KALLELSE till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 6 november den 2019 kl. 13.00 i Bolagets lokal på Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm om inget annat anges senare. Detta meddelas i så fall på Bolagets hemsida, www.vaneocapital.com.

Anmälan
Aktieägare som önskar delta i stämman ska dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken onsdagen den 30 oktober 2019, dels anmäla sig hos bolaget senast torsdagen den 31 oktober 2019 kl. 16.00. Anmälan ska ske skriftligen till Vaneo Capital AB, Box 28, 101 20 Stockholm, eller via email till info@vaneocapital.com.

Vid anmälan ska uppges
a) namn/firma
b) person-/organisationsnummer
c) aktieinnehav
d) adress
e) telefonnummer under dagtid
f) namn på eventuella biträden och
g) namn och personnummer avseende eventuellt ombud. Till anmälan ska därtill i förekommande fall bifogas fullständiga behörighetshandlingar såsom registreringsbevis, fullmakt eller motsvarande.

Ombud
Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Om fullmakten utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakten får inte vara äldre än ett år. Registreringsbeviset får inte vara utfärdat tidigare än ett år före stämmodagen. Fullmakten i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före stämman insändas till bolaget på ovan angiven adress.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom bank eller värdepappersinstitut måste, för att äga rätt att delta i stämman, tillfälligt låta registrera om aktierna i eget namn. Sådan registrering måste vara verkställd hos Euroclear Sweden AB senast 30 den 30 oktober 2019, vilket innebär att aktieägaren i god tid före detta datum måste underrätta förvaltaren.

Förslag till dagordning
1. Val av ordförande vid stämman
2. Val av protokollförare vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Val av en eller två justeringsmän
5. Prövande av om stämman blivit behörigen sammankallad
6. Godkännande av dagordning
7. Beslut om ändring av Bolagsordningen beträffande aktiekapitalgränser och antal aktier
8. Framläggande av fusionsplan
9. Beslut om godkännande av fusionsplan
10. Beslut om nyemission enligt styrelsens förslag till beslut om riktad apportemission
11. Annat ärende som ska tas upp på stämman enligt aktiebolagslagen (2005:551) eller bolagsordningen.
12. Övriga frågor
13. Stämman avslutas

Antal aktier och röster
Bolagets totala antal aktier per dagens datum uppgår till 545 914 aktier, varav 1 250 aktier är A-aktier (med 10 röster per aktie) och 544 664 aktier är B-aktier (med 1 röst per aktie).

Webbplats
Bolagets webbplats är: www.vaneocapital.com

Framlagda beslutsförslag i huvuddrag
Pkt 7
För att kunna genomföra förslag om fusion och apportemission behöver Bolaget utöka aktiekapitalgränserna i bolagsordningen. Ändringsförslaget innebär att aktiekapitalgränsen utgör som lägst 5 000 000 kr och som högst 20 000 000 kr och antal aktier som lägst 500 000 och som högst 2 000 000 stycken.

Pkt 9
Förslag till ett samgående (fusion) mellan Vaneo Capital AB och Vaneo Capital II AB grundar sig på en mängd fördelar där den grundläggande idén med Vaneo Capital II AB var att ansluta bolaget till Euroclear samt att notera det på Bequoteds OTC-lista precis som Vaneo Capital AB har varit sedan den 3 februari 2017. Genom ett samgående ökas dels det så kallade AUM (Asset Under Management) samt dels att kostnadsmassan fördelas på ett bolag i stället för att ha dubbla kostnader på två liknande bolag.

Pkt 10
Som vederlag i fusionen erhåller aktieägarna i Vaneo Capital II AB nyemitterade aktier i Vaneo Capital AB som emitteras genom en s.k. apportemission.

Tillhandahållna handlingar
För mer ingående information angående bolagsordning, fusionsplan, revisorsyttrande, styrelsens förslag till apportemission, styrelsens redogörelse samt revisorns yttrande av styrelsens redogörelse se bolagets hemsida. www.vaneocapital.com

Avslutning
Efter stämmans avslutning erbjuds en lättare förtäring med dryck.

Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.


KALLELSE till extra bolagsstämma

Aktieägarna i Vaneo Capital AB (publ), 556892-8328, ("Bolaget") kallas härmed till extra bolagsstämma onsdagen 6 november den 2019 kl. 13.00 i Bolagets lokal på Kungsgatan 48, 111 35 Stockholm om inget annat anges senare. Detta meddelas i så fall på Bolagets hemsida, www.vaneocapital.com.Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.


Pressmeddelande avseende halvårsrapport för Vaneo Capital AB avseende januari-juni 2019

Siffror anges i tkr om inget annat anges

  • Resultat efter finansiella poster 670 (233)
  • Externa kostnader under perioden 216 (108) En ökning av kostnaderna som beror på att bolaget under hösten 2018 etablerade ett nytt kontor i London.
  • Orealiserad värdeförändring av aktieportföljen 274 (-57)
  • Resultat från finansiella anläggningstillgångar 426 (355)
  • Resultat efter skatt och finansiella poster 670 (233)
  • Soliditet % 99,16 (99,63)
  • Eget kapital per aktie i kronor 30,84 (30,66)
  • Avkastning på eget kapital 3,98 (2,52)
  • Resultat per aktie angett i kronor efter skatt: 2,22 (0,77)

(Beräknat på 301 250 aktier efter split 2017)


Pressmeddelande avseende Riktad Emission i Vaneo Capital AB (publ) 556989-6276

Erbjudandet

Syftet med erbjudandet är att öka Vaneo Capital AB:s kapitalbas för att kunna genomföra investeringar som bereder vinst åt Bolagets aktieägare. Ambitionen är att vara en aktiv ägarpartner i de bolag vi investerar i genom att bidra med strategisk vägledning på styrelsenivå. Erbjudandet gäller nyemitterade B-aktier i Vaneo Capital AB. Nedan följer sammanfattande detaljer för erbjudandet.


Kommuniké från ordinarie årsstämma den 8 maj 2019

Ordinarie årsstämma hölls i Vaneo Capital AB (publ) i bolagets lokal på Kungsgatan 48 i Stockholm, varvid stämman beslutade om följande.
Bokslutskommuniké för Vaneo Capital AB avseende januari-december 2018.

 Siffror anges i tkr om inget annat anges


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär