WeSC avser genomföra en riktad nyemission om 215 MSEK till kvalificerade investerare

WeSC AB (publ), som den 22 mars 2021 aviserade om föreslagen verksamhetsändring och namnbyte till Vestum AB (publ), avser, i enlighet med vad som offentliggjordes via pressmeddelande den 16 april 2021, att genomföra en riktad nyemission om totalt 8 600 000 aktier. Teckningskursen har bestämts till 25,00 kronor per aktie, motsvarande en premie om 0,4 procent jämfört mot stängningskursen för aktien den 16 april 2021. Teckningskursen fastställdes genom förhandling med de kvalificerade investerarna. WeSC AB (publ) tillförs 215 MSEK genom den föreslagna riktade nyemissionen.
WeSC har ingått villkorat avtal om att förvärva Rosenqvist Entreprenad och avser skapa ledande plattform inom infrastrukturentreprenader

WeSC, som den 22 mars 2021 aviserade om föreslagen verksamhetsförändring och namnbyte till Vestum AB (publ), har ingått villkorat avtal avseende förvärv av Rosenqvist Entreprenad och skapar därmed en ledande plattform inom mark och anläggning i infrastrukturmiljö. Förvärvet föreslås finansieras till huvuddelen genom kontant betalning samt med nyemitterade aktier genom kvittningsemission. Detta är WeSCs fjärde villkorade förvärv sedan aviseringen den 22 mars 2021 och därmed fortsätter arbetet att förvärva specialistbolag med exponering mot bygg och anläggning, ROT-sektorn och infrastrukturentreprenader.


Kraftig försäljningstillväxt och återgång till lönsamhet 2021

Stockholm, Sverige, 26 mars 2021


WeSC genomför tre företagsförvärv samt större verksamhetsförändring

WeSC har ingått villkorade avtal avseende förvärv av tre verksamhetsbolag. Förvärven föreslås finansieras till huvuddelen genom kontant betalning, via en riktad kontant nyemission och en senior förvärvskredit, samt genom kvittningsemissioner i vilka även vissa befintliga skulder föreslås kvittas. I samband med förvärven avser WeSC ändra verksamhetsinriktning och byta namn till Vestum


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
SE-102 45 Stockholm, Sweden

08-692 21 90

Om beQuoted