Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.

Som tidigare kommunicerats har Bolaget ingått avtal om försäljning av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Försäljningen har idag slutförts genom att köparen har tillträtt aktierna i dotterbolaget och betalat köpeskillingen.

Den preliminära köpeskillingen för aktierna i Västsvensk Logistik Propco AB baseras på ett underliggande fastighetsvärde för fastigheten Hästägaren 3 om 665 miljoner kronor före avdrag för latent skatt och före bokslutstekniska avdrag och tillägg. Det bör noteras att den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget.

Den preliminära köpeskillingen motsvarar cirka 109 kronor per aktie i Bolaget efter marknadsmässig hantering för latent skatt och återbetalning av lån. Köpeskillingen motsvarar en premie på 16% jämfört med Bolagets justerade substansvärde (NNNAV) och en premie på 24% jämfört med den volymviktade aktiekursen under de närmaste tre månaderna till och med avtalsdagen den 22 december 2021. Bolagets nettobehållning efter uppskattade avtalade transaktions- och rådgivningskostnader uppgår till 106 kronor per aktie. Avyttringen innebär att den totala avkastningen på Bolagets aktie, för den som köpte aktien vid noteringen på Spotlight i början av 2018 och har behållit aktien sedan dess, uppgår till cirka 24%, inklusive den på årsstämman 2021 beslutade utdelningen.

Som tidigare kommunicerats, beslutade bolagsstämman den 27 januari 2022 att tidigarelägga utbetalningen av tidigare beslutad utdelning om totalt 3 185 000 kr med avstämningsdag den 7 juni 2022 till den 7 mars 2022 vilket innebär att ett belopp om totalt 6 370 000 kr betalas med avstämningsdag den 7 mars 2022, dvs. 2 kronor och 60 öre per aktie.

I och med att försäljningen av dotterbolaget är genomförd bedriver Bolaget inte längre någon verksamhet och styrelsen bedömer därför att Bolaget inte längre uppfyller noteringskraven på Spotlight Stock Market. Styrelsen har för avsikt att inför Bolagets årsstämma under tredje kvartalet 2022 föreslå aktieägarna att Bolagets samtliga tillgångar, efter avvecklingskostnader, skiftas ut till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt samt att Bolaget därefter avvecklas genom frivillig likvidation och att Bolagets aktier avnoteras från Spotlight Stock Market i samband med detta.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Maarit Nordmark, VD
+46 70 688 63 83
[email protected] 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") är ett svenskt bolag som fram till den 22 februari 2022 indirekt ägde, förvaltade och hyrde ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 augusti 2022 klockan 15.00, i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s (under namnändring till Retta AB) lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm


Årsredovisning 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

  • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
  • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.


Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted