Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2021

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2020

Resultaträkning:

 • Omsättning 0 (0) Inga köp eller försäljningar av aktier under 2021
 • Totala kostnader -689 (-291)
 • Rörelseresultat -689 (-291)
 • Ränteintäkter 1,696 (1,322)
 • Valutakursvinst 217 (0)
 • Valutakursförlust 0 (-292)
 • Summering av finansiella poster 1,910 (1,030)
 • Resultat efter finansiella poster 1,221 (739)
 • Årets skattekostnad -193 (-119)
 • Resultat efter skatt och avsättning till periodiseringsfond 717 (436)

Balansräkning:

 • Finansiella anläggningstillgångar 55,400 (46,800)
 • Omsättningstillgångar 10,582 (7,281)
 • Summering av tillgångar 69,781 (57,714)
 • Summering eget kapital 68,039 (56,835)
 • Summering skulder och eget kapital 69,781 (57,714)

Nyckeltal:

 • Resultat efter finansiella poster 1,221 (739)
 • Soliditet % 98,84 (98,48)
 • Eget kapital per aktie i kronor 32,17 (31,18)
 • Avkastning på eget kapital 1,05 (0,77)
 • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 0,33 (0,24)
 • Balansomslutning 69,781 (57,714)

Väsentliga händelser under första halvåret 2021.

Vaneo Capital AB förbereder för att börja återinvestera i aktier successivt och har under året fortsatt att arbeta med sina olika modellportföljer. Under första halvåret 2021 har två stycken nyemissioner genomförts vilket har genererat en ökning av aktiekapitalet med 1,617.810 kronor. På grund av rådande omständigheter med pandemin så har Vaneo Capital AB hållt webinarer samt Zoom möten för befintliga samt potensiella investerare under första halvåret vilket har varit grunden till dessa nyemissioner vilket också bidragit till ett ökat ägarspridande i bolaget.

Finansiell kalender för Vaneo Capital AB 556892-8328 för 2021-2022.

 • Bokslutskommuniké den 26 februari 2021 avseende räkenskapsåret 2020
 • Årsstämma den 9 juni 2021 (flyttad från den 6 maj beroende på rådande restriktioner avseende Covid-19)
 • Halvårsrapport den 26 augusti 2021 avseende januari-juni 2021
 • Bokslutskommuniké den 24 februari 2022 avseende räkenskapsåret 2021
 • Årsstämma den 12 maj 2022

Vid förfrågningar var vänlig kontakta Björn Falk, styrelseordförande på telefon
+44 7780 231 231 eller via mail [email protected]

Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2021

Siffror anges i tkr om inget annat anges. Siffrorna inom parentes avser januari till och med juni 2020


Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ.) 556892-8328

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.

Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2020.

Under 2019 beslutades det att en fusion mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB skulle genomföras. Denna fusion registrerades hos bolagsverket den 7 februari 2020. Vaneo Capital II AB hade innan fusionen 1.106.400 aktier i bolaget. Dessa aktier kommer att ge alla aktieägare i Vaneo Capital II AB 0.83 aktier för varje aktie vilket innebär att 918 312 nya aktier kommer att tillföras i Vaneo Capital AB. I slutet av året fanns det totalt 1 975 512 aktier i Vaneo Capital AB varav 2 910 stycken A-aktier. I detta antal inkluderas 74 181 B-aktier i en pågående emission.


Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ.) 556892-8328

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.
Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ.) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted