Delårsrapport 1 november 2021 - 31 januari 2022 Västsvensk logistik AB (publ)

Väsentliga händelser under perioden

 • Hyresintäkterna uppgick till 10 084 (9 962) Tkr för perioden.
 • Förvaltningsresultatet uppgick till 6 261 (6 191) Tkr vilket motsvarar 2,56 (2,53) kr per aktie.
 • Fastighetens orealiserade värdeförändring uppgick till 0 (-63) Tkr för perioden.
 • Resultat efter skatt uppgick till 4 962 (4 822) Tkr, motsvarande 2,03 (1,97) kr per aktie.
 • Bolaget ingick i ett köp- och försäljningsavtal med Revelop AB, som köpte bolagets dotterbolag, som i sin tur äger bolagets enda fastighet med KappAhl AB som hyresgäst.
 • Bolagsstämman godkände försäljningen i januari.

Väsentliga händelser efter perioden

 • Försäljningen av dotterbolaget fullföljdes den 22 februari 2022 och Revelop tillträdde fastigheten via bolagssköp.

I övrigt hänvisas till bifogad delårsrapport.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef
+ 46 70-169 64 01
[email protected]                                       

Maarit Nordmark, VD
+46 70-688 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt ägt, förvaltat och hyrt ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Västsvensk Logistik AB:s aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 mars 2022 kl 08.30.

Årsredovisning 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

 • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
 • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.


Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.Kvartalsrapport 1 maj 2021 - 31 juli 2021

FÖRSTA KVARTALET 2021-05-01-2021-07-31

 • Hyresintäkter 9 978 (10 026) Tkr.
 • Driftnetto 9 566 (9 509) Tkr.
 • Underhållskostnader 50 (158) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 103 (6 174) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,49 (2,52) kr.
 • Resultat efter skatt 4 775 (-1 802) Tkr.
 • Resultat per aktie 1,95 (-0,74) kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (-6 650) Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Bolaget har på årsstämma den 31 augusti 2021 beslutat om utdelning till aktieägarna om totalt 5,25 kr per aktie för räkenskapsåret 2020-05-01-2021-04-30.

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted