Delårsrapport Q2 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 57 745 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 145 457 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 149 390 tkr (30 993). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 11 611 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.

Nyckeltal
Jan-juni 2021 jan-dec 2020
Nettoomsättning, tkr 57 745 0
Rörelseresultat, tkr 172 719 36 720
Periodens resultat, tkr 149 390 30 993
Förvaltningsfastigheter, tkr 1 585 369 1 429 718
Balansomslutning, tkr 1 675 387 1 502 058
Eget kapital, tkr 280 883 131 493
Likvida medel, tkr 11 611 29 806
Soliditet, % 17 9

Information om publicering av finansiella rapporter

Valerum AB (publ) har för avsikt att publicera nästa rapport den 30 november 2021.

Stockholm den 31 augusti 2021
Valerum AB (publ)

Per-Axel Sundström, vd
[email protected]

Denna information är sådan information som Valerum AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden ("VpmL"). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 31 augusti 2021 kl. 14:00 CET.

Nerladdningsbara filer

Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted