Kommuniké från årsstämma 2019 i WeSC AB (publ)

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 28 juni 2019 beslutade stämman om följande ärenden.

Årsredovisning och ansvarsfrihet

Vid årsstämman i WeSC AB (publ) den 28 juni 2019 fastställdes moderbolagets och koncernens resultat- och balansräkning för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade att moderbolagets balanserade resultat överföres i ny räkning. Stämman beviljade envar av de styrelseledamöter som har varit verksamma under 2018 samt den verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2018.

Styrelse

Till ordinarie styrelseledamöter omvaldes Johan Heijbel och Joseph Janus. Per Åhlgren valdes till ny styrelseledamot. Per Åhlgren nyvaldes till styrelsens ordförande.

Stämman beslutade vidare att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 150 000 kronor, varav varje ordinarie ledamot som inte är anställd i bolaget ska erhålla 50 000 kronor och styrelsens ordförande ska erhålla 100 000 kronor för kommande året. I arvodet ska ersättning för utskottsarbete ingå.

Revisor

Till revisor valdes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Magnus Thorling som huvudansvarig revisor. Ersättning till revisorn beslutades utgå enligt principen löpande godkänd räkning.

Valberedning

Avseende utseende av valberedningen beslutade stämman i enlighet med valberedningens konsoliderade förslag till principer, vilka i korthet innebär följande. Bolaget ska ha en valberedning bestående av fyra ledamöter. De fyra aktieägare eller ägargrupper som röstmässigt har de största aktieinnehaven i bolaget äger vardera att utse en ledamot. Styrelsens ordförande är sammankallande. Valberedningen ska konstitueras baserat på aktieägarstatistik från Euroclear Sweden AB per den sista bankdagen i den månad som infaller sex månader före utsatt datum för årsstämma varje år och övrig tillförlitlig ägarinformation som tillhandahållits bolaget vid denna tidpunkt. Valberedningen ska arbeta fram förslag rörande val av stämmoordförande, fastställande av antalet styrelseledamöter och eventuella styrelsesuppleanter, val och arvodering av styrelseordförande och övriga styrelseledamöter, liksom av revisorer, samt föreskrifter rörande valberedning.

Bemyndigande

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler i bolaget. Det totala antalet aktier som kan tillkomma med stöd av emissionsbemyndigandet får motsvara högst 20 procent av totalt antal utestående aktier i bolaget vid tidpunkten för årsstämman. Styrelsen ska kunna besluta om nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med företrädesrätt och/eller med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller eljest med villkor. Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor.

Ändring av bolagsordningen och minskning av aktiekapitalet

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens gränser för aktiekapital och antal aktier samt att minska aktiekapitalet för avsättning till fritt eget kapital enligt följande. Bolagsordningens gränser för aktiekapital ändras från lägst 20 000 000 kronor och högst 80 000 000 kronor till lägst 1 200 000 kronor och högst 4 800 000 kronor. Bolagsordningens gränser för antal aktier ändras från lägst 200 000 000 aktier och högst 800 000 000 aktier till lägst 600 000 000 och högst 2 400 000 000 aktier. Bolagets aktiekapital minskas med 55 350 540,142125 kronor. Efter minskningen kommer bolagets aktiekapital att uppgå till 1 252 512,696 kronor fördelat på 626 256 348 aktier, envar med ett kvotvärde om 0,002 kronor. 

För mer information, vänligen kontakta:  

Joseph Janus, Verkställande direktör, +46 8 46 50 50 00

Informationen lämnades för offentliggörande den 28 juni 2019 kl. 11.00 CEST.

Kort om Bolaget

WeSC designar, marknadsför och säljer kläder och accessoarer inom segmentet premium streetwear på den internationella marknaden under varumärket WeSC (We are the Superlative Conspiracy). Varumärket finns för närvarande representerat i ett tiotal länder, där försäljningen dels sker genom egna butiker och dels genom återförsäljare. WeSCs aktie handlas på Nasdaq First North och Bolagets Certified Adviser är G&W Fondkommission:

Telefon: +46 (0)8 503 000 50

E-post: ca@gwkapital.se

www.gwkapital.se 

För mer information, vänligen besök Bolagets hemsida wesccorp.com.

Nerladdningsbara filer

Vestum fortsätter sin tillväxtresa genom förvärv av specialistbolag med en omsättning om 86,0 MSEK, EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK

2021-07-08

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Plåtslagaren G.H. Johansson AB ("Plåtslagaren"). Köpeskillingen uppgår till cirka 60,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 17,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 366 953 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,4 %. Under räkenskapsåret 2020/2021 genererade Plåtslagaren en omsättning om 86,0 MSEK med en EBITDA om 13,3 MSEK och EBITA om 10,5 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 15,5 procent och EBITA-marginal om 12,3 procent.


Vestum tar position inom infrastrukturentreprenader i Västsverige genom förvärv av Powerstruc

2021-07-06

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Powerstruc AB ("Powerstruc"). Den initiala köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK på kassa- och skuldfri basis och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 215 564 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,2 %. Om Powerstruc uppnår en EBITA om 10,0-17,0 MSEK för räkenskapsåret 2021, en EBITA om minst 17,0 MSEK för räkenskapsåret 2022 och/eller en EBITA om minst 20,0 MSEK för räkenskapsåret 2023, kan eventuella tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget 40,0-70,0 MSEK komma att utbetalas till säljaren. Under räkenskapsåret 2020 genererade Powerstruc en omsättning om 34,8 MSEK med en EBITDA om 4,3 MSEK och EBITA om 2,3 MSEK. Powerstruc är under kraftig tillväxt och under perioden januari-juni 2021 genererade bolaget en EBITDA om 6,7 MSEK och EBITA om 5,7 MSEK.


Vestum etablerar sig inom VVS-branschen genom förvärv av installationsbolag med en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK

2021-06-23

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i F Forsmans VVS AB ("Forsmans"). Köpeskillingen uppgår till 33,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 12,0 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 294 118 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. För räkenskapsåret 2020 genererade Forsmans en omsättning om 39,2 MSEK, EBITDA om 6,5 MSEK och EBITA om 5,2 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 16,5 procent och EBITA-marginal om 13,4 procent.


Vestum förvärvar ledande specialistkoncern inom väderskydd för byggindustri och infrastruktur

2021-06-18

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i Aluguem AB, u.n.ä. till Hyrex Holding AB ("Hyrex"), med de helägda dotterbolagen Hyrex AB, Hyrex Industri AB samt Alugo AB. Den initiala köpeskillingen uppgår till 100,0 MSEK och kommer i sin helhet att finansieras genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 2 470 356 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 2,8 %. Om Hyrex uppnår en EBITA om minst 17,7 MSEK för kalenderåret 2021, en EBITA om minst 22,0 MSEK för kalenderåret 2022 och/eller en EBITA om minst 27,0 MSEK för kalenderåret 2023, kan tilläggsköpeskillingar uppgående till sammantaget maximalt 60 MSEK komma att utbetalas till säljarna. Koncernen bildades vid årsskiftet 2020/2021. Under perioden januari-april 2021 genererade Hyrex en omsättning om 40,9 MSEK och EBITA om 4,8 MSEK, motsvarande en EBITA-marginal om 11,7 %.


Vestum, via dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad, förvärvar specialistbolag inom infrastrukturentreprenader med en omsättning om 19,4 MSEK, EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK

2021-06-10 08:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har genom dotterbolaget Rosenqvist Entreprenad AB ingått avtal om förvärv av samtliga aktier i FlexiRail AB ("FlexiRail"). Köpeskillingen uppgår till 30,0 MSEK och kommer att finansieras dels med kontanta medel fördelat mellan kassa och förvärvskredit, dels med cirka 10,5 MSEK genom betalning med revers som därefter avses kvittas mot 220 914 aktier i Vestum genom kvittningsemission, innebärande en utspädning om cirka 0,3 %. Under räkenskapsåret 2020 genererade FlexiRail en omsättning om 19,4 MSEK med en EBITDA om 4,9 MSEK och EBITA om 4,4 MSEK, motsvarande en EBITDA-marginal om 25,4 procent och EBITA-marginal om 22,5 procent.


Vestum höjer tillväxtmål

2021-06-06 16:00

Vestum AB (publ) ("Vestum"), noterat på Nasdaq First North Growth Market, har mot bakgrund av stark tillväxt, stärkt balansräkning och ett positivt mottagande från relevanta marknadsaktörer fattat beslut om att höja det finansiella målet avseende tillväxt. Övriga finansiella mål kvarstår oförändrade.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted