Västsvensk Logistik Bokslutskommuniké 27 oktober 2017 - 30 april 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 FEBRUARI - 30 APRIL

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 4 264 Tkr.
 • Förvaltningsresultat per aktie 1,74 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 27 OKTOBER 2017 - 30 APRIL

 • Hyresintäkter 13 271 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 120 Tkr.
 • Förvaltningsresultat per aktie 2,09 kr.
 • Resultat efter skatt 26 783 Tkr  
 • Resultat per aktie 10,93 kr
 • Styrelsen föreslår en utdelning till aktieägarna om 8,10 kr per aktie för räkenskapsåret 2018. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen med 2,10 kr per aktie vid det första tillfället och därefter med 2,00 kr per aktie vid de efterföljande tre utbetalningstillfällena.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

 • Västsvensk Logistik AB (publ) har vid ordinarie styrelsemöte den 19 juni 2018 tillsatt Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande VD Lars Blanke som går till annan tjänst. VD-bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2018-08-16.
 • Efter balansdagen har dotterbolaget Västsvensk Bidco AB inlett fusion med sitt helägda dotterbolag Västsvensk Logistik Propco AB. 

VD HAR ORDET

Den absolut största händelsen under 2017 var själva bildandet av Västsvensk Logistik AB. Bolaget som ägde fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal förvärvades i början av januari 2018 och för att åstadkomma en större ägarspridning och bättre handel i aktien valde styrelsen att notera bolaget på handelsplatsen Spot Light Stock Market (fd.Aktietorget), med första handelsdag 29 januari 2018.

Under den korta tiden bolaget ägt fastigheten har fokus varit på att bygga upp en professionell relation med de tre hyresgästerna där konfektionsföretaget KappAhl Sverige AB står för 97% av hyresintäkterna. Övriga hyresgäster är Jan Håkansson Byggplanering AB och Technology Solutions & Integration AB. Målsättningen är att hyresgästerna med, KappAhl i spetsen, skall uppleva fastigheten och Västsvensk Logistik som det bästa alternativet rörande lokaler och förvaltning för att långsiktigt växa och utveckla sina verksamheter.

Hyresvärdens långsiktighet är alltid ledord för hyresgäster och vi kommer att fortsätta att kontinuerligt investera i och utveckla fastigheten. I början av 2018 inleddes utbyte av samtliga distributionsdelens belysningsarmaturer för att förbättra arbetsmiljö och trivsel i fastigheten. Kostnaden för detta beräknas uppgå till ca 5 mkr.

Räkenskapsåret är förkortat och stäcker sig mellan 27 oktober 2017 och 30 april 2018. Förvaltningsresultatet motsvarar vad som tidigare kommunicerats och uppgick till 5 120 Tkr vilket motsvarar 2,09 kr/aktie.

Vi ser med stor tillförsikt an det fortsatta arbetet med att ge fastighetens hyresgäster ett professionellt bemötande och utveckla fastighetens potential 

KOMMANDE RAPPORTTILLFÄLLEN
Delårsrapport maj-juli 2018 2018-09-28

Rapporten i sin helhet bifogas.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, VÄNLIGEN KONTAKTA
Gunilla Persson, ekonomichef, Västsvensk Logistik AB (publ),
+ 46 70-169 64 01, Gunilla.Persson@hestia.se
Lars Blanke, vd, Västsvensk Logistik AB (publ)
+ 46 70 959 46 78, Lars.Blanke@hestia.se
Eller gå till bolagets hemsida

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 juni 2018 kl. 8.00.

VÄSTSVENSK LOGISTIK I KORTHET

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal.

Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB.

Fastigheten är fullt uthyrd till KappAhl Sverige AB, Jan Håkansson Byggplanering AB samt Technology Solution & Integration Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB.

Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market (fd. Aktietorget).

Investeringar i Västsvensk Logistik beslutade

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag vid extra styrelsemöte beslutat att genomföra flera större investeringar under 2019. Dels skall resten av ventilationsaggregaten bytas ut till en kostnad om 4,1 miljoner kronor och dels skall en sprinklertank installeras till en beräknad kostnad om 9 miljoner kronor.


Kvartalsrapport 1 maj 2018 - 31 januari 2019

TREDJE KVARTALET 2018-11-01-2019-01-31 

 • Hyresintäkter 9 946 Tkr.
 • Driftnetto 8 738 Tkr.
 • Hörvaltningsresultat 5 074 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,07 kr.
 • Resultat efter skatt 3 978 Tkr.
 • Resultat per aktie 1,62 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 (0) Tkr.

NIO MÅNADER 2018-05-01-2019-01-31

 • Hyresintäkter 29 852 Tkr.
 • Driftnetto 27 334 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 17 115 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 6,99 kr.
 • Resultat efter skatt 13 411 Tkr.
 • Resultat per aktie 5,47 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

Halvårsrapport 1 maj 2018 - 31 oktober 2018

ANDRA KVARTALET 2018-08-01 - 2018-10-31

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Driftnetto 8 986 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 5 678 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,32 kr.
 • Resultat efter skatt 4 447 Tkr.
 • Resultat per aktie 1,81 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

FÖRSTA HALVÅRET 2018-05-01 - 2018-10-31

 • Hyresintäkter 19 906 Tkr.
 • Driftnetto 18 596 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 12 041 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 4,91 kr.
 • Resultat efter skatt 9 433 Tkr.
 • Resultat per aktie 3,85 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

Delårsrapport 1 maj 2018 - 31 juli 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Driftnetto 9 611 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 364 Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,60 kr.
 • Resultat efter skatt 4 986 Tkr.
 • Resultat per aktie 2,04 kr.
 • Orealiserad värdeförändring på förvaltningsfastigheten uppgår till 0 Tkr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODENS UTGÅNG

 • Inga västentliga händelser finns att rapportera efter balansdagen.

Kommuniké från årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) höll årsstämma den 16 augusti 2018 i Stockholm


Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 16 augusti 2018 klockan 14.00 i Hestia Fastighetsförvaltnings lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm 

Västsvensk Logistik Bokslutskommuniké 27 oktober 2017 - 30 april 2018

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 1 FEBRUARI - 30 APRIL

 • Hyresintäkter 9 953 Tkr.
 • Förvaltningsresultat 4 264 Tkr.
 • Förvaltningsresultat per aktie 1,74 Tkr.

VÄSTSVENSK LOGISTIK ERSÄTTER VD

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Västsvensk Logistik") har idag vid ordinarie styrelsemöte tillsatt Maarit Nordmark som VD för bolaget att efterträda nuvarande vd Lars Blanke som går till annan tjänst. VD bytet kommer att äga rum efter ordinarie årsstämma 2018-08-16.

Hestia Fastighetsförvaltning AB ("Hestia") har tillsatt tre ledande befattningshavare att förvalta koncernen och fastigheten. VD utses av styrelsen i enlighet med Aktiebolagslagen. Samtliga tre ledande befattningshavare är idag anställda av och innehar ledande befattningar inom Hestia och då Lars Blanke kommer att lämna Hestia har styrelsen tillsatt Marit Nordmark som ny VD.
Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär