Vestum genomför fyra förvärv av specialistbolag med exponering mot byggindustrin med en sammantagen omsättning om 358 MSEK, EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK

2021-05-25 08:00

WeSC AB (publ) u.n.ä. till Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fyra bolag - Containertjänst i Tyresö AB, Mälardalens Spår och Anläggning AB, GGAL Group AB samt Installera SW AB. Den sammanlagda initiala köpeskillingen för de fyra förvärven uppgår till cirka 451 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK komma att utbetalas till säljaren av Mälardalens Spår och Anläggning AB om vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 213 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 4 283 266 aktier i Vestum genom kvittningsemissioner innebärande en utspädning om 5,1 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade de förvärvade bolagen sammantaget en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.[1]

Om de förvärvade bolagen

Containertjänst i Tyresö AB ("CTAB")

CTAB är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Leveranser utgår från CTAB:s depåer i Länna och Sollentuna. I CTAB:s erbjudande ingår bland annat kylcontainers, förrådscontainers, byggcontainers, kontorscontainers och körplåtar. CTAB:s huvudmarknad är Stockholm och Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var CTAB:s nettoomsättning 89,0 MSEK, EBITDA 32,5 MSEK och EBITA 23,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 36,5 procent och EBITA-marginal om 26,8 procent.[2]

CTAB har 21 anställda och har sitt huvudkontor i Länna.

Mälardalens Spår och Anläggning AB ("MSA")

MSA bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation.

MSA:s huvudmarknad är södra delen av Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var MSA:s nettoomsättning 81,3 MSEK, EBITDA 18,5 MSEK och EBITA 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

MSA har 23 anställda och har sitt huvudkontor i Nykvarn.

GGAL Group AB ("GGAL")

GGAL är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entreprenadmarknaden i Sverige. GGAL:s kunder är indelade i fem segment: återförsäljare, småhustillverkare, glasmästerier, byggbolag och privatkunder. I GGAL:s erbjudande ingår uterum samt glaspartier av alla former - allt från oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier.

För räkenskapsåret 2020 var GGAL:s nettoomsättning 147,8 MSEK, EBITDA 23,7 MSEK och EBITA 18,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,0 och EBITA-marginal om 12,6 procent.

GGAL har 59 anställda och har sitt huvudkontor i Vetlanda.

Installera SW AB ("Installera")

Installera är en totalleverantör av elinstallationer och projekterar samt utför alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i både privat och offentlig miljö. Installera arbetar utifrån affärsområdena entreprenad, fastigheter & service samt privatbostäder.

För räkenskapsåret 2020 var Installeras nettoomsättning 39,6 MSEK, EBITDA 6,9 MSEK och EBITA 5,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,3 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

Installera har 29 anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten.

De förvärvade bolagen sammantaget

Sammantaget genererade de förvärvade bolagen under räkenskapsåret 2020[3] en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

De förvärvade bolagens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärven kan följas, konsolideras i Vestum från och med den 28-30 juni 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stor glädje jag välkomnar CTAB, MSA, GGAL och Installera till Vestumfamiljen. Samtliga fyra bolag är verksamheter vi på Vestum har följt under många år och vi är mycket glada över att ha lyckats kroka arm med dessa duktiga och drivna entreprenörer. Bolagen är aktiva i olika delar av vår fokusbransch, men de har alla gemensamt att de är specialistbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och stabila kassaflöden. Dessa fyra förvärv är sammantaget av betydande storlek och tillsammans med existerande portföljbolag börjar vi redan se positiva samverkanseffekter. Sedan offentliggörandet av Vestum den 22 mars 2021 har vi genomfört sju förvärv som tillsammans under 2020 genererade en nettoomsättning om 901 MSEK med en EBITDA om 150 MSEK och EBITA om 111 MSEK. Nu ser vi fram emot att utveckla portföljen och fortsätta förvärva lönsamma specialistbolag i högt tempo, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Köpeskillingen avseende de förvärvade bolagen

CTAB

Köpeskillingen uppgår till cirka 200 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 135 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 2 719 581 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

MSA

Köpeskillingen uppgår till cirka 83 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 33 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 666 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission. En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK kan komma att utbetalas till säljaren förutsatt att vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås.

GGAL

Köpeskillingen uppgår till cirka 126 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 30 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 604 351 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Installera

Köpeskillingen uppgår till cirka 42 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 14,5 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 292 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionerna

Kvittningsemissionerna riktade till säljarna av CTAB, MSA, GGAL och Installera omfattar totalt 4 283 266 aktier i Vestum till en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionerna uppgår till cirka 212,6 MSEK, baserat på en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 maj 2021 till och med 24 maj 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionerna att ha ett aktieinnehav om cirka 94,9 %. Kvittningsemissionerna kommer att innebära en total utspädning om cirka 5,1 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionerna öka från befintliga 79 302 192 till 83 585 458 aktier.[4]

Genomförande av förvärven

Transaktionerna förväntas genomföras inom cirka sex till åtta veckor. I samband med slutförandet av transaktionerna kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i Kvittningsemissionerna med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärven.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

[1] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[2] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[3] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[4] Befintliga aktier i Vestum om 79 302 192 utgår från årsstämmans (2021-05-20) beslut om tidigare aviserade nyemissioner.

Nerladdningsbara filer

Vestum fortsätter att expandera inom infrastruktur genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 194,9 MSEK, EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Markax AB samt systerbolaget Redditum AB ("Markax"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 261 859 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Markax en omsättning om 194,9 MSEK med en EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10,3 procent och EBITA-marginal om 7,5 procent.


Vestum continues to expand in infrastructure through acquisition of specialist company with sales of SEK 194.9m, EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Markax AB and the sister company Redditum AB ("Markax"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 261,859 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Markax generated sales of SEK 194.9m with an EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m, corresponding to an EBITDA margin of 10.3 percent and EBITA margin of 7.5 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 96,3 MSEK, EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Takakustik i Stockholm AB ("Takakustik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 152 222 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Takakustik en omsättning om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 96.3m, EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Takakustik i Sverige AB ("Takakustik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 152,222 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per June 2021, Takakustik generated sales of SEK 96.3m with an EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m, corresponding to an EBITDA margin of 9.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestum etablerar plattform i Norrland genom förvärv av specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 152,0 MSEK, EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.


Vestum establishes platform in Norrland through acquisition of specialist company in infrastructure with sales of SEK 152.0m, EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 403,185 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the fiscal year 2020/2021, Arctic Infra generated sales of SEK 152.0m with an EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m, corresponding to an EBITDA margin of 12.6 percent and EBITA margin of 10.8 percent.


Vestum växer inom infrastruktur genom förvärvet av Hanell Entreprenad med en omsättning om 75,0 MSEK, EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Hanell Entreprenad i Gävle AB samt systerbolaget Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 326 890 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Hanell en omsättning om 75,0 MSEK med en EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28,2 procent och EBITA-marginal om 22,0 procent.


Vestum is growing in infrastructure through the acquisition of Hanell Entreprenad with sales of SEK 75.0 million, EBITDA of SEK 21.1 million and EBITA of SEK 16.5 million

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Hanell Entreprenad I Gävle AB and the sister company Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 326,890 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per June 2021, Hanell generated sales of SEK 75.0m with an EBITDA of SEK 21.1m and EBITA of SEK 16.5m, corresponding to an EBITDA margin of 28.2 percent and EBITA margin of 22.0 percent.
Vestum tar position inom VVS i Västsverige genom förvärvet av Swerör med en omsättning om 98,9 MSEK, EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i SweRör J. Borg AB samt systerbolaget Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 304 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Swerör en omsättning om 98,9 MSEK med en EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.


Vestum takes position in HVAC in Western Sweden through the acquisition of Swerör with sales of SEK 98.9m, EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in SweRör J. Borg AB and the sister company Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 304,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Swerör generated sales of SEK 98.9m with an EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m, corresponding to an EBITDA margin of 15.5 percent and EBITA margin of 12.3 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 26,6 MSEK, EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 48 802 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Skåne Montage en omsättning om 26,6 MSEK med en EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 26.6m, EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 48,802 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the financial year 2020/2021, Skåne Montage generated sales of SEK 26.6m with an EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m, corresponding to an EBITDA margin of 11.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestums delårsrapport januari - juni 2021: Kraftig tillväxt med hög lönsamhet

2021-08-19

Sedan Vestum bildades den 20 maj 2021 har Vestum aviserat 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 14 aviserade förvärv uppgår till 1 509 MSEK med en justerad EBITA om 166 MSEK. Proforma har upprättats för de nio förvärv som tillträddes under det andra kvartalet. Klädverksamheten WeSC betraktas som verksamhet under avyttring. Beloppen nedan avser endast den kvarvarande verksamheten.


Vestum's Interim Report January - June 2021: Strong growth with solid profitability

2021-08-19

Since Vestum was formed on May 20, 2021, Vestum has announced 14 acquisitions, of which nine were completed during the second quarter. The estimated 12-month rolling net sales for all 14 acquisitions amount to SEK 1,509 million with an adjusted EBITA of SEK 166 million. Pro forma has been established for the nine acquisitions that were completed during the second quarter. The clothing brand WeSC has been considered as operations held for sale. The figures below refer only to the continuing operations.


Vestum höjer marginalmålet

2021-08-18

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av den förväntade lönsamhet på kort och medellång sikt som föreligger i mixen av förvärvade bolag och de skalfördelar som uppnås i organisation och samverkan mellan portföljbolagen, idag beslutat att höja marginalmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 10,0 procent. Det tidigare marginalmålet var att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 8,0 procent.


Vestum raises profitability target

2021-08-18

The Board of Vestum AB (publ) ("Vestum"), listed on the Nasdaq First North Growth Market, has due to the expected profitability in the short- and medium-term that stems from the mix of acquired companies and the economies of scale achieved in organization and collaboration between the portfolio companies, today decided to raise the financial profitability target for the Group to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 10.0 percent. The previous financial profitability target was to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 8.0 percent.


Erkan Sen utses till vice VD för Vestum

2021-08-11

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har idag utsett Erkan Sen till vice VD. Erkan Sen tillträder befattningen idag, den 11 augusti 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted