Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 14 augusti 2019 i Stockholm

Vid stämman fastställdes bolagets och koncernens resultaträkning och balansräkning för räkenskapsåret 1 maj 2018 - 30 april 2019. Vidare beslutades om utdelning till aktieägarna om 7 kr och 20 öre per aktie, dvs. sammanlagt 17 640 000 kr, att betalas ut vid fyra tillfällen om 1 kr och 95 öre per aktie vid det första tillfället, dvs. sammanlagt 4 777 500 kr och därefter med 1 kr och 75 öre per aktie vid efterföljande tre utbetalningstillfällen, dvs. sammanlagt 4 287 500 kr per utdelningstillfälle. Avstämningsdagarna är den 16 augusti 2019, den 19 november 2019, den 18 februari 2020 samt den 15 maj 2020. Styrelse och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för perioden.

Till styrelseledamöter utsågs Per-Olof Persson, Per-Åke Agnevik, Stefan Björkqvist och Peter Bredelius (omval av samtliga) samt Per-Olof Persson som styrelseordförande (omval). Stämman beslutade om ett styrelsearvode på sammantaget 225 000 kr fördelat enligt följande: Ordföranden 75 000 kr och övriga tre ledamöter 50 000 kr vardera.  

Som revisor omvaldes Deloitte AB. Deloitte AB har meddelat att Christoffer Helgesen kommer att utses till huvudansvarig revisor. Arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Årsstämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, om principer för tillsättande av valberedning och om valberedningens uppgifter. Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter och utgöras av de fyra röstmässigt största aktieägarna eller ägargrupperna i bolaget.

Stockholm 2019-08-14

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
maarit.nordmark@hestia.se 

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 14 augusti 2019 kl. 17.15.

Kvartalsrapport 1 maj 2019 - 31 juli 2019

FÖRSTA KVARTALET 2019-05-01-2019-07-31

· Hyresintäkter 10 154 (9 953) Tkr.
· Driftnetto 8 741 (9 610) Tkr.
· Underhållskostnader 1 015 (40) Tkr.
· Förvaltningsresultat 5 548 (6 363) Tkr.
· Förvaltningsresultat/aktie 2,26 (2,60) kr.
· Resultat efter skatt 2 026 (4 986) Tkr.
· Resultat per aktie 0,83 (2,04) kr.
· Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till -2 346 (0) Tkr.


Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 14 augusti 2019 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 14 augusti 2019 klockan 16.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 1 maj 2018 - 30 april 2019

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2019-02-01-2019-04-30

 • Hyresintäkter 10 154 (9 953) Tkr.
 • Driftnetto 9 827 (9 491) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 481 (4 264) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,65 (1,74) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2018-05-01-2019-04-30

 • Hyresintäkter 40 006 (13 271) Tkr.
 • Driftnetto 37 162 (12 722) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 23 596 (5 120) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,63 (2,09) kr.
 • Resultat efter skatt 20 295 (26 783) Tkr.
 • Resultat per aktie 8,28 (10,93) kr.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 7,20 kr per aktie för räkenskapsåret. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,95 kr per aktie vid det första tillfället och 1,75 kr per aktie vid resterande tillfällen.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Efter balansdagen har beslut fattats om att genomföra flera större investeringar i fastigheten under 2019. Dels skall resten av ventilationsaggregaten bytas ut till en kostnad om 4,1 miljoner kronor och dels skall en sprinklertank installeras till en beräknad kostnad om 9 miljoner kronor.

Investeringarna bedöms inte påverka utdelningsnivån i bolaget.


Investeringar i Västsvensk Logistik beslutade

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag vid extra styrelsemöte beslutat att genomföra flera större investeringar under 2019. Dels skall resten av ventilationsaggregaten bytas ut till en kostnad om 4,1 miljoner kronor och dels skall en sprinklertank installeras till en beräknad kostnad om 9 miljoner kronor.


Kvartalsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

TREDJE KVARTALET 2018-11-01-2019-01-31 

 • Hyresintäkter 9 946 Tkr.
 • Driftnetto 8 738 Tkr.
 • Hörvaltningsresultat 5 074 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,07 kr.
 • Resultat efter skatt 3 978 Tkr.
 • Resultat per aktie 1,62 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (0) Tkr.

NIO MÅNADER 2018-05-01-2019-01-31

 • Hyresintäkter 29 852 Tkr.
 • Driftnetto 27 334 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 17 115 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 6,99 kr.
 • Resultat efter skatt 13 411 Tkr.
 • Resultat per aktie 5,47 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

Halvårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

ANDRA KVARTALET 2018-08-01 - 2018-10-31

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Driftnetto 8 986 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 678 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,32 kr.
 • Resultat efter skatt 4 447 Tkr.
 • Resultat per aktie 1,81 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2018-05-01 - 2018-10-31

 • Hyresintäkter 19 906 Tkr.
 • Driftnetto 18 596 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 12 041 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 4,91 kr.
 • Resultat efter skatt 9 433 Tkr.
 • Resultat per aktie 3,85 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Driftnetto 9 611 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 364 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,60 kr.
 • Resultat efter skatt 4 986 Tkr.
 • Resultat per aktie 2,04 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga västentliga händelser finns att rapportera efter balansdagen.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 16 augusti 2018 i Stockholm


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär