Bokslutskommuniké 2020/2021

Bokslutskommunikén för Västsvensk Logistik AB (publ) för år 2020/2021 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida www.vastsvensklogistik.se.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2021-02-01 - 2021-04-30

 • Hyresintäkter 9 978 (10 313) Tkr.
 • Driftnetto 9 679 (9 809) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 6 257 (6 562) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 2,55 (2,68) kr.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2020-05-01 - 2021-04-30

 • Hyresintäkter 39 919 (40 947) Tkr.
 • Driftnetto 37 981 (37 133) Tkr.
 • Förvaltningsresultat 24 369 (23 935) Tkr.
 • Förvaltningsresultat/aktie 9,95 (9,77) kr.
 • Resultat efter skatt 15 791 (-4 655) Tkr.
 • Resultat per aktie 6,45 (-1,90) kr.
 • Under räkenskapsåret har bolaget beviljat hyresgästen KappAhl Sverige AB anstånd med att betala 50% av hyran för april och maj 2020. Anståndet, som gällde till den 31 augusti 2020, är reglerat i sin helhet utan hyresförluster. Inga fortsatta diskussioner om anstånd har hållits.
 • Bolagets två mindre kontorshyreskontrakt har löpt ut och fastighetens ekonomiska vakans uppgår till 3%.
 • En sprinklertank har installerats under året till en totalkostnad om 9 979 Tkr.
 • Fastighetens marknadsvärde per 2021-04-30 uppgår till 624 000 Tkr enligt den årliga externa värderingen. Under året genomförda investeringar uppgår till 6 793 Tkr vilket resulterat i en orealiserad värdeförändring om -5 794 Tkr.
 • Den senarelagda utdelningen om 4 288 Tkr utbetalades i oktober 2020.
 • Covid-19 kommer att ha en viss påverkan på både bolagets omvärld och verksamhet under 2021. Vi följer händelserna noga och anpassar verksamheten allt eftersom pandemins påverkan för både i omvärlden och vår hyresgäst tydliggörs ytterligare.
 • Styrelsen föreslår en utdelning om 5,25 kr per aktie för räkenskapsåret. Utdelningen föreslås att utbetalas kvartalsvis vid fyra tillfällen om 1,35 kr per aktie vid det första tillfället och 1,30 kr per aktie vid de resterande tre tillfällen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Gunilla Persson, Ekonomichef  
+46 701 69 64 01
[email protected]                                     

Maarit Nordmark, VD
+46 706 88 63 83
[email protected]

Eller gå till bolagets hemsida: www.vastsvensklogistik.se

Västsvensk Logistik AB (publ) är ett svenskt fastighetsbolag som indirekt äger, förvaltar och hyr ut fastigheten Hästägaren 3 i Mölndal. Fastigheten ägs av Västsvensk Logistik Propco AB som är ett helägt dotterföretag till Västsvensk Logistik AB. Fastigheten är uthyrd till KappAhl Sverige AB. Västsvensk Logistik AB (publ) förvaltas av Hestia Fastighetsförvaltning AB. Västsvensk Logistik ABs aktier är upptagna till handel på Spotlight Stock Market.

Denna information är sådan information som Västsvensk Logistik AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s Marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 30 juni 2021 kl 08.30.

Kallelse till årsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 22 augusti 2022 klockan 15.00, i Hestia Fastighetsförvaltning AB:s (under namnändring till Retta AB) lokaler på Tegnérgatan 8, 2 tr, i Stockholm


Årsredovisning 2021/2022


Bokslutskommuniké 2021/2022

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN 2022-02-01 - 2022-04-30

 • Totala intäkter uppgick till 75 (300) Tkr.
 • Resultat före skatt uppgick 34 651 (-331) Tkr.
 • Resultat efter skatt uppgick till 34 784 (-263) Tkr.Västsvensk Logistik AB (publ) har idag slutfört försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag slutfört försäljningen av dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal till Revelop V AB. Styrelsen har för avsikt att verka för att Bolagets tillgångar utskiftas till aktieägarna på mest fördelaktiga sätt. Frågan om utskiftning kommer att underställas aktieägarnas beslut vid bolagsstämma.


Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) har godkänt försäljningen av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Bolagsstämman i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag i enlighet med styrelsens förslag godkänt avtalet  med Revelop V AB om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal samt beslutat om ändring i Bolagets bolagsordning och att tidigarelägga avstämningsdag för vinstutdelning.


Kallelse till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma torsdagen den 27 januari 2022 klockan 10.00 på Hotell Birger Jarl, Tulegatan 8, i Stockholm.


Västsvensk Logistik AB (publ) har ingått avtal om försäljning av koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal

Västsvensk Logistik AB (publ) ("Bolaget") har idag ingått ett villkorat aktieöverlåtelseavtal ("Avtalet") med Revelop V AB ("Revelop") om försäljning av samtliga aktier i dotterbolaget Västsvensk Logistik Propco AB som äger koncernens enda fastighet Hästägaren 3 i Mölndal ("Fastigheten"). Avtalet är bindande för Revelop och fullt finansierat. Revelop har tecknat en s.k. M&A försäkring för affären innebärande möjlighet till snabbare utskiftning av Bolagets tillgångar till aktieägarna.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted