Bokslutskommuniké 2019

Under 2019 beslutades det att en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB skulle genomföras. Denna fusion registrerades hos bolagsverket den 7 februari 2020. Vaneo Capital II AB hade innan fusionen 1.106.400 aktier i bolaget. Dessa aktier kommer att ge alla aktieägare i Vaneo Capital II AB 0.83 aktier för varje aktie vilket innebär att 918 312 nya aktier kommer att tillföras i Vaneo Capital AB.

Resultatet för Vaneo Capital II AB avseende 2019 uppgick till 1 260 tkr innan bokslutsdispositioner och skatt.

För Vaneo Capital AB har det under 2019 beslutats att ändra principen för redovisning till att försäljning av värdepapper redovisas som omsättning respektive kostnaden vid inköp av värdepapper redovisas som köp av värdepapper.

Siffror anges i tkr om inget annat anges

Resultaträkning:

 • Omsättning 5,389 (0)
 • Totala kostnader -4,794 (-245)
 • Rörelseresultat 595 (-245)
 • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (-545)
 • Summering av finansiella poster 486 (140)
 • Resultat efter finansiella poster 1,081 (-105)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 13,900 (5313)
 • Omsättningstillgångar 8813 (5734)
 • Summering eget kapital 22,887 (8,898)
 • Summering skulder och eget kapital 22,922 (11,158)

Nyckeltal:

 • Soliditet % 99,85 (79,74)
 • Eget kapital per aktie i kronor 30,75 (29,54)
 • Avkastning på eget kapital %: 4,72 (-1,18)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 1,45 (-0,35)

(Beräknat på totalt 744 249 aktier efter nyemissioner)

Väsentliga händelser under 2019:

 • Genom nyemissioner ökat aktiekapitalet från 3 012 500 kronor till 7 442 490 kronor
 • Beslut om att fusionera ihop Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB. Detta för att öka kapitalbasen och aktieägarspridningen i Vaneo Capital AB. Fusionen registrerades den 7 februari 2020.
 • Flyttat kapitalförvaltningen från Stockholm till London där Vaneo Capital AB har kontor sedan tidigare.

Bolagets totala portfölj utvecklades under 2019 med 6,1%. Under 2019 har portföljen över tiden viktats om från aktier till mer räntebärande värdepapper. Den räntebärande delen genererar på årsbasis en avkastning på cirka 6.5%.

De största innehaven i aktieportföljen under 2019 var Microsoft Corp på 8,45%, AstraZeneca och Atlas Copco båda på cirka 7,7% samt ABB LTD på 7 %.

Under 2019 har aktiedelen i Vaneo Capital utvecklats drygt 35% jämfört med OMX30 som under samma tid ökat med knappt 26%.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2020-2021.

 • Bokslutskommuniké den 28 februari 2020
 • Årsstämma den 6 maj 2020
 • Halvårsrapport den 25 augusti 2020 avseende januari-juni 2020
 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2021
 • Årsstämma den 6 maj 2021

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon

+44 7780 231 231 eller via mail [email protected]

Halvårsrapport 2022


Bokslutskommunikén 2021


Halvårsrapport 2021


Årsredovisning 2020


Bokslutskommuniké 2020


Halvårsrapport 2020


Årsredovisning 2019


Bokslutskommuniké 2019


Halvårsrapport 2019


Årsredovisning 2018


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted