Vestums delårsrapport januari - september 2021: Högt förvärvstempo med god lönsamhet och påbörjad internationalisering

2021-11-29

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 31 förvärv varav 29 tillträtts. Den bedömda rullande 12 månaders nettoomsättningen för samtliga 31 aviserade förvärv uppgår till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITA om 517,8 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts.

Sammanfattning av tredje kvartalet 2021

  • Vestum har tillträtt elva förvärv under tredje kvartalet. Av dessa tillträddes sju under slutet av september och har därmed inte haft någon påverkan på koncernens nettoomsättning och resultat under det tredje kvartalet
  • Nettoomsättningen uppgick till 292,0 MSEK
  • EBITA uppgick till 27,4 MSEK
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapitalet uppgick till 42,6 MSEK
  • EBITA per aktie uppgick till 0,30 SEK

Sammanfattande kommentarer av VD Conny Ryk

Vestum fortsätter att leverera hög tillväxt med god marginal och har sedan offentliggörandet av koncernen den 22 mars 2021 ingått avtal om 31 förvärv varav 29 har tillträtts. För samtliga 31 förvärv bedöms den rullande 12 månaders omsättningen till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITDA om 654,8 MSEK och justerad EBITA om 517,8 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 15,0 % samt justerad EBITA-marginal om 11,9 %. Detta innebär att vi kraftigt överträffar vår tidigare bedömning om att dubblera verksamheten från tidpunkten för publiceringen av delårsrapporten för det andra kvartalet fram till årsskiftet. Flera betydande händelser har ägt rum efter utgången av det tredje kvartalet då vi bland annat etablerat oss på nya geografiska marknader genom förvärvet av Lakers Group, genomfört en riktad nyemission om två miljarder SEK och stärkt aktieägarbasen, höjt vårt finansiella tillväxtmål och reviderat målet för kapitalstruktur samt emitterat ett obligationslån om 1,5 miljarder SEK. Vestum planerar också för listbyte till Nasdaq Stockholm. Arbetet har påbörjats och listbytet förväntas ske inom 18 månader.

Med etablerade plattformar i ett flertal nya geografier och med stark ledningsgrupp i Sverige och Norge, i kombination med kraftigt förbättrad balansräkning, har vi möjliggjort ett fortsatt högt förvärvstempo. Vi upplever konkurrens på förvärvsmarknaden, men ser samtidigt att vår konkurrenskraft är solid, vilket vi fått bevisat för oss i förvärvsprocesser där entreprenörer många gånger identifierar sig själva med Vestum och tilltalas av vår branschkunskap, entreprenöriella värdegrund och kultur.

Sammantaget har vi på åtta månader skapat en väldiversifierad koncern bestående av över 50 specialistbolag inom våra två segment Services och Infra, drivet av en framgångsrik och aktiv förvärvsprocess. Med plattformar i Sverige och Norge samt organisationer i ett flertal andra geografier har vi nu lagt grunden för att växla upp förvärvstakten ytterligare under 2022. Med stolthet kan vi konstatera att vi attraherat många kvalitetsbolag till Vestum, och vi ska fortsätta leverera aktieägarvärde genom fortsatt hög tillväxt, både genom förvärv och organiskt. Med vår stora kunskap inom byggindustrin, infrastruktur och entreprenörsledda bolag är det vår övertygelse att vi är marknadens främsta koncern för att fortsätta utveckla dessa specialistbolag över tid.

Intervju

För intervju med VD Conny Ryk om det tredje kvartalet, vänligen besök: www.vestum.se/ir/pressmeddelanden/.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 november 2021 kl. 07:30 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Olle Nykvist, Kommunikations- och IR-ansvarig Vestum AB (publ)

Tel: +46 72 177 61 54

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 29,8 MSEK, EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK

2022-01-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Mälarmontage Glas & Metall AB ("Mälarmontage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 135 777 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade Mälarmontage en omsättning om 29,8 MSEK med en EBITDA om 5,0 MSEK och EBITA om 3,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,9 procent och EBITA-marginal om 11,2 procent.


Vestum, through subsidiary GGAL Group, acquires specialist company in glass and aluminium lots with sales of SEK 29.8m, EBITDA of SEK 5.0m and EBITA of SEK 3.3m

2022-01-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary GGAL Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Mälarmontage Glas & Metall AB ("Mälarmontage"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 135,777 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.04%. In the fiscal year of 2021, Mälarmontage generated sales of SEK 29.8m with an EBITDA of SEK 5.0m and EBITA of SEK 3.3m, corresponding to an EBITDA margin of 16.9 percent and EBITA margin of 11.2 percent.


Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 50,5 MSEK, EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 271 555 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2021 genererade NA Altanglas en omsättning om 50,5 MSEK med en EBITDA om 15,8 MSEK och EBITA om 13,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,3 procent och EBITA-marginal om 27,5 procent.


Vestum, through subsidiary GGAL Group, acquires specialist company in glass and aluminium lots with sales of SEK 50.5m, EBITDA of SEK 15.8m and EBITA of SEK 13.9m

2022-01-20

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary GGAL Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in NA Altanglas AB ("NA Altanglas"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 271,555 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. In the fiscal year of 2021, NA Altanglas generated sales of SEK 50.5m with an EBITDA of SEK 15.8m and EBITA of SEK 13.9m, corresponding to an EBITDA margin of 31.3 percent and EBITA margin of 27.5 percent.


Vestum stärker sin position inom containeruthyrning och relaterade tjänster genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 124 MSEK, EBITDA om 39 MSEK och EBITA om 28 MSEK

2022-01-04
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i M.C.R. Mobile Container Repair AB, systerbolagen Glamco Containerservice AB och Conspect AB samt fastighetsbolaget Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("MCR-bolagen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 335 708 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade MCR-bolagen en omsättning om 123,9 MSEK med en EBITDA om 39,0 MSEK och EBITA om 28,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 31,5 procent och EBITA-marginal om 22,8 procent.


Vestum strengthens its position in container rental and related services through acquisition of specialist company with sales of SEK 124m, EBITDA of SEK 39m and EBITA of SEK 28m

2022-01-04
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in M.C.R. Mobile Container Repair AB, the sister companies Glamco Containerservice AB and Conspect AB as well as the real estate company Oceanterminalen Fastighetsförvaltning AB ("the MCR companies"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 1,335,708 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per September 2021, the MCR companies generated sales of SEK 123.9m with an EBITDA of SEK 39.0m and EBITA of SEK 28.3m, corresponding to an EBITDA margin of 31.5 percent and EBITA margin of 22.8 percent.
Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 17 december 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Bulletin from EGM in Vestum AB (publ)

The Extraordinary General Meeting in Vestum AB (publ) held today on 17 December 2021 has resolved the following. Due to the risk of further spread of the coronavirus the Extraordinary General Meeting was conducted by postal voting only, without physical presences.


Vestums delårsrapport januari - september 2021: Högt förvärvstempo med god lönsamhet och påbörjad internationalisering

2021-11-29

Vestum har per dagen för denna rapport aviserat 31 förvärv varav 29 tillträtts. Den bedömda rullande 12 månaders nettoomsättningen för samtliga 31 aviserade förvärv uppgår till 4 365,5 MSEK med en justerad EBITA om 517,8 MSEK. Proforma har upprättats för samtliga förvärv som tillträtts.


Vestum's Interim Report January - September 2021: High acquisition rate, solid profitability and initiated internationalisation

2021-11-29

As per the day of this report publication, Vestum has announced 31 acquisitions, of which 29 were completed. The estimated 12-month rolling net sales for all 31 announced acquisitions amount to SEK 4,365.5 million with an adjusted EBITA of SEK 517.8 million. Pro forma accounts have been prepared for all completed acquisitions.


Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 47,9 MSEK, EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 50 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade Tannefors Glas en omsättning om 47,9 MSEK med en EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,0 procent och EBITA-marginal om 8,0 procent.


Vestum, through subsidiary GGAL Group, acquires specialist company in glass and aluminium lots with sales of SEK 47.9m, EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary GGAL Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 50,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.04%. During the last twelve months per September 2021, Tannefors Glas generated sales of SEK 47.9m with an EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m, corresponding to an EBITDA margin of 12.0 percent and EBITA margin of 8.0 percent.


Kallelse till extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 december 2021.

Med anledning av risken för fortsatt spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 17 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting of Vestum AB (publ)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496, (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 17 December 2021.

Due to the risk of further spread of the coronavirus, the Board of Directors has resolved that the EGM will be held without physical presence of shareholders, proxies or external parties and that shareholders only can exercise their voting rights by postal voting in accordance with the procedure prescribed below. Information on the resolutions passed at the EGM will be published on Friday 17 December 2021, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.


Vestum växer i Västsverige genom förvärv av specialistbolag inom isolering med en omsättning om 82,8 MSEK, EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KWA Isolerteknik AB samt dotterbolaget JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.


Vestum is growing in Western Sweden through acquisition of specialist company in insulation with sales of SEK 82.8m, EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in KWA Isolerteknik AB and its subsidiary JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 167,054 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the last twelve months per August 2021, KWA Isolerteknik generated sales of SEK 82.8m with an EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m, corresponding to an EBITDA margin of 16.7 percent and EBITA margin of 14.0 percent.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 5 november 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Bulletin from EGM in Vestum AB (publ)

The Extraordinary General Meeting in Vestum AB (publ) held today on 5 November 2021 has resolved the following. Due to the risk of further spread of the coronavirus the Extraordinary General Meeting was conducted by postal voting only, without physical presences.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted