Kvartalsrapport 1 maj 2020 - 31 juli 2020

FÖRSTA KVARTALET 2020-05-01-2020-07-31

 • Hyresintäkter 10 026 (10 154) Tkr.
 • Driftnetto 9 509 (8 741) Tkr.
 • Underhållskostnader 158 (1 015) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 174 (5 548) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,52 (2,26) kr.
 • Resultat efter skatt -1 802 (2 026) Tkr.
 • Resultat per aktie -0,74 (0,83) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -6 650 (-2 346) Tkr.

 VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Styrelsen har fattat beslut om avstämningsdag och utbetalningsdag för den senarelagda utdelningen om 4 287 500 kr. Avstämningsdagen infaller den 29 september 2020 och utbetalningen sker den 7 oktober 2020.
 • KappAhl har erlagt full betalning enligt tidigare överenskommelse om anstånd med två halva månadshyror till 31 augusti.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten har under året varit uthyrd till tre hyresgäster, där KappAhl Sverige AB representerat 97% av hyresintäkterna och två mindre kontorshyresgäster de resterande 3%. De två mindre kontorshyreskontrakten har löpt till april respektive juni 2020.

Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

VD HAR ORDET

Installationen av sprinklercisternen har färdigställts och cisternen har tagits i bruk under perioden.

KappAhl har påverkats av coronakrisen. Under våren fördes diskussioner mellan hyresvärden och hyresgästen. Diskussionerna resulterade i anstånd av två halva månadshyror till den 31 augusti 2020. KappAhl har betalat anståndet och har inga hyresskulder.

Under våren ansåg bolaget det nödvändigt att senarelägga den utdelningen, som skulle betalats ut i maj. Utdelningen är den sista för föregående räkenskapsåret. Kassan behövde förstärkas med anledning av den oförutsägbara coronakrisen. Styrelsen har i augusti fattat beslut om utdelningen, vilket kommer att ske i oktober, såsom tidigare pressmeddelats.

Med anledning av coronakrisen föreslår styrelsen ingen utdelning för det gångna räkenskapsåret, utan vill stärka kassan och avvakta utvecklingen av krisens inverkan på fastighets- och retailmarknaden.

Vi har ett gott samarbete med hyresgästen och fortsätter att utveckla fastigheten tillsammans.

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN

Delårsrapport aug 2020 - okt 2020           2020-12-18

UTBETALNINGAR AV UTDELNING

 • Sista dag för handel inkl. rätt till utbetalning av utdelning             2020-09-25
 • Första dag för handel exkl. rätt till utbetalning av utdelning          2020-09-28
 • Avstämningsdag för utbetalning av utdelning                                2020-09-29
 • Förväntad dag för utbetalning från Euroclear                                2020-10-07

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA

Maarit Nordmark, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+46 70-688 63 83, [email protected]

Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, [email protected]

Besök gärna bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB har som mål att investera i fastigheter eller i företag som äger fastigheter, säkerställa finansiering för sin verksamhet och bedriva förenlig verksamhet.

Västsvensk Logistik AB:s (publ) likviditetsgarantin upphör

Som tidigare meddelats, har Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 23 september 2022. Med anledning av detta, meddelar bolaget att likviditetsgarantin med Sedermera Fondkommission upphört


Västsvensk Logistik AB:s (publ) ISIN-koder inför inlösenförfarande

Som tidigare meddelats, har Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 23 september 2022. Med anledning av detta, meddelar bolaget ISIN-koder inför inlösenförfarande.


Västsvensk Logistik AB:s (publ) anökan om avnotering godkänd

Spotlight Stock Market har godkänt Västsvensk Logistik AB:s ansökan om avnotering av Bolagets aktier. Sista dag för handel på Spotlight Stock Market kommer att vara den 23 september 2022.


Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 22 augusti 2022 i Stockholm, varvid det bland annat beslutades om ett s.k. automatiskt inlösenförfarande samt om att ansöka om avnotering och om frivillig likvidation av bolaget i enlighet med styrelsens förslag.


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 augusti 2022 klockan 15.00, i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s (under namnändring till Retta AB) lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm


Årsredovisning 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

 • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
 • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted