Vestum genomför förvärv av specialistkoncern inom undertak med en omsättning om 240 MSEK, EBITDA om 28 MSEK och EBITA om 24 MSEK

2021-05-31 08:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i We Ar(e) Group AB ("WAGAB") med dotterbolagen Allakustik Underbara Tak AB (helägt), Allakustik Underbara Tak GBG AB (helägt), Allakustik Underbara Tak SYD AB (ägs till 70 %), Rönnmarks Undertak AB (helägt) och Rönnmarks Interiör AB (ägs till 66 %). Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 1 780 000 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,1 %. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås. Under räkenskapsåret 2020 genererade WAGAB en omsättning om 240 MSEK med en EBITDA om 28 MSEK och EBITA om 24 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 procent och EBITA-marginal om 10,0 procent.

Om WAGAB

WAGAB är en ledande undertakskoncern bestående av fem dotterbolag med cirka 30 års erfarenhet av undertaksentreprenader. Inom koncernen ingår Allakustik Underbara Tak AB, Allakustik Underbara Tak GBG AB, Allakustik Underbara Tak SYD AB, Rönnmarks Undertak AB samt Rönnmarks Interiör AB.

WAGAB offererar och utför projekt på marknadens alla förekommande undertakstyper och installerar akustiktak åt bland annat byggföretag, restauranger, butiker, kontor, skolor, sjukhus, tågstationer, häkten och badhus. Med undertak och ljudabsorbenter blir arbetsmiljön avsevärt bättre då dessa fångar upp ljud och minimerar buller.

För räkenskapsåret 2020 genererade WAGAB en omsättning om 240 MSEK, EBITDA om 28,4 MSEK och EBITA om 23,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,9 procent och EBITA-marginal om 10,0 procent.

WAGAB har 139 anställda och har sitt huvudkontor i Bromma.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av IFRS som är den standard som tillämpas av Vestum och är oreviderade.

WAGAB:s siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med juli 2021.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stort nöje vi idag välkomnar Sveriges ledande undertakskoncern till Vestum! Allakustik och Rönnmarks är kvalitetsbolag rakt igenom och entreprenörerna bakom bolagen har skapat en fantastisk sammanhållen koncern med stort strukturkapital. Koncernen passar utmärkt in i Vestum och vi är imponerade över den lönsamma tillväxtresa som präglat verksamheten under lång tid. Detta blir vårt åttonde förvärv på drygt två månader som sammantaget under 2020 genererade en nettoomsättning om 1 141 MSEK med en EBITDA om 179 MSEK och EBITA om 135 MSEK. Vi ser mycket positivt på framtiden och att fler duktiga entreprenörer med kvalitetsbolag bakom sig väjer att bli en del av Vestum, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Kommentar från WAGAB:s grundare Mikael Thingvall och Peter Holmblad:

Vi är mycket glada att WAGAB går samman med Vestum-familjen. Vi är otroligt stolta över vad vi åstadkommit med verksamheten och att vi idag är det naturliga valet av undertaksspecialist i Stockholm, Göteborg och Malmö. Vi har byggt bolaget med stor entreprenörsanda och tror att vi kan vara med och bidra till Vestums framfart med både kunskap, engagemang och finansiella resultat. Nu ser vi fram emot nästa resa för bolaget och att samverka tillsammans med andra duktiga entreprenörer under Connys ledarskap, säger Mikael Thingvall och Peter Holmblad, grundare av WAGAB.

Köpeskillingen

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 193 MSEK på kassa- och skuldfri bas och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 93 MSEK genom betalning med revers som därefter kvittas mot 1 780 000 aktier i Vestum genom kvittningsemission. Vidare kan en tilläggsköpeskilling om maximalt 30 MSEK komma att utbetalas till säljarna om vissa finansiella mål för räkenskapsåren 2021 och 2022 uppnås.

Kvittningsemissionen

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av WAGAB omfattar totalt 1 780 000 aktier i Vestum till en teckningskurs om 52,38 kronor per aktie. Säljarna har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up").

Det sammanlagda värdet av aktierna som föreslås emitteras i kvittningsemissionen uppgår till cirka 93 MSEK, baserat på en teckningskurs om 52,38 kronor per aktie i Vestum som fastställts via 10 dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 17 maj 2021 till och med 28 maj 2021.

Befintliga aktieägare i Vestum kommer efter genomförande av kvittningsemissionen att ha ett aktieinnehav om cirka 97,9 %. Kvittningsemissionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 2,1 %. Antal utestående aktier skulle i samband med kvittningsemissionen öka från befintliga 83 585 458 till 85 365 458 aktier.

Genomförande av förvärvet

Transaktionen förväntas genomföras inom cirka sex veckor. I samband med slutförandet av transaktionen kommer styrelsen besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen med stöd av bolagsstämmans bemyndigande.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och AFH Partners Advokat agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 maj 2021 kl. 08:00 CET.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet WESC på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Nerladdningsbara filer

Vestum fortsätter att expandera inom infrastruktur genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 194,9 MSEK, EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Markax AB samt systerbolaget Redditum AB ("Markax"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 261 859 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Markax en omsättning om 194,9 MSEK med en EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10,3 procent och EBITA-marginal om 7,5 procent.


Vestum continues to expand in infrastructure through acquisition of specialist company with sales of SEK 194.9m, EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Markax AB and the sister company Redditum AB ("Markax"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 261,859 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Markax generated sales of SEK 194.9m with an EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m, corresponding to an EBITDA margin of 10.3 percent and EBITA margin of 7.5 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 96,3 MSEK, EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Takakustik i Stockholm AB ("Takakustik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 152 222 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Takakustik en omsättning om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 96.3m, EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Takakustik i Sverige AB ("Takakustik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 152,222 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per June 2021, Takakustik generated sales of SEK 96.3m with an EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m, corresponding to an EBITDA margin of 9.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestum etablerar plattform i Norrland genom förvärv av specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 152,0 MSEK, EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 403 185 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Arctic Infra en omsättning om 152,0 MSEK med en EBITDA om 19,2 MSEK och EBITA om 16,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,6 procent och EBITA-marginal om 10,8 procent.


Vestum establishes platform in Norrland through acquisition of specialist company in infrastructure with sales of SEK 152.0m, EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m

2021-09-21

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Arctic Infra AB ("Arctic Infra"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 403,185 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the fiscal year 2020/2021, Arctic Infra generated sales of SEK 152.0m with an EBITDA of SEK 19.2m and EBITA of SEK 16.4m, corresponding to an EBITDA margin of 12.6 percent and EBITA margin of 10.8 percent.


Vestum växer inom infrastruktur genom förvärvet av Hanell Entreprenad med en omsättning om 75,0 MSEK, EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Hanell Entreprenad i Gävle AB samt systerbolaget Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 326 890 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Hanell en omsättning om 75,0 MSEK med en EBITDA om 21,1 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 28,2 procent och EBITA-marginal om 22,0 procent.


Vestum is growing in infrastructure through the acquisition of Hanell Entreprenad with sales of SEK 75.0 million, EBITDA of SEK 21.1 million and EBITA of SEK 16.5 million

2021-09-15

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Hanell Entreprenad I Gävle AB and the sister company Per Lennartsson Entreprenad AB ("Hanell"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 326,890 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per June 2021, Hanell generated sales of SEK 75.0m with an EBITDA of SEK 21.1m and EBITA of SEK 16.5m, corresponding to an EBITDA margin of 28.2 percent and EBITA margin of 22.0 percent.
Vestum tar position inom VVS i Västsverige genom förvärvet av Swerör med en omsättning om 98,9 MSEK, EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i SweRör J. Borg AB samt systerbolaget Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 304 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Swerör en omsättning om 98,9 MSEK med en EBITDA om 15,3 MSEK och EBITA om 12,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.


Vestum takes position in HVAC in Western Sweden through the acquisition of Swerör with sales of SEK 98.9m, EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m

2021-09-02

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in SweRör J. Borg AB and the sister company Teknik- och Installationssamordning Sverige AB ("Swerör"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 304,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Swerör generated sales of SEK 98.9m with an EBITDA of SEK 15.3m and EBITA of SEK 12.2m, corresponding to an EBITDA margin of 15.5 percent and EBITA margin of 12.3 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 26,6 MSEK, EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 48 802 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Skåne Montage en omsättning om 26,6 MSEK med en EBITDA om 3,0 MSEK och EBITA om 2,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 11,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 26.6m, EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m

2021-08-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Skåne Montage AB ("Skåne Montage"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 48,802 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the financial year 2020/2021, Skåne Montage generated sales of SEK 26.6m with an EBITDA of SEK 3.0m and EBITA of SEK 2.2m, corresponding to an EBITDA margin of 11.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Vestums delårsrapport januari - juni 2021: Kraftig tillväxt med hög lönsamhet

2021-08-19

Sedan Vestum bildades den 20 maj 2021 har Vestum aviserat 14 förvärv, varav nio tillträddes under det andra kvartalet. Den bedömda 12 månaders rullande nettoomsättningen för samtliga 14 aviserade förvärv uppgår till 1 509 MSEK med en justerad EBITA om 166 MSEK. Proforma har upprättats för de nio förvärv som tillträddes under det andra kvartalet. Klädverksamheten WeSC betraktas som verksamhet under avyttring. Beloppen nedan avser endast den kvarvarande verksamheten.


Vestum's Interim Report January - June 2021: Strong growth with solid profitability

2021-08-19

Since Vestum was formed on May 20, 2021, Vestum has announced 14 acquisitions, of which nine were completed during the second quarter. The estimated 12-month rolling net sales for all 14 acquisitions amount to SEK 1,509 million with an adjusted EBITA of SEK 166 million. Pro forma has been established for the nine acquisitions that were completed during the second quarter. The clothing brand WeSC has been considered as operations held for sale. The figures below refer only to the continuing operations.


Vestum höjer marginalmålet

2021-08-18

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av den förväntade lönsamhet på kort och medellång sikt som föreligger i mixen av förvärvade bolag och de skalfördelar som uppnås i organisation och samverkan mellan portföljbolagen, idag beslutat att höja marginalmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 10,0 procent. Det tidigare marginalmålet var att uppnå en justerad EBITA-marginal om minst 8,0 procent.


Vestum raises profitability target

2021-08-18

The Board of Vestum AB (publ) ("Vestum"), listed on the Nasdaq First North Growth Market, has due to the expected profitability in the short- and medium-term that stems from the mix of acquired companies and the economies of scale achieved in organization and collaboration between the portfolio companies, today decided to raise the financial profitability target for the Group to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 10.0 percent. The previous financial profitability target was to achieve an adjusted EBITA-margin of at least 8.0 percent.


Erkan Sen utses till vice VD för Vestum

2021-08-11

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har idag utsett Erkan Sen till vice VD. Erkan Sen tillträder befattningen idag, den 11 augusti 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted