Olof Andersson tillträder som CFO för Vestum

2021-09-08

Olof Andersson har i dag tillträtt befattningen som CFO för Vestum AB (publ) ("Vestum"). Olof Andersson var tidigare CFO på Max Burgers och har därutöver erfarenhet från bl.a. H&M och Klarna.

- Vi är mycket glada över att Olof Andersson nu tillträder tjänsten som CFO för Vestum. Olof har en gedigen bakgrund inom finansiering, ekonomistyrning och internationell expansion och kommer bli en viktig pusselbit för Vestums fortsatta tillväxtresa, säger Conny Ryk, Vestums VD.

- Det ska bli väldigt spännande att få vara med och bidra till Vestums fortsatta resa, säger Olof Andersson.

För ytterligare information kontakta:

Conny Ryk, VD Vestum AB (publ)

Tel: +46 70 775 53 10

E-mail: [email protected]

Kort om Vestum

Vestum är en svensk förvärvsdriven koncern som förvärvar och utvecklar specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn samt infrastrukturentreprenader. Vestum söker aktivt efter kvalitetsbolag med bevisade affärsmodeller, starka marknadspositioner och förutsägbara kassaflöden där Vestum har förutsättningar att vara med och bidra till fortsatt positiv utveckling.

För mer information, vänligen besök: www.vestum.se

Vestums aktie handlas under kortnamnet VESTUM på Nasdaq First North Growth Market och bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission: telefon: +46 (0)8 503 000 50, e-mail: [email protected].

Nerladdningsbara filerVestum har genomfört en riktad nyemission om cirka 2 miljarder kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande 2021-10-07

Styrelsen för Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har, i enlighet med Bolagets pressmeddelande tidigare idag och med stöd av det bemyndigande som styrelsen erhöll på årsstämman den 20 maj 2021, beslutat om en riktad nyemission av 21 052 632 aktier till en teckningskurs om 95 kronor per aktie ("Nyemissionen"), motsvarande en rabatt om cirka 6,9 procent jämfört med aktiens volymvägda genomsnittskurs de senaste 10 handelsdagarna. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 2 miljarder kronor före emissionskostnader. Teckningskursen i Nyemissionen har fastställts genom ett accelererat bookbuilding-förfarande som genomförts av Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). Nyemissionen genererade ett stort intresse och var övertecknad. Nyemissionen har tecknats av ett antal nya svenska och internationella institutionella investerare, däribland Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management och OstVast Capital Management.


Vestum has completed a directed share issue of approximately SEK 2 billion

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES

Press release 2021-10-07

The Board of Directors of Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has, in accordance with the Company's press release earlier today and based on the authorisation granted by the Annual General Meeting of the Company that was held on 20 May 2021, resolved on a directed share issue of 21,052,632 new shares at a subscription price of SEK 95 per share (the "New Share Issue"), corresponding to a discount of approximately 6.9 percent in relation the volume weighted average price of the share during the last 10 trading days. Through the New Share Issue, the Company receives approximately SEK 2 billion before transaction costs. The subscription price in the New Share Issue has been determined through an accelerated bookbuilding process performed by Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank"). The New Share Issue generated a large interest and was oversubscribed. The New Share Issue was subscribed for by several new Swedish and international institutional investors, such as Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring, Danske Invest, Handelsbanken Fonder, Norron Asset Management and OstVast Capital Management.


Vestum utreder förutsättningarna för att genomföra en riktad nyemission om upp till 2 miljarder kronor

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTIBUTION ELLER PUBLICERING, HELT ELLER DELVIS, DIREKT ELLER INDIREKT, I ELLER TILL AUSTRALIEN, KANADA, HONGKONG, JAPAN, NYA ZEELAND, SINGAPORE, SYDAFRIKA, SCHWEIZ, USA ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR OFFENTLIGGÖRANDE, DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA OLAGLIG, KRÄVA REGISTRERING ELLER ANDRA ÅTGÄRDER

Pressmeddelande 2021-10-07

Vestum AB (publ) ("Vestum" eller "Bolaget") har uppdragit åt Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") att utreda förutsättningarna för att, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, genomföra en kontant nyemission om upp till 2 miljarder kronor riktad till svenska och internationella institutionella investerare ("Nyemissionen"). Teckningskursen samt det totala antalet nya aktier i Nyemissionen kommer att fastställas genom ett accelererat bookbuilding-förfarande ("Bookbuildingen"). Bookbuildingen kommer att inledas omedelbart efter offentliggörandet av detta pressmeddelande. Prissättning och tilldelning av de nya aktierna förväntas äga rum innan handeln på Nasdaq First North Growth Market inleds klockan 09:00 CEST den 8 oktober 2021. Styrelsen kan komma att besluta om att förlänga, förkorta eller när som helst avbryta Bookbuildingen och således avstå från att genomföra Nyemissionen. Vestum kommer meddela resultatet av Nyemissionen i ett efterföljande pressmeddelande efter avslutad Bookbuilding. Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring och Handelsbanken Fonder, tillsammans med ett antal andra institutionella investerare, har uttryckt sitt intresse för att delta i Nyemissionen.


Vestum evaluates the conditions to carry out a directed new share issue of up to SEK 2 billion

NOT FOR RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION, IN WHOLE OR IN PART, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO AUSTRALIA, CANADA, HONG KONG, JAPAN, NEW ZEELAND, SINGAPORE, SOUTH AFRICA, SWITZERLAND, THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE RELEASE, DISTRIBUTION OR PUBLICATION OF THIS PRESS RELEASE MAY BE UNLAWFUL, WOULD REQUIRE REGISTRATION OR ANY OTHER MEASURES.

Press release 2021-10-07

Vestum AB (publ) ("Vestum" or the "Company") has mandated Danske Bank A/S, Danmark, Sverige Filial ("Danske Bank") to evaluate the conditions to, with deviation from the shareholders' preferential rights, carry out a new share issue against payment in cash of up to SEK 2 billion targeting Swedish and international institutional investors (the "New Share Issue"). The subscription price and the total number of new shares in the New Share Issue will be determined through an accelerated bookbuilding procedure (the "Bookbuilding"). The Bookbuilding will commence immediately following this announcement. Pricing and allocation of the new shares are expected to take place before the commencement of trading on Nasdaq First North Growth Market at 09:00 CEST on 8 October 2021. The Board of Directors may decide to extend, shorten or at any moment terminate the Bookbuilding and thus refrain from carrying out the New Share Issue. Vestum will announce the outcome of the New Share Issue in a subsequent press release after completion of the Bookbuilding. Andra AP-Fonden, Creades via kapitalförsäkring and Handelsbanken Fonder, together with a number of other institutional investors have expressed their interest to participate in the New Share Issue.


Vestum höjer tillväxtmål och justerar mål för kapitalstruktur

2021-10-07 17:32

Styrelsen i Vestum AB (publ) ("Vestum") har mot bakgrund av högre förvärvstempo än estimerat, en accelererad etablering av Vestum utanför Sverige samt förbättrad balansräkning idag beslutat att höja tillväxtmålet för koncernen till att uppnå en justerad EBITA om minst 3 miljarder kronor vid utgången av 2025, drivet av förvärv i kombination med organisk tillväxt. Det tidigare tillväxtmålet var att årligen genomföra förvärv som tillför proformerad omsättning om minst 2 miljarder kronor och proformerad justerad EBITA om minst 200 miljoner kronor. Vidare justeras målet för kapitalstruktur till att den finansiella nettoskulden i relation till justerad EBITDA ska vara 2,5-3,5x som genomsnitt över de senaste fyra kvartalen. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.


Vestum raises growth target and adjusts capital structure target

2021-10-07 17:32

The Board of Vestum AB (publ) ("Vestum") has in the light of a higher than estimated acquisition rate, an accelerated establishment of Vestum outside of Sweden and an improved balance sheet, today decided to raise the growth target for the Group to achieve an adjusted EBITA of at least SEK 3 billion by the end of 2025, driven by acquisitions combined with organic growth. The previous growth target was to annually make acquisitions that add pro forma sales of at least SEK 2 billion and pro forma adjusted EBITA of at least SEK 200 million. Furthermore, the target for capital structure is adjusted so that the financial net debt in relation to adjusted EBITDA shall be 2.5-3.5x on average over the past four quarters. Other financial targets remain unchanged.


Vestum accelererar nordeuropeisk etablering genom förvärv av Lakers Group med en omsättning om 1 188 MNOK, justerad EBITDA om 181 MNOK och justerad EBITA om 151 MNOK

2021-10-07 17:31

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Lakers Group Holding AS ("Lakers Group"), som består av 25 bolag i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Tyskland. Den initiala köpeskillingen uppgår till cirka 2 044 MNOK på kassa- och skuldfri basis. Befintlig nettoskuld i verksamheten uppgår till cirka 1 000 MNOK. Den initiala köpeskillingen kommer att erläggas dels med kontanta medel, dels med cirka 253 MNOK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 609 548 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om upp till 2,7 %. Vidare kan en kontant tilläggsköpeskilling utgå baserat på en andel av förvärvad vinst i tiden fram till den 31 december 2021. Tilläggsköpeskillingen beräknas inte överstiga 50 MNOK. Säljare till Lakers Group är Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB och Summa Equity Fund I (No. 3) AB jämte vissa minoritetsägare (varav huvuddelen är anställda i Lakers Group). Tillträde förväntas ske den 9 november 2021 och är villkorat av att transaktionen godkänns av en extra bolagsstämma i Vestum. För att finansiera en del av förvärvet av Lakers Group har Vestums styrelse beslutat att inhämta ytterligare kapital genom en riktad nyemission i form av ett accelererat bookbuildingförfarande som offentliggörs separat i samband med detta pressmeddelande.


Vestum accelerates Northern European establishment through acquisition of Lakers Group with sales of NOK 1,188m, adjusted EBITDA of NOK 181m and adjusted EBITA of NOK 151m

2021-10-07 17:31

Vestum AB (publ) ("Vestum") has entered an agreement to acquire 100 percent of the shares in Lakers Group Holding AB ("Lakers Group"), which consists of 25 companies in Norway, Sweden, Denmark, Finland, Germany and the United Kingdom. The initial purchase price amounts to approximately NOK 2,044 million on a cash and debt-free basis. Existing net debt in the business amounts to approximately NOK 1,000 million. The initial purchase price will partly be financed with cash, and partly with approximately NOK 253 million through payment in reverse, which will then be set off against 2,609,548 shares in Vestum through offset issue. This will result in a dilution of approximately 2.7%. Furthermore, an additional cash purchase consideration can be paid based on a percentage of acquired profit in the period up to 31 December 2021. The additional cash purchase consideration is not expected to exceed NOK 50 million. The sellers to Lakers Group are Summa Equity Fund I (No. 1) AB, Summa Equity Fund I (No. 2) AB and Summa Equity Fund I (No. 3) AB together with certain minority owners (most of whom are employees of Lakers Group). Closing of the acquisition is expected to take place on 9 November 2021 and is conditional on the transaction being approved by an Extraordinary General Meeting in Vestum. To finance part of the acquisition of Lakers Group, Vestum's Board of Directors has decided to raise additional capital through a directed new share issue in the form of an accelerated bookbuilding procedure, which will be published separately in connection with this press release.


Vestum förvärvar marknadsledare inom innergårdsrenoveringar med en omsättning om 224,3 MSEK, EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 799 676 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,9 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade GW Asfalt en omsättning om 224,3 MSEK med en EBITDA om 47,1 MSEK och EBITA om 41,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 21,0 procent och EBITA-marginal om 18,7 procent.


Vestum acquires market leader in courtyard renovations with sales of SEK 224.3m, EBITDA of SEK 47.1m and EBITA of SEK 41.9m

2021-10-05

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in GW Asfalt & Trädgårdsanläggningar AB ("GW Asfalt"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 799,676 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.9%. During the last twelve months per June 2021, GW Asfalt generated sales of SEK 224.3m with an EBITDA of SEK 47.1m and EBITA of SEK 41.9m, corresponding to an EBITDA margin of 21.0 percent and EBITA margin of 18.7 percent.


Vestum förvärvar Sveriges marknadsledande leverantör av brand- och säkerhetsklassade ståldörrar med en omsättning om 95,1 MSEK, EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK

2021-09-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Ekmans Ståldörrar AB ("Ekmans Ståldörrar"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 485 584 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,5 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Ekmans Ståldörrar en omsättning om 95,1 MSEK med en EBITDA om 21,3 MSEK och EBITA om 16,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 22,3 procent och EBITA-marginal om 17,4 procent.


Vestum acquires Sweden's market leading supplier of fire and security classified steel doors with sales of SEK 95.1m, EBITDA of SEK 21.3m and EBITA of SEK 16.5m

2021-09-30

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Ekmans Ståldörrar AB ("Ekmans Ståldörrar"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 485,584 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.5%. During the last twelve months per June 2021, Ekmans Ståldörrar generated sales of SEK 95.1m with an EBITDA of SEK 21.3m and EBITA of SEK 16.5m, corresponding to an EBITDA margin of 22.3 percent and EBITA margin of 16.5 percent.


Vestum förvärvar specialistbolag inom isolering med en omsättning om 62,9 MSEK, EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK

2021-09-29

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Universalisolering Fredriksson AB samt dotterbolaget Sollentuna Isolerings AB ("Universalisolering"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 171 682 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Universalisolering en omsättning om 62,9 MSEK med en EBITDA om 10,5 MSEK och EBITA om 8,0 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,7 procent och EBITA-marginal om 12,8 procent.


Vestum acquires specialist company in insulation with sales of SEK 62.9m, EBITDA of SEK 10.5m and EBITA of SEK 8.0m

2021-09-29

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Universalisolering Fredriksson AB and its subsidiary Sollentuna Isolerings AB ("Universalisolering"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 171,682 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per June 2021, Universalisolering generated sales of SEK 62.9m with an EBITDA of SEK 10.5m and EBITA of SEK 8.0m, corresponding to an EBITDA margin of 16.7 percent and EBITA margin of 12.8 percent.


Vestum fortsätter att expandera inom infrastruktur genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 194,9 MSEK, EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Markax AB samt systerbolaget Redditum AB ("Markax"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 261 859 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Markax en omsättning om 194,9 MSEK med en EBITDA om 20,0 MSEK och EBITA om 14,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 10,3 procent och EBITA-marginal om 7,5 procent.


Vestum continues to expand in infrastructure through acquisition of specialist company with sales of SEK 194.9m, EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m

2021-09-24

Vestum AB (publ) ("Vestum") has agreed to acquire 100 percent of the shares in Markax AB and the sister company Redditum AB ("Markax"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 261,859 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.3%. During the last twelve months per June 2021, Markax generated sales of SEK 194.9m with an EBITDA of SEK 20.0m and EBITA of SEK 14.5m, corresponding to an EBITDA margin of 10.3 percent and EBITA margin of 7.5 percent.


Vestum, via dotterbolaget WAGAB, förvärvar specialistbolag inom undertak med en omsättning om 96,3 MSEK, EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") har genom dotterbolaget We Ar(e) Group AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Takakustik i Stockholm AB ("Takakustik"). Köpeskillingen kommer till viss del att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 152 222 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Under den 12 månaders rullande perioden per juni 2021 genererade Takakustik en omsättning om 96,3 MSEK med en EBITDA om 9,0 MSEK och EBITA om 7,9 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 9,3 procent och EBITA-marginal om 8,2 procent.


Vestum, through subsidiary WAGAB, acquires specialist company in suspended ceilings with sales of SEK 96.3m, EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m

2021-09-22

Vestum AB (publ) ("Vestum") has through subsidiary We Ar(e) Group AB agreed to acquire 100 percent of the shares in Takakustik i Sverige AB ("Takakustik"). The purchase price will partly be financed through payment in reverse, which will then be set off against 152,222 shares in Vestum through offset issues. This will result in a dilution of approximately 0.2%. During the last twelve months per June 2021, Takakustik generated sales of SEK 96.3m with an EBITDA of SEK 9.0m and EBITA of SEK 7.9m, corresponding to an EBITDA margin of 9.3 percent and EBITA margin of 8.2 percent.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted