Vestum genomför fyra förvärv av specialistbolag med exponering mot byggindustrin med en sammantagen omsättning om 358 MSEK, EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK

2021-05-25 08:00

WeSC AB (publ) u.n.ä. till Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i fyra bolag - Containertjänst i Tyresö AB, Mälardalens Spår och Anläggning AB, GGAL Group AB samt Installera SW AB. Den sammanlagda initiala köpeskillingen för de fyra förvärven uppgår till cirka 451 MSEK på kassa- och skuldfri basis. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK komma att utbetalas till säljaren av Mälardalens Spår och Anläggning AB om vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås. Den initiala köpeskillingen kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 213 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 4 283 266 aktier i Vestum genom kvittningsemissioner innebärande en utspädning om 5,1 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade de förvärvade bolagen sammantaget en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.[1]

Om de förvärvade bolagen

Containertjänst i Tyresö AB ("CTAB")

CTAB är en ledande koncern bestående av tre bolag med över 30 års erfarenhet inom uthyrning och försäljning av containers och vägprodukter för byggrelaterad verksamhet. Leveranser utgår från CTAB:s depåer i Länna och Sollentuna. I CTAB:s erbjudande ingår bland annat kylcontainers, förrådscontainers, byggcontainers, kontorscontainers och körplåtar. CTAB:s huvudmarknad är Stockholm och Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var CTAB:s nettoomsättning 89,0 MSEK, EBITDA 32,5 MSEK och EBITA 23,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 36,5 procent och EBITA-marginal om 26,8 procent.[2]

CTAB har 21 anställda och har sitt huvudkontor i Länna.

Mälardalens Spår och Anläggning AB ("MSA")

MSA bedriver mark-, montage- och anläggningsarbeten relaterade till infrastruktur såsom väg, järnväg, ledningsnät och kommunikation.

MSA:s huvudmarknad är södra delen av Mälardalen.

För räkenskapsåret 2020 var MSA:s nettoomsättning 81,3 MSEK, EBITDA 18,5 MSEK och EBITA 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

MSA har 23 anställda och har sitt huvudkontor i Nykvarn.

GGAL Group AB ("GGAL")

GGAL är en ledande koncern bestående av tre varumärken och fyra dotterbolag som levererar innovativa aluminium- och glaslösningar till bostads- och entreprenadmarknaden i Sverige. GGAL:s kunder är indelade i fem segment: återförsäljare, småhustillverkare, glasmästerier, byggbolag och privatkunder. I GGAL:s erbjudande ingår uterum samt glaspartier av alla former - allt från oisolerade partier med enkelglas till fullt isolerade vinterträdgårdar och fasadpartier.

För räkenskapsåret 2020 var GGAL:s nettoomsättning 147,8 MSEK, EBITDA 23,7 MSEK och EBITA 18,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,0 och EBITA-marginal om 12,6 procent.

GGAL har 59 anställda och har sitt huvudkontor i Vetlanda.

Installera SW AB ("Installera")

Installera är en totalleverantör av elinstallationer och projekterar samt utför alla typer av arbeten som rör kraft och belysning i både privat och offentlig miljö. Installera arbetar utifrån affärsområdena entreprenad, fastigheter & service samt privatbostäder.

För räkenskapsåret 2020 var Installeras nettoomsättning 39,6 MSEK, EBITDA 6,9 MSEK och EBITA 5,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 17,3 procent och EBITA-marginal om 13,3 procent.

Installera har 29 anställda och har sitt huvudkontor i Hägersten.

De förvärvade bolagen sammantaget

Sammantaget genererade de förvärvade bolagen under räkenskapsåret 2020[3] en nettoomsättning om 358 MSEK med en EBITDA om 82 MSEK och EBITA om 58 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,8 procent och EBITA-marginal om 16,3 procent.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

De förvärvade bolagens siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärven kan följas, konsolideras i Vestum från och med den 28-30 juni 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stor glädje jag välkomnar CTAB, MSA, GGAL och Installera till Vestumfamiljen. Samtliga fyra bolag är verksamheter vi på Vestum har följt under många år och vi är mycket glada över att ha lyckats kroka arm med dessa duktiga och drivna entreprenörer. Bolagen är aktiva i olika delar av vår fokusbransch, men de har alla gemensamt att de är specialistbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och stabila kassaflöden. Dessa fyra förvärv är sammantaget av betydande storlek och tillsammans med existerande portföljbolag börjar vi redan se positiva samverkanseffekter. Sedan offentliggörandet av Vestum den 22 mars 2021 har vi genomfört sju förvärv som tillsammans under 2020 genererade en nettoomsättning om 901 MSEK med en EBITDA om 150 MSEK och EBITA om 111 MSEK. Nu ser vi fram emot att utveckla portföljen och fortsätta förvärva lönsamma specialistbolag i högt tempo, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Köpeskillingen avseende de förvärvade bolagen

CTAB

Köpeskillingen uppgår till cirka 200 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 135 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 2 719 581 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

MSA

Köpeskillingen uppgår till cirka 83 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 33 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 666 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission. En tilläggsköpeskilling om maximalt 4 MSEK kan komma att utbetalas till säljaren förutsatt att vissa finansiella mål för räkenskapsåret 2021 uppnås.

GGAL

Köpeskillingen uppgår till cirka 126 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 30 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 604 351 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Installera

Köpeskillingen uppgår till cirka 42 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 14,5 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 292 667 aktier i Vestum genom kvittningsemission.

Kvittningsemissionerna

Kvittningsemissionerna riktade till säljarna av CTAB, MSA, GGAL och Installera omfattar totalt 4 283 266 aktier i Vestum till en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionerna uppgår till cirka 212,6 MSEK, baserat på en teckningskurs om 49,64 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 10 maj 2021 till och med 24 maj 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionerna att ha ett aktieinnehav om cirka 94,9 %. Kvittningsemissionerna kommer att innebära en total utspädning om cirka 5,1 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionerna öka från befintliga 79 302 192 till 83 585 458 aktier.[4]

Genomförande av förvärven

Transaktionerna förväntas genomföras inom cirka sex till åtta veckor. I samband med slutförandet av transaktionerna kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i Kvittningsemissionerna med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärven.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

[1] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[2] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[3] Containertjänst i Tyresö AB har brutet räkenskapsår i augusti. För jämförelsebarhet har siffror för januari-december 2020 inkluderats.

[4] Befintliga aktier i Vestum om 79 302 192 utgår från årsstämmans (2021-05-20) beslut om tidigare aviserade nyemissioner.

Nerladdningsbara filer

Vestum förvärvar ledande specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 305,0 MSEK, justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Infracon Sverige AB med dotterbolaget Infracon Maskin AB ("Infracon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.


Vestum acquires leading specialist company in infrastructure with sales of SEK 305.0m, adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Infracon Sverige AB with the subsidiary Infracon Maskin AB ("Infracon"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 286,556 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per August 2021, Infracon generated sales of SEK 305.0m with an adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m, corresponding to an adjusted EBITDA margin of 9.3 percent and adjusted EBITA margin of 7.3 percent.


Vestum har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 1,5 miljarder

Stockholm den 21 oktober 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1,5 miljarder inom ett rambelopp om SEK 3 miljarder. Obligationslånet löper med en ränta om 3m Stibor + 415 baspunkter med förfall den 28 oktober 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse och orderboken, som består främst utav nordiska institutionella investerare blev kraftigt övertecknad.


Vestum has successfully issued a bond of SEK 1.5 billion

Stockholm October 21, 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has issued a senior unsecured bond of SEK 1.5 billion, within a framework of SEK 3 billion. The bond carries an interest rate of 3m Stibor + 415 basis points and matures on October 28 2024. The issue attracted very strong interest and the order book, which comprises mainly of Nordic institutional investors was heavily oversubscribed.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VESTUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 november 2021.


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF VESTUM AB (PUBL)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496 (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 5 November 2021.
Vestum har genomfört en riktad nyemission om cirka 2 miljarder kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande 2021-10-07

Styrelsen för Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag och med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 21 052 632 aktier till en teckningskurs om 95 kronor per aktie ("Nyemissionen"), motsvarande en rabatt om cirka 6,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 10 handelsdagarna. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2 miljarder kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). Nyemissionen genererade ett stort intresse och var övertecknad. Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management och OstVast Capital Management.


Vestum has completed a directed share issue of approximately SEK 2 billion

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Press release 2021-10-07

The Board of Directors of Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today and based on the authorisation granted by the Annual General Meeting of the Company that was held on 20 May 2021, resolved on a directed share issue of 21,052,632 new shares at a subscription price of SEK 95 per share (the "New Share Issue"), corresponding to a discount of approximately 6.9 percent in relation the volume weighted average price of the share during the last 10 trading days. Through the New Share Issue, the Company receives approximately SEK 2 billion before transaction costs. The subscription price in the New Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding process performed by Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). The New Share Issue generated a large interest and was oversubscribed. The New Share Issue was subscribed for by several new Swedish and international institutional investors, such as Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management and OstVast Capital Management.


Vestum utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 2 miljarder kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande 2021-10-07

Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") att utreda förutsättningarna för att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en kontant nyemission om upp till 2 miljarder kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuildingen"). Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds klockan 09:00 CEST den 8 oktober 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga, förkorta eller när som helst avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Vestum kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding. Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring och Handelsbanken Fonder, tillsammans med ett antal andra institutionella investerare, har uttryckt sitt intresse för att delta i Nyemissionen.


Vestum evaluates the conditions to carry out a directed new share issue of up to SEK 2 billion

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Press release 2021-10-07

Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has mandated Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") to evaluate the conditions to, with deviation from the shareholders' preferential rights, carry out a new share issue against payment in cash of up to SEK 2 billion targeting Swedish and international institutional investors (the "New Share Issue"). The subscription price and the total number of new shares in the New Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding"). The Bookbuilding will commence immediately following this announcement. Pricing and allocation of the new shares are expected to take place before the commencement of trading on Nasdaq First North Growth Market at 09:00 CEST on 8 October 2021. The Board of Directors may decide to extend, shorten or at any moment terminate the Bookbuilding and thus refrain from carrying out the New Share Issue. Vestum will announce the outcome of the New Share Issue in a subsequent press release after completion of the Bookbuilding. Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring and Handelsbanken Fonder, together with a number of other institutional investors have expressed their interest to participate in the New Share Issue.


Vestum höjer tillväxtmål och justerar mål för kapitalstruktur

2021-10-07 17:32

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har mot bakgrund av högre förvärvstempo än estimerat, en accelererad etablering av Vestum utanför Sverige samt förbättrad balansräkning idag beslutat att höja tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. Det tidigare tillväxtmålet var att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor. Vidare justeras målet för kapitalstruktur till att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.


Vestum raises growth target and adjusts capital structure target

2021-10-07 17:32

The Board of Vestum AB (publ) ("Vestum") has in the light of a higher than estimated acquisition rate, an accelerated establishment of Vestum outside of Sweden and an improved balance sheet, today decided to raise the growth target for the Group to achieve an adjusted EBITA of at least SEK 3 billion by the end of 2025, driven by acquisitions combined with organic growth. The previous growth target was to annually make acquisitions that add pro forma sales of at least SEK 2 billion and pro forma adjusted EBITA of at least SEK 200 million. Furthermore, the target for capital structure is adjusted so that the financial net debt in relation to adjusted EBITDA shall be 2.5-3.5x on average over the past four quarters. Other financial targets remain unchanged.


Vestum accelererar nordeuropeisk etablering genom förvärv av Lakers Group med en omsättning om 1 188 MNOK, justerad EBITDA om 181 MNOK och justerad EBITA om 151 MNOK

2021-10-07 17:31

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Lakers Group Holding AS ("Lakers Group"), som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2 044 MNOK på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1 000 MNOK. Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 MNOK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 609 548 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om upp till 2,7 %. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå baserat på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50 MNOK. Säljare till Lakers Group är Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB och Summa Equity Fund I (No. 3) AB jämte vissa minoritetsägare (varav huvuddelen är anställda i Lakers Group). Tillträde förväntas ske den 9 november 2021 och är villkorat av att transaktionen godkänns av en extra bolagsstämma i Vestum. För att finansiera en del av förvärvet av Lakers Group har Vestums styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.


Vestum accelerates Northern European establishment through acquisition of Lakers Group with sales of NOK 1,188m, adjusted EBITDA of NOK 181m and adjusted EBITA of NOK 151m

2021-10-07 17:31

Vestum AB (publ) ("Vestum") has entered an agreement to acquire 100 percent of the shares in Lakers Group Holding AB ("Lakers Group"), which consists of 25 companies in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany and the United Kingdom. The initial purchase price amounts to approximately NOK 2,044 million on a cash and debt-free basis. Existing net debt in the business amounts to approximately NOK 1,000 million. The initial purchase price will partly be financed with cash, and partly with approximately NOK 253 million through payment in reverse, which will then be set off against 2,609,548 shares in Vestum through offset issue. This will result in a dilution of approximately 2.7%. Furthermore, an additional cash purchase consideration can be paid based on a percentage of acquired profit in the period up to 31 December 2021. The additional cash purchase consideration is not expected to exceed NOK 50 million. The sellers to Lakers Group are Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB and Summa Equity Fund I (No. 3) AB together with certain minority owners (most of whom are employees of Lakers Group). Closing of the acquisition is expected to take place on 9 November 2021 and is conditional on the transaction being approved by an Extraordinary General Meeting in Vestum. To finance part of the acquisition of Lakers Group, Vestum's Board of Directors has decided to raise additional capital through a directed new share issue in the form of an accelerated bookbuilding procedure, which will be published separately in connection with this press release.


Vestum förvärvar marknadsledare inom innergårdsrenoveringar med en omsättning om 224,3 MSEK, EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 799 676 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,9 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade GW Asfalt en omsättning om 224,3 MSEK med en EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,0 procent och EBITA-marginal om 18,7 procent.


Vestum acquires market leader in courtyard renovations with sales of SEK 224.3m, EBITDA of SEK 47.1m and EBITA of SEK 41.9m

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 799,676 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.9%. During the last twelve months per June 2021, GW Asfalt generated sales of SEK 224.3m with an EBITDA of SEK 47.1m and EBITA of SEK 41.9m, corresponding to an EBITDA margin of 21.0 percent and EBITA margin of 18.7 percent.


Vestum förvärvar Sveriges marknadsledande leverantör av brand- och säkerhetsklassade ståldörrar med en omsättning om 95,1 MSEK, EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Ekmans Ståldörrar AB ("Ekmans Ståldörrar"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 485 584 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Ekmans Ståldörrar en omsättning om 95,1 MSEK med en EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 procent och EBITA-marginal om 17,4 procent.


Vestum acquires Sweden's market leading supplier of fire and security classified steel doors with sales of SEK 95.1m, EBITDA of SEK 21.3m and EBITA of SEK 16.5m

2021-09-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Ekmans Ståldörrar AB ("Ekmans Ståldörrar"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 485,584 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.5%. During the last twelve months per June 2021, Ekmans Ståldörrar generated sales of SEK 95.1m with an EBITDA of SEK 21.3m and EBITA of SEK 16.5m, corresponding to an EBITDA margin of 22.3 percent and EBITA margin of 16.5 percent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted