Vestum accelererar nordeuropeisk etablering genom förvärv av Lakers Group med en omsättning om 1 188 MNOK, justerad EBITDA om 181 MNOK och justerad EBITA om 151 MNOK

2021-10-07 17:31

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Lakers Group Holding AS ("Lakers Group"), som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2 044 MNOK på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1 000 MNOK. Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 MNOK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 609 548 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om upp till 2,7 %. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå baserat på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50 MNOK. Säljare till Lakers Group är Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB och Summa Equity Fund I (No. 3) AB jämte vissa minoritetsägare (varav huvuddelen är anställda i Lakers Group). Tillträde förväntas ske den 9 november 2021 och är villkorat av att transaktionen godkänns av en extra bolagsstämma i Vestum. För att finansiera en del av förvärvet av Lakers Group har Vestums styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.

Om Lakers Group

Lakers Group är en ledande nordeuropeisk leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar som används som nyckelkomponenter för vattentransport i vatteninfrastruktur. Lakers Group består idag av 25 sammansvetsade bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Det äldsta bolaget inom Lakers Group grundades 1937.

Under den rullande 12-månadersperioden per augusti 2021 genererade Lakers Group en omsättning om 1 187,5 MNOK med en justerad EBITDA om 181,4 MNOK och justerad EBITA om 151,4 MNOK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 15,3 procent och justerad EBITA-marginal om 12,8 procent.

Lakers Group har över 400 anställda och har sitt huvudkontor i Oslo.

Alla refererade siffror anges med tillämpning av Norwegian GAAP, som är den redovisningsstandard som tillämpas av Lakers Group, och är oreviderade.

Lakers Groups siffror förväntas, förutsatt att den indikativa tidsplanen för genomförande av förvärvet kan följas, konsolideras i Vestum från och med november 2021.

Bakgrund och syfte med förvärvet

Förvärvet av Lakers Group är ett stort steg framåt i Vestums strategi att skapa den ledande nordiska förvärvsdrivna koncernen inom byggservice och infrastruktur. Lakers Group har vuxit kraftigt genom förvärv och har etablerat en förvärvsorganisation som på kort tid förvärvat 25 företag inom hela den nordiska och nordeuropeiska regionen. Vestum kommer nu att accelerera etableringen av Vestum Norge och kommer förutom Sverige och Norge ha etablerade plattformar i Storbritannien, Tyskland, Danmark och Finland. Detta gör att Vestum kommer att vara redo att göra förvärv utanför Sveriges gränser redan under första halvåret av 2022.

Lakers Groups nuvarande ledning kommer att kvarstå i verksamheten och vara en viktig del i Vestums förvärvsstrategi inom Lakers Groups befintliga marknader.

Lakers Group är en marknadsledande leverantör av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar i norra Europa. Den övergripande servicemarknaden för vatten- och avloppsvatteninfrastruktur växer snabbt med megatrender såsom åldrande vatteninfrastruktur, mer extrema och förändrade väderförhållanden, urbanisering samt fördelaktiga regulatoriska förändringar. Lakers Groups adresserbara marknadsstorlek beräknas till cirka 25 miljarder NOK och förväntas växa med 4-5 % per år.

Lakers Group har en attraktiv affärsmodell med hög grad av specialisering, 95 % återkommande intäkter från en diversifierad bas av över 40 000 kunder och stark kassaflödesgenerering drivet av lågt investeringsbehov i kombination med god lönsamhet.

Med sin starka närvaro i Nordeuropa och bevisade förmåga att framgångsrikt genomföra och integrera förvärv är Lakers Group ett transformativt nyckelförvärv för Vestum som stärker finanserna och skapar stabilitet och utrymme för fortsatt hög lönsam tillväxt.

Kommentar från Vestums VD Conny Ryk:

Det är med stort nöje vi idag välkomnar Lakers Group, en av Nordeuropas ledande leverantörer av eftermarknadstjänster och specialistprodukter inom vatten- och avloppspumpar, till Vestum! Lakers Group är ett kvalitetsbolag rakt igenom och består av en fantastisk sammanhållen koncern med stort strukturkapital. Tack vare hög grad av specialisering i en attraktiv marknad har bolaget kontinuerligt levererat lönsam tillväxt. Koncernen passar utmärkt in i Vestum och vi är imponerade över hela företagsledningens förvärvs- och integrationsarbete inom väl utvalda geografier. Lakers Group är ett förvärv av betydande storlek för Vestum och skapar ett stabilt fundament för fortsatt expansion i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Med förvärvet av Lakers Group ökar Vestums storlek med cirka 50 %, både avseende omsättning och justerad EBITA. Bedömd justerad EBITA för Vestum är nu cirka 450 MSEK, säger Conny Ryk, VD för Vestum.

Kommentar från Lakers Groups VD Carl-Johan Callenholm:

Vi på Lakers Group är glada över att ha Vestum som vår nya ägare. De delar vår passion för företagsamhet och är lika entreprenöriella som oss. Tillsammans med Vestum kommer vi att fortsätta vår tillväxtresa och hjälpa våra kunder att förbättra sina verksamheter och minska deras koldioxidavtryck, säger Carl-Johan Callenholm, VD för Lakers Group.

Om förvärvet

Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2 044 MNOK på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1 000 MNOK. Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 MNOK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 609 548 aktier i Vestum genom kvittningsemission. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå som baseras på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50] MNOK.

Kvittningsemissionen riktad till säljarna av Lakers Group omfattar 2 609 548 aktier i Vestum och kommer att emitteras till en teckningskurs om 97,0739 norska kronor per aktie, motsvarande 99,28 svenska kronor per aktie. Teckningskursen har fastställts via tio dagars volymvägd genomsnittskurs ("VWAP") i Vestums aktie under perioden 23 september 2021 till och med 6 oktober 2021 och valutakursen för den norska kronan mot den svenska kronan den 6 oktober 2021. Samtliga operativa säljare, som sammantaget tecknar sig för 575 050 aktier i Vestum, har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 24 månader (s.k. "lock-up"). Övriga säljare, som sammantaget tecknar sig för 2 034 498 aktier i Vestum, har åtagit sig att inte avyttra de tecknade aktierna under en period om 12 månader.

Kvittningsemissionen kommer att innebära en total utspädning om cirka 2,7 %. Antal utestående aktier i samband med kvittningsemissionen kommer att öka från befintliga 92 504 179 till 95 113 727 aktier.

I samband med slutförandet av förvärvet kommer styrelsen, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 20 maj 2021, besluta att emittera aktierna i kvittningsemissionen till säljarna.

Transaktionens genomförande är föremål för sedvanliga villkor, samt är villkorat av godkännande från en extra bolagsstämma i Vestum. Kallelse till sådan extra bolagsstämma kommer att offentliggöras genom ett separat pressmeddelande.

För att finansiera en del av förvärvet av Lakers Group har Vestums styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission, i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.

Ovanstående uppgifter om utspädning och aktieantal utgår från att tidigare offentliggjorda kvittningsemissioner genomförs.

Rådgivare

Svalner tillhandahåller finansiell rådgivning och Cirio Advokatbyrå agerar legal rådgivare till Vestum i samband med förvärvet.

Ansvarig Part

Denna information är sådan information som Vestum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 7 oktober 2021 kl. 17:31 CEST.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastruktur. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Nerladdningsbara filer

Vestum, via dotterbolaget GGAL Group, förvärvar specialistbolag inom glas- och aluminiumpartier med en omsättning om 47,9 MSEK, EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget GGAL Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 50 569 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,04 %. Under den rullande 12 månaders perioden per september 2021 genererade Tannefors Glas en omsättning om 47,9 MSEK med en EBITDA om 5,8 MSEK och EBITA om 3,8 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 12,0 procent och EBITA-marginal om 8,0 procent.


Vestum, through subsidiary GGAL Group, acquires specialist company in glass and aluminium lots with sales of SEK 47.9m, EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m

2021-11-23

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary GGAL Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Tannefors Glas AB ("Tannefors Glas"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 50,569 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.04%. During the last twelve months per September 2021, Tannefors Glas generated sales of SEK 47.9m with an EBITDA of SEK 5.8m and EBITA of SEK 3.8m, corresponding to an EBITDA margin of 12.0 percent and EBITA margin of 8.0 percent.


Kallelse till extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 17 december 2021.

Med anledning av risken för fortsatt spridning av coronaviruset har styrelsen beslutat att den extra bolagsstämman ska genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att utövandet av rösträtt endast kan ske genom att aktieägare poströstar i förhand i den ordning som föreskrivs nedan. Information om de av bolagsstämman fattade besluten offentliggörs fredagen den 17 december 2021 så snart utfallet av röstningen är slutligt sammanställt.


Notice of Extraordinary General Meeting of Vestum AB (publ)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496, (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 17 December 2021.

Due to the risk of further spread of the coronavirus, the Board of Directors has resolved that the EGM will be held without physical presence of shareholders, proxies or external parties and that shareholders only can exercise their voting rights by postal voting in accordance with the procedure prescribed below. Information on the resolutions passed at the EGM will be published on Friday 17 December 2021, as soon as the result of the voting has been finally confirmed.


Vestum växer i Västsverige genom förvärv av specialistbolag inom isolering med en omsättning om 82,8 MSEK, EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i KWA Isolerteknik AB samt dotterbolaget JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 167 054 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade KWA Isolerteknik en omsättning om 82,8 MSEK med en EBITDA om 13,8 MSEK och EBITA om 11,6 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 14,0 procent.


Vestum is growing in Western Sweden through acquisition of specialist company in insulation with sales of SEK 82.8m, EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m

2021-11-09
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in KWA Isolerteknik AB and its subsidiary JT Isolering AB ("KWA Isolerteknik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 167,054 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the last twelve months per August 2021, KWA Isolerteknik generated sales of SEK 82.8m with an EBITDA of SEK 13.8m and EBITA of SEK 11.6m, corresponding to an EBITDA margin of 16.7 percent and EBITA margin of 14.0 percent.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Vestum AB (publ)

Den extra bolagsstämman i Vestum AB (publ) idag den 5 november 2021 har beslutat om följande. Med anledning av risken för fortsatt smittspridning av coronaviruset genomfördes stämman med poströstning, utan fysiskt deltagande.


Bulletin from EGM in Vestum AB (publ)

The Extraordinary General Meeting in Vestum AB (publ) held today on 5 November 2021 has resolved the following. Due to the risk of further spread of the coronavirus the Extraordinary General Meeting was conducted by postal voting only, without physical presences.


Vestum förvärvar specialistbolag med en omsättning om 83,6 MSEK, EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 91 540 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under den rullande 12 månaders perioden per juni 2021 genererade Amsler Hiss en omsättning om 83,6 MSEK med en EBITDA om 8,3 MSEK och EBITA om 6,3 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,9 procent och EBITA-marginal om 7,6 procent.


Vestum acquires specialist company with sales of SEK 83.6m, EBITDA of SEK 8.3m and EBITA of SEK 6.3m

2021-11-02
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Amsler Hiss AB ("Amsler Hiss"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 91,540 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.1%. During the last twelve months per June 2021, Amsler Hiss generated sales of SEK 83.6m with an EBITDA of SEK 8.3m and EBITA of SEK 6.3m, corresponding to an EBITDA margin of 9.9 percent and EBITA margin of 7.6 percent.


Vestum kompletterar erbjudandet inom elinstallationer genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 25,1 MSEK, EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 69 098 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,1 %. Under det senaste räkenskapsåret 2020/2021 genererade Elcentralen en omsättning om 25,1 MSEK med en EBITDA om 8,1 MSEK och EBITA om 7,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 32,3 procent och EBITA-marginal om 29,7 procent.


Vestum complements the offering in electrical installations through the acquisition of specialist company with sales of SEK 25.1m, EBITDA of SEK 8.1m and EBITA of SEK 7.5m

2021-11-01
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Elcentralen Nacka AB ("Elcentralen"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 69,098 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0,1%. In the last fiscal year of 2020/2021, Elcentralen generated sales of SEK 25.1m with an EBITDA of SEK 8.1m and EBITA of SEK 7.5m, corresponding to an EBITDA margin of 32.3 percent and EBITA margin of 29.7 percent.


Vestum förvärvar specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 111,3 MSEK, EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Malte Rutberg Entreprenad AB med dotterbolaget Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 471 328 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade MR Entreprenad en omsättning om 111,3 MSEK med en EBITDA om 25,0 MSEK och EBITA om 23,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,5 procent och EBITA-marginal om 20,8 procent.


Vestum acquires specialist company in infrastructure with sales of SEK 111.3m, EBITDA of SEK 25.0m and EBITA of SEK 23.2m

2021-10-28
Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Malte Rutberg Entreprenad AB with the subsidiary Malte Rutberg Maskin AB ("MR Entreprenad"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 471,328 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.4%. During the last twelve months per August 2021, MR Entreprenad generated sales of SEK 111.3m with an EBITDA of SEK 25.0m and EBITA of SEK 23.2m, corresponding to an EBITDA margin of 22.5 percent and EBITA margin of 20.8 percent.


Vestum förvärvar ledande specialistbolag inom infrastruktur med en omsättning om 305,0 MSEK, justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Infracon Sverige AB med dotterbolaget Infracon Maskin AB ("Infracon"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 286 556 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den rullande 12 månaders perioden per augusti 2021 genererade Infracon en omsättning om 305,0 MSEK med en justerad EBITDA om 28,4 MSEK och justerad EBITA om 22,4 MSEK, motsvarande en justerad EBITDA-marginal om 9,3 procent och justerad EBITA-marginal om 7,3 procent.


Vestum acquires leading specialist company in infrastructure with sales of SEK 305.0m, adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m

2021-10-26

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Infracon Sverige AB with the subsidiary Infracon Maskin AB ("Infracon"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 286,556 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per August 2021, Infracon generated sales of SEK 305.0m with an adjusted EBITDA of SEK 28.4m and adjusted EBITA of SEK 22.4m, corresponding to an adjusted EBITDA margin of 9.3 percent and adjusted EBITA margin of 7.3 percent.


Vestum har framgångsrikt emitterat ett obligationslån om SEK 1,5 miljarder

Stockholm den 21 oktober 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har emitterat ett icke säkerställt obligationslån om SEK 1,5 miljarder inom ett rambelopp om SEK 3 miljarder. Obligationslånet löper med en ränta om 3m Stibor + 415 baspunkter med förfall den 28 oktober 2024. Emissionen möttes av mycket stort intresse och orderboken, som består främst utav nordiska institutionella investerare blev kraftigt övertecknad.


Vestum has successfully issued a bond of SEK 1.5 billion

Stockholm October 21, 2021

Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has issued a senior unsecured bond of SEK 1.5 billion, within a framework of SEK 3 billion. The bond carries an interest rate of 3m Stibor + 415 basis points and matures on October 28 2024. The issue attracted very strong interest and the order book, which comprises mainly of Nordic institutional investors was heavily oversubscribed.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I VESTUM AB (PUBL)

Aktieägarna i Vestum AB (publ), org.nr 556578-2496 ("Bolaget"), kallas härmed till extra bolagsstämma fredagen den 5 november 2021.


NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF VESTUM AB (PUBL)

The shareholders of Vestum AB (publ), reg. no. 556578-2496 (the "Company"), are hereby convened to the Extraordinary General Meeting ("EGM") to be held on Friday 5 November 2021.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted