Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.

Vid extra bolagsstämma den 27 januari 2022 fattades huvudsakligen följande beslut.

Godkännande av styrelsens förslag om överlåtelse av samtliga aktier i dotterbolaget och ändring av bolagsordning

Som tidigare kommunicerats baseras den preliminära köpeskillingen för aktierna i Västsvensk Logistik Propco AB på ett underliggande fastighetsvärde för fastigheten Hästägaren 3 om 665 miljoner kronor före avdrag för latent skatt och före bokslutstekniska avdrag och tillägg. Det bör noteras att den slutliga köpeskillingen kommer att fastställas efter tillträdet och baseras på tillträdesbokslut i dotterbolaget.

Bolagsstämman beslutade även att ändra bolagsordning så att verksamhetsföremålet i bolagsordningen får följande lydelse: Bolaget ska förvalta lösöre och bedriva därmed förenlig verksamhet.

Utöver sedvanliga avtalsvillkor är affären villkorad av att bolagsordningen registreras av Bolagsverket senast den 31 juli 2022.

Beslut om att tidigarelägga avstämningsdag

Bolagsstämman beslutade att tidigarelägga utbetalningen av utdelningen om totalt 3 185 000 kr med avstämningsdag den 7 juni 2022 till den 7 mars 2022 vilket innebär att ett belopp om totalt 6 370 000 kr betalas med avstämningsdag den 7 mars 2022, dvs. 2 kronor och 60 öre per aktie.

Affären beräknas kunna genomföras under första kvartalet 2022. Förutsatt att affären slutförs har styrelsen för avsikt att verka för att Bolagets samtliga tillgångar skiftas ut till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Styrelsen kommer så snart som möjligt att återkomma med mer information om formerna och tidplanen för sådan utskiftning. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid en bolagsstämma.

Stockholm 27 januari 2022

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Maarit Nordmark, VD
+46 70 688 63 83
[email protected]                                                   

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se 

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är till 97% uthyrd till KappAhl Sverige AB. Bolaget förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Bolagets aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market. Bolaget har den 22 december 2021 ingått villkorat avtal om försäljning av samtliga aktier i Västsvensk Logistik Propco AB.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 augusti 2022 klockan 15.00, i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s (under namnändring till Retta AB) lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm


Årsredovisning 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

  • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
  • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
  • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.


Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted