Kallelse till årsstämma i VA Automotive i Hässleholm

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767 -9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma fredagen den 2 juni 2017 kl. 15.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.

Anmälan m.m.
Aktieägare som önskar delta i årsstämman skall:

  •  dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken lördagen den 27 maj 2017 (notera att då avstämningsdagen är en lördag måste aktieägaren vara införd i aktieboken fredagen den 26 maj 2017), och
  • dels anmäla sitt deltagande så att denna är Bolaget tillhanda senast måndagen den 29 maj 2017, under adress VA Automotive Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.

Vid anmälan ska uppges aktieägarens namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden (högst två), samt i förekommande fall uppgift om ställföreträdare eller ombud.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt inregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd senast fredagen den den 26 maj 2017. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

Ombud
Aktieägare som avser att närvara genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombud. Om fullmakt utfärdas av juridisk person ska bestyrkt kopia av registreringsbevis eller motsvarande för den juridiska personen bifogas. Fullmakts giltighet får anges till längst fem år från utfärdandet. Fullmakt i original samt eventuellt registreringsbevis bör i god tid före årsstämman insändas till Bolaget på ovan angiven adress. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns vid tidpunkten för utfärdandet av denna kallelse totalt 27 261 420 aktier. Det totala antalet röster uppgår till 27 261 420. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning
1. Öppnande av stämman
2. Val av ordförande vid stämman
3. Upprättande och godkännande av röstlängd
4. Godkännande av dagordning
5. Val av en eller två justeringsmän
6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
7. Anförande av verkställande direktören
8. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
9. Beslut om:
   a) fastställelse av resultaträkningen och balansräkningen samt koncernredovisningen och koncernrevisionsberättelsen
   b) dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen, samt
   c) ansvarsfrihet gentemot Bolaget för styrelseledamöterna och den verkställande direktören
10. Fastställande av arvoden till styrelse och revisor
11. Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
12. Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
13. Val av revisor
14. Beslut om principer för utseende av valberedning
15. Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
16. Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
17. Annat ärende som ankommer stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen
18. Stämmans avslutande

Förslag till beslut

Punkt 2 - Val av ordförande vid stämman

Bolagets valberedning föreslår att advokaten Thorbjörn Wennerholm ska vara ordförande vid stämman.

Punkt 9b) - Dispositioner beträffande Bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen
Styrelsen föreslår årsstämman att disponera över Bolagets resultat enligt styrelsens förslag i årsredovisningen och att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2016.

Punkt 10 - 14
Bolagets valberedning har lämnat följande förslag avseende punkterna 10 - 14.

Punkt 10 - Fastställande av arvoden till styrelse och revisorer
Valberedningen föreslår att styrelsearvode ska utgå med belopp motsvarande ett (1) prisbasbelopp, enligt nivå för 2017 om 44 800 kronor, till var och en av styrelseledamöterna som inte är anställda i VA Automotive-koncernen. I arvodet ingår ersättning för utskottsarbete. Valberedningen föreslår att arvode åt revisorerna ska utgå enligt löpande räkning.

Punkt 11 - Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter, revisorer och revisorssuppleanter
Valberedningen föreslår att antalet stämmovalda styrelseledamöter ska uppgå till fem (5). Inga suppleanter föreslås. Valberedningen föreslår vidare att antalet revisorer ska uppgå till en (1) utan revisorssuppleant.

Punkt 12 - Val av styrelseledamöter, styrelseordförande och eventuella styrelsesuppleanter
Valberedningen föreslår omval av styrelseledamöterna Lars Thunberg, Peter Nilsson, Thorbjörn Wennerholm och Per-Ewe Wendel, samt nyval av Per Holmlund. Till styrelsens ordförande föreslås omval av Lars Thunberg. Per Holmlund är internationellt skolad, har stor erfarenhet av omvärldsbevakning och är specialist inom makroekonomi. Per har även skrivit ett antal böcker inom aktieförvaltning. Utbildningsmässigt har Per bland annat IMD (Program for Executive Development i Lausanne, Schweiz) samt North European Management Institute (MBA i Oslo, Norge). Det noteras att Johnny Andersson har utsetts till arbetstagarrepresentant i styrelsen.

Punkt 13 - Val av revisor
Valberedningen föreslår att Annika Larsson omväljs till revisor.

Punkt 14 - Beslut om principer för utseende av valberedning
Valberedningen föreslår att bolagsstämman beslutar om följande principer för utseende av valberedning. Styrelsens ordförande ska kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget enligt Euroclear Sweden AB:s utskrift av aktieboken per den 30 november varje år, vilka dock ska ha en ägarandel uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget, och ber dem utse en representant vardera för att utgöra valberedning för tiden intill dess att ny valberedning utsetts.

Om någon aktieägare avstår från sin rätt att utse representant ska den aktieägare som därefter är den största ägaren erbjudas att utse en representant (vilken dock ska ha en ägarandel i Bolaget uppgående till minst fem (5) procent av det totala antalet aktier och röster). Dock gäller att valberedningen alltid ska ha minst två ledamöter (även om det innebär att ledamots ägarandel uppgår till mindre än (5) procent av det totala antalet aktier och röster i Bolaget).

Valberedningen ska ha till uppgift att arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

- förslag till styrelseledamöter och styrelseordförande
- förslag till styrelsearvoden till icke anställda styrelseledamöter, med uppdelningen mellan ordförande och övriga ledamöter i styrelsen, samt eventuell ersättning för utskottsarbete
- förslag till revisor (i förekommande fall)
- förslag till revisorsarvode
- förslag till ordförande på årsstämman, och
- förslag till förändrade principer för utseende av valberedning (i förekommande fall).

Punkt 15 - Beslut om bemyndigande för Bolagets styrelse att besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler
Styrelsen föreslår att bolagsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, fatta beslut om att genom nyemission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler öka Bolagets aktiekapital med högst ett belopp som medför att Bolagets aktiekapital inte överstiger högsta tillåtna aktiekapital enligt bolagsordningen. Styrelsen ska kunna besluta om emission av aktier, teckningsoptioner och/eller konvertibler med avvikelse från aktie- ägarnas företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport, kvittning eller i övrigt med villkor enligt 2 kap 5 § andra stycket 1-3 och 5 aktiebolagslagen.

Emission i enlighet med detta bemyndigande ska ske på marknadsmässiga villkor, med förbehåll för marknadsmässig emissionsrabatt. Styrelsen ska äga bestämma villkoren i övrigt för emissioner enligt detta bemyndigande samt vem som ska äga rätt att teckna aktierna, teckningsoptionerna och/eller konvertiblerna. Skälet till att styrelsen ska kunna fatta beslut om emission med avvikelse från aktieägares företrädesrätt och/eller med bestämmelse om apport- och kvittningsemission eller i övrigt med villkor enligt ovan, är att Bolaget ska kunna emittera aktier, teckningsoptioner och/ eller konvertibler i samband med förvärv av bolag eller rörelser, samt kunna genomföra emissioner i syfte att införskaffa kapital till Bolaget.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Punkt 16 - Beslut om incitamentsprogram, innefattande riktad nyemission samt överlåtelse av teckningsoptioner
Styrelsen föreslår att årsstämman beslutar om ett långsiktigt incitamentsprogram enligt följande huvudsakliga villkor, innefattande en riktad nyemission av teckningsoptioner samt överlåtelse av teckningsoptioner.

Bakgrund och motiv
Styrelsen finner det angeläget och i alla aktieägarnas intresse att de anställda i Bolaget har ett långsiktigt intresse av en god värdeutveckling på aktien i Bolaget. Genom ett teckningsoptionsbaserat incitamentsprogram för Bolagets anställda kan medarbetares belöning knytas till Bolagets framtida resultat- och värdeutveckling. Den långsiktiga värdetillväxten premieras därigenom och aktieägare och berörda medarbetare får samma mål. Aktierelaterade incitamentsprogram skapar vidare ett koncerngemensamt fokus för berörda medarbetare och prioriterar därigenom ett långsiktigt agerande. Incitamentsprogram bedöms även underlätta för Bolaget att rekrytera och behålla nyckelmedarbetare.

Mot bakgrund av villkoren, tilldelningens storlek och övriga omständigheter bedömer styrelsen att det föreslagna incitamentsprogrammet enligt vad som följer nedan är rimligt och fördelaktigt för Bolaget och dess aktieägare.

Tilldelning och allmänt om villkoren för teckningsoptionerna
Sammanlagt föreslås högst 300 000 teckningsoptioner emitteras. Teckningsoptionerna avses att erbjudas anställda på marknadsmässiga villkor. Styrelsen i Bolaget ska äga rätt att besluta om tilldelning av teckningsoptioner i enlighet med följande riktlinjer:

- Verkställande direktören i Bolaget ska erbjudas att förvärva högst 100 000 teckningsoptioner;
- Ekonomidirektören (CFO) i Bolaget ska erbjudas att förvärva högst 50 000 teckningsoptioner; och
- sådana nuvarande och framtida nyckelpersoner (maximalt 4 personer) som i sin roll i Bolagets koncern har ett uttalat ansvar för Bolagets utveckling och en betydande möjlighet att påverka denna ska erbjudas att förvärva 25 000 - 50 000 teckningsoptioner per person.

Samtliga teckningsoptioner ska emitteras utan vederlag till det helägda dotterbolaget Goldcup 14762 AB, org. nr 559109-8693, under namnändring till VA Personnel AB ("Dotterbolaget"), för att sedan vidareöverlåtas till deltagarna i incitamentsprogrammet. Priset per teckningsoption ska därvid motsvara teckningsoptionens marknadsvärde beräknat med tillämpning av sedvanlig värderings- modell (den s.k. Black & Scholes-formeln) utifrån noterad aktiekurs och övriga per dagen för vidareöverlåtelsen rådande marknadsförhållanden. Värderingen ska utföras av ett registrerat revisionsbolag som är att betrakta som oberoende i förhållande till Bolaget.

Teckning av teckningsoptioner ska ske på särskild teckningslista senast den 16 juni 2017. Styrelsen ska dock äga rätt att förlänga teckningstiden.

Varje teckningsoption berättigar under perioden från och med den 7 maj 2019 till och med den 21 maj 2019 till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget till en teckningskurs motsvarande 150 procent av ett medeltal av för varje börsdag framräknat volymvägt genomsnitt av betalkursen för Bolagets aktie på NASDAQ First North Stockholm under perioden från och med den 5 juni 2017 till och med den 19 juni 2017. Dag utan notering av vare sig betalkurs eller köpkurs ska inte ingå i beräkningen. Den sålunda framräknade teckningskursen ska avrundas till närmaste hela tiotal öre, varvid fyra (4) öre ska avrundas nedåt och fem (5) öre ska avrundas uppåt. Teckningskursen får inte understiga kvotvärdet för Bolagets aktier.

Dotterbolaget, eller det bolag som Bolaget hänvisar, ska äga rätt men inte skyldighet att under vissa villkor - som närmare regleras i avtal mellan Bolaget, Dotterbolaget och de berörda personerna - återköpa de teckningsoptioner som har vidareöverlåtits, till deras marknadsvärde beräknat enligt Black & Scholes-modellen.

Teckningskursen och antalet aktier som varje teckningsoption berättigar till teckning av ska omräknas i händelse av split, sammanläggning, emissioner m.m. i enlighet med sedvanliga omräkningsvillkor. Teckningsoptionerna ska vidare i enlighet med sedvanliga villkor kunna utövas tidigare i händelse av bland annat tvångsinlösen av aktier, likvidation eller fusion varigenom Bolaget går upp i annat bolag.

Tilldelning av teckningsoptioner förutsätter att deltagaren ingår ett hembudsavtal med Bolaget och Dotterbolaget.

Aktie som tillkommit på grund av nyteckning medför rätt till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att nyteckningen har registrerats hos Bolagsverket och aktierna införts i aktieboken hos Euroclear Sweden AB.

Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt framgår under rubriken "Bakgrund och motiv" ovan.

Verkställande direktören, eller den styrelsen utser, föreslås bli bemyndigad att vidta de smärre justeringar i detta beslut som kan komma att vara nödvändiga i samband med registrering vid Bolagsverket och vid Euroclear Sweden AB.

Utspädningseffekt
Vid full teckning och utnyttjande av samtliga teckningsoptioner kommer Bolagets aktiekapital att öka med 93 750 kronor fördelat på 300 000 aktier motsvarande en utspädningseffekt om cirka 1,1 procent av antal aktier och röster. Utspädningseffekten har beräknats genom att det totala antalet aktier som teckningsoptionerna berättigar till nyteckning av har dividerats med det totala antalet aktier efter det att teckningsoptionerna har utnyttjats för nyteckning av aktier. Överteckning eller underteckning i emissionen kan inte förekomma.

Majoritetskrav
Beslut enligt punkten 15 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna. Beslut enligt punkt 16 förutsätter för giltighet att det biträds av aktieägare med minst nio tiondelar av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

Upplysningar på årsstämman
Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets eller dotterföretags ekonomiska situation och Bolagets förhållande till annat koncernföretag. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till VA Automotive i Hässleholm AB, Att: Anni Acs, Box 34, 281 21 Hässleholm eller via e-post till info@va-automotive.com.

Tillhandahållande av handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse, styrelsens fullständiga förslag enligt punkterna 15 och 16 samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängligt på Bolaget kontor och på Bolagets webbplats, www.va-automotive.com senast tre veckor före stämman, dvs senast den 12 maj 2017. Handlingarna skickas utan kostnad till de aktieägare som begär det och som uppger sin postadress eller e-mailadress. Handlingarna kommer även att finnas tillgängliga vid årsstämman. 

Hässleholm i maj 2017

VA AUTOMOTIVE I HÄSSLEHOLM AB (publ)
Styrelsen

Kort om VA Automotive

VA Automotives affärsidé är att erbjuda aktörer inom främst fordons- och verkstadsindustrin fullständiga, innovativa och kostnadseffektiva lösningar för pressverktyg, automatiserad produktionsutrustning och färdiga fordonskomponenter.

VA Automotive bedriver verksamhet inom fyra kompetensområden: engineering, tooling, automation och components. Utöver dessa drivs ett utvecklingsbolag och koncernfunktioner. Större delen av omsättningen är hänförlig till fordonsindustrin.

Bolagets affärsstruktur grundlades under 2013. De olika områdena utgör tillsammans en unik kompetenskedja som innebär att kunderna får tillgång till både tekniktjänster, komponenter och produkter, allt under samma tak - en One stop shop.

Förutsättningarna för en framtida expansion och tillväxt är mycket goda och bolaget har siktet inställt på en global verksamhet. VA Automotive är listat på Nasdaq First North med Avanza Bank som Certified Adviser.

Några av bolagets kunder är Volvo, Autoliv, IAC, Scania, Lear Corporation, National Electric Vehicle Sweden, Johnson Controls, BMW, Volkswagen, GM, Ford, Daimler, Gnotec, Porsche, Jaguar, Opel, Mazda, Electrolux och Ikea

Konkurs i VA Automotive beviljad

Som meddelats i pressmeddelande den 9 maj 2018 har VA Automotive i Hässleholm AB (publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget") ansökt om att sätta Bolaget samt dotterbolagen VA Components i Hässleholm AB, VA Tooling AB och VA Engineering AB i konkurs. Hässleholms tingsrätt respektive Borås tingsrätt har den 9 maj 2018 beslutat att bevilja VA Automotives med dotterbolags ansökningar om att företagen skall sättas i konkurs. Konkursförvaltare är Niklas Sigesgård, Amber Advokater.


VA Automotive I konkurs

VA Automotives styrelse har i dag beslutat sig för att sätta VA Automotive i konkurs, det innebär att VA Automotive omgående avbryter den pågående rekonstruktionen.
Kommuniké från årsstämma i VA Automotive den 12 april 2018

VA Automotive i Hässleholm AB:s (publ) årsstämma ägde rum torsdagen den 12 april 2018 i Hässleholm. I samtliga ärenden beslutade stämman i enlighet med styrelsens respektive valberedningens förslag. I det följande redogörs för de viktigaste beslutens huvudsakliga innehåll.VA Automotive föreslår företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor för att säkra finansiering av åtgärdsprogram

VA Automotive i Hässleholm AB (Publ) ("VA Automotive" eller "Bolaget"), noterat på Nasdaq First North, meddelar idag att Bolagets styrelse mot bakgrund av den under 2017 svaga utvecklingen för koncernen, föreslår bolagsstämman att besluta om en nyemission med företräde för Bolagets aktieägare. För att kunna genomföra det tidigare kommunicerade åtgärdsprogrammet och vända lönsamhetsutvecklingen är det styrelsens intention att genomföra en till 100% tecknad och garanterad företrädesemission om cirka 24,5 miljoner kronor.


Kallelse till årsstämma i VA Automotive

Aktieägarna i VA Automotive i Hässleholm AB (publ), org.nr 556767-9625 ("Bolaget") kallas härmed till årsstämma torsdagen den 12 april 2018 kl. 10.00 i Bolagets lokaler på Norra Kringelvägen 13-15 i Hässleholm.


Bokslutskommuniké januari-december 2017 för VA Automotive

Fjärde kvartalet: oktober - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 91 621 TSEK (116 546) 
  • Rörelseresultat uppgick till - 13 903 TSEK (5 373)
  • Resultat efter skatt uppgick till -21 380 TSEK (2 556)

Helåret: januari - december
(jämfört med samma period föregående år)

  • Intäkterna uppgick till 409 462 TSEK (410 935)
  • Rörelseresultat uppgick till -30 675 TSEK (12 974) 
  • Resultat efter skatt uppgick till -37 660 TSEK (5 146)


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted