Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)), har initierat ett skriftligt förfarande i syfte att ändra villkoren för sitt obligationslån

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) ("Bolaget"), har idag, genom agenten, kallat till ett skriftligt förfarande för att besluta om vissa ändringar i villkoren för sitt utestående obligationslån med ISIN SE0015192190 ("Obligationslånet").

Enligt villkoren för Obligationslånet ges obligationsinnehavare rätten att, till Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB ("SBB"), under vissa förutsättningar, avyttra sina obligationer ("Säljoptionen"). Efter att de initiala villkoren för obligationslånet fastställdes har Bolaget och SBB enats om att göra en villkorsändring som stipulerar en anpassning av lånet så att SBB kan förvärva samtliga utestående obligationer, tillsammans med upplupen ränta, om någon obligationsinnehavare skulle påkalla Säljoptionen. Bolaget föreslår därmed, i enlighet med kallelsen, att villkoren för Obligationslånet anpassas i linje med detta.

För fullständig beskrivning av ändringsförslagen, se vidare i kallelsen som finns publicerad på Bolagets hemsida samt bilagd till detta pressmeddelande.

För mer information vänligen kontakta:

Per-Axel Sundström, VD, Goldcup 100593 AB, 070 336 84 75

per-axel.sundströ[email protected]

Om Goldcup 1000593 AB

Goldcup 100593 AB (under namnändring till Valerum AB (publ)) är ett dotterbolag till Oscar Properties och bildades 2020 med syfte att förvärva en portfölj med fastigheter

Delårsrapport 1 januari - 30 september 2021

Finansiell översikt

Koncernens nettoomsättning uppgick under perioden till 82 276 tkr (-). Under perioden har värdeförändringar avseende fastigheter påverkat resultatet med 50 941 tkr (36 730). Koncernens resultat uppgick till 45 712 tkr
(23 427). Likvida medel vid periodens slut uppgick till 12 398 tkr (29 806).

Delårsrapporten för Valerum AB (publ) har inte granskats av en revisor.

Oscar Properties tillträdde den 30 december 2020 Valerum AB och därmed finns det inga jämförelsesiffror.


Valerum offentliggör obligationsprospekt och ansöker om upptagande till handel av obligationerna vid Nasdaq Stockholm

Valerum AB (publ) ("Valerum" eller "Bolaget") emitterade den 30 oktober 2020 seniora säkerställda obligationer om 710 000 000 SEK ("Obligationerna"). Obligationerna löper med en ränta om STIBOR 3M + 4 procentenheter med ett slutligt förfall i april 2023.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted