Kvartalsrapport 1 augusti 2021 - 31 oktober 2021

ANDRA KVARTALET 2021-08-01-2021-10-31

 • Hyresintäkter 9 955 (9 953) Tkr.
 • Driftnetto 9 615 (9 283) Tkr.
 • Underhållskostnader 10 (259) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 994 (5 747) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,45 (2,35) kr.
 • Resultat efter skatt 4 740 (4 445) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,93 (1,81) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-81) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga väsentliga händelser har inträffat efter periodens utgång.

VÄSTSVENSK LOGISTK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Vakansen är 3%.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Bolagets verksamhet har stabiliserats efter den coronakrisens påverkan för verksamheten under 2020. Mindre underhållsåtgärder utförs löpande i samarbete med hyresgästen. Vi ser fram emot år 2022 med fortsatt ordinarie verksamhet på fastigheten. För närvarande pågår två underhållsupphandlingar gällande dels lagning av ett mindre ventilationsaggregat och dels lagning av asfaltskador utanför logistikanläggningen. Kostnaderna för dessa två åtgärder uppskattas att uppgå till 400 Tkr totalt.

Maarit Nordmark
VD

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport nov 2021 - jan 2022                                                      2022-03-31

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]           

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.seVästsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.


Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.Kvartalsrapport 1 maj 2021 - 31 juli 2021

FÖRSTA KVARTALET 2021-05-01-2021-07-31

 • Hyresintäkter 9 978 (10 026) Tkr.
 • Driftnetto 9 566 (9 509) Tkr.
 • Underhållskostnader 50 (158) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 103 (6 174) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,49 (2,52) kr.
 • Resultat efter skatt 4 775 (-1 802) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,95 (-0,74) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-6 650) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har på årsstämma den 31 augusti 2021 beslutat om utdelning till aktieägarna om totalt 5,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2020-05-01-2021-04-30.

Kommuniké från årsstämma

Med anledning av covid-19-pandemin genomfördes årsstämman 2021 endast genom poströstning och således utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud och utomstående.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 31 augusti 2021. Årsstämman kommer att genomföras enligt ett s.k. poströstningsförfarande. Detta innebär att inga aktieägare kommer att delta på årsstämman personligen eller genom ombud. I stället kan aktieägare delta i årsstämman genom att rösta och lämna in frågor i förväg.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted