Vaneo Capital AB:s kvartalsbrev och information avseende tredje kvartalet 2022

Den nya styrelsen valdes på den fortsatta årsstämman den 8 augusti 2022. Vi har således hunnit vara verksamma i mindre än en månad.

Bolagets nya styrelse har sedan valet den 8 augusti 2022 förgäves försökt få full access till bolagets uppgivna tillgångar med mera. Den gamla styrelsen har inte samarbetat utan hela tiden begärt tålamod och lovat uppgifter som inte lämnats eller hänvisat till tredje man som inte gått att kontakta eller vägrat svara. Efter den utredning som den nyvalda styrelsen företagit och överlämnat till advokater, går det tyvärr inte att utesluta att aktieägarna utsatts för brott. Det kan inte ens uteslutas att det aldrig funnits några investeringar såsom påståtts, i vart fall inte i den omfattning som aktieägarna bringats att tro. Bolagets advokater har i uppdrag att överlämna ärendet även till Ekobrottsmyndigheten för vidare utredning. Den nya styrelsen konstaterar också att den gamla styrelsen helt eller delvis, parallellt med sin verksamhet i Vaneo Capital AB startat och i princip klonat verksamheten från Vaneo Capital AB.

Den nya styrelsens utredning visar dessutom att det inte skett några åtgärder för en notering av aktien på NGM - tvärtom har berörd fondkommissionär avböjt medverkan såväl 2017 som i december 2021. Den tidigare styrelsens uppgifter har i denna del varit direkt verklighetsfrämmande. Uppgifter av detta slag är marknadspåverkande och när nu den nya styrelsen visat att uppgifterna varit felaktiga återstår att se vilka konsekvenser det kan få för bolaget och för den tidigare styrelsen.

Vad gäller bolagets finansiella rapportering kan styrelsen på grund av ovan, ännu inte ge några uppgifter såsom de som tidigare presenterats i olika kvartalsrapporter. Styrelsen kan inte heller garantera att dessa tidigare rapporter är verklighetsförankrade. Det är något som den fortsatta utredningen av ovan sagda får utvisa med tiden. Den tidigare styrelsen har dessutom tömt de svenska bankkontona och därmed gjort det omöjligt att tills vidare betala den utdelning som beslöts på årsstämman.

Framtidsutsikter

Styrelsen kan därför slå fast att på grund av den rådande situationen sker inga investeringar och ej heller förändringar av de tidigare påstådda investeringar som skett enligt de bokslutsunderlag som finns. Vad som dock i tidigare rapporter redovisats som bedömningen av kvartal tre, 2022 överensstämmer på ett mer generellt plan med den nuvarande styrelsen uppfattning. Kriget i Ukraina inverkar negativt på den globala världsekonomin och räntor ökar liksom inflationen. Konsekvenserna av Covid har planat ut men efterdyningar finns som också påverkar börserna negativt globalt. Allt detta motiverar, enligt den nyvalda styrelsen, skulle vi få kontroll på tillgångarna med mera enligt ovan, stor försiktighet vad gäller nyinvesteringar på aktiemarknaden. Finns tillgångarna och får vi kontroll över de uppgivna investeringarna i obligationerna, ligger det nära till hands att låta investeringarna kvarstå tills desamma förfaller och låta utfallande räntor fylla bolagets kassa för eventuellt framtida ny- eller återinvesteringar.

Behov av kapital

Det ovan anförda bör oroa även de som motsatte sig ett byte av styrelse på årsstämman. Den tidigare styrelsen har underlåtit att betala fakturor på mer än 400 000 kronor som var förfallna fram till datum för årsstämman, 8 augusti tidgivare i år. Får Bolaget in kapital antingen genom frivilliga bidrag eller genom tecknandet av aktier enligt den ännu ej formellt avslutade pågående emissionen kan styrelsen aktivt försöka tillvarata aktieägarnas intressen. Den nya styrelsen har mycket god kompetens att driva företaget på ett aktieägarvänligt sätt men för att kunna göra detta behöver den nya styrelsen mer kapital och aktieägarnas stöd. 

För att tillvarata aktieägarnas intressen på bästa sätt, och genomföra utredningen på ett bra och för aktieägarna givande sätt, vädjar den nya styrelsen om donationer, stort som smått till företagets svenska konto i SEB; konto nr: 5266-10 144 38. Märk inbetalningen med "bidrag".

Extra bolagsstämma

Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma för att informera aktieägarna mer ingående. Då den nya styrelsen saknar e-post uppgifter med mera trots att detta begärts ut från bland annat den gamla styrelsens ordförande och VD, ber vi aktieägarna skicka sina uppgifter till bolagets IT-ansvarig; [email protected].

För den nya styrelsen 

Claude D Zacharias

Stockholm den 6 september 2022

Vaneo Capital AB
c/o Claude D Zacharias
Karlbergsvägen 13,
SE-113 27 Stockholm, SWEDEN
Mail: [email protected] 
OBSERVERA ändrat datum för den ordinarie årsstämman i Vaneo Capital AB.

På grund av att alla dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare i god tid innan årsstämman såsom Årsredovisning med revisionsberättelse samt i detta fall även rapporten från den granskning som för tillfället görs i Vaneo Capital AB flyttas årsstämman fram till den 16 juni 2022.

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 16 juni 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com. För dom som redan anmäls sig till stämman den 12 maj 2022  behövs ingen ny anmälan, dock om det nya datumet inte skulle passa så är styrelsen tacksam om detta meddelas till bolaget De dokument som skall finnas tillgängliga för aktieägare kommer att finnas tillgängliga senast från den 2 juni 2022 hos bolaget. Till dom som önskar ta del av dessa dokument var vänlig mejla till [email protected] så vidarebefordras dessa via email.


Kallelse till årsstämma 2022

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ) 556892-8328 kallas härmed till ordinarie årsstämma torsdagen den 12 maj 2022 kl. 15.00 i bolagets lokal på Kungsgatan 48 111 35 Stockholm om inget annat anges. Detta meddelas i så fall på bolagets hemsida www.vaneocapital.com


Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2021

Resultatet för Vaneo Capital AB uppgick 2021 till 2 719 000 kronor efter finansiella poster samt 1 614 000 kronor efter skatt och bokslutsdispositioner.

Siffror anges i tkr om inget annat anges (Inga aktieköp eller aktieförsäljningar har skett under 2021)

Resultaträkning:

  • Omsättning 0 (0)
  • Totala kostnader -1174 (-407)
  • Rörelseresultat -1174 (-407)
  • Orealiserad värdeförändring i portföljen 0 (0)
  • Summering av finansiella poster 3,893 (2,409)
  • Resultat efter finansiella poster 2,719 (2,002)

Balansräkning:

  • Finansiella anläggningstillgångar 58,900 (52,800)
  • Omsättningstillgångar 16,899 (10,707)
  • Summering eget kapital 73,434 (62,109)
  • Summering skulder och eget kapital 75,799 (63,507)

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted