntade lönsamhet på kort och medellång sikt som föreligger i mixen av förvärvade bolag och de skalfördelar som uppnås i organisation och samverkan mellan portföljbolagen, idag beslutat att höja marginalmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 10,0 procent. Det tidigare marginalmålet var att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 8,0 procent.


Vestum raises profitability target

2021-08-18

The Board of Vestum AB (publ) ("Vestum"), listed on the Nasdaq First North Growth Market, has due to the expected profitability in the short- and medium-term that stems from the mix of acquired companies and the economies of scale achieved in organization and collaboration between the portfolio companies, today decided to raise the financial profitability target for the Group to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 10.0 percent. The previous financial profitability target was to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 8.0 percent.


Erkan Sen utses till vice VD för Vestum

2021-08-11

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har idag utsett Erkan Sen till vice VD. Erkan Sen tillträder befattningen idag, den 11 augusti 2021.


Vestum fortsätter sin tillväxtresa genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 86,0 MSEK, EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK

2021-07-08

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Plåtslagaren G.H. Johansson AB ("Plåtslagaren"). Köpeskillingen uppgår till cirka 60,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 17,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 366 953 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Plåtslagaren en omsättning om 86,0 MSEK med en EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted