Urb-its företrädesemission om cirka 59,6 MSEK fulltecknad

Företrädesemissionen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har nu avslutats. Emissionen fulltecknades vilket medför att emissionen inbringar cirka 59,6 MSEK före emissionskostnader, kvittningar och återbetalning av brygglån. Teckningsperioden löpte mellan den 26 april och 14 maj och teckningskursen var 1 SEK per aktie.

Genom företrädesemissionen ökar antalet aktier i Bolaget med 59 568 897 aktier till 79 425 196 aktier och aktiekapitalet i Bolaget ökar med cirka 7 303 398 SEK till cirka 9 737 864 SEK. 42 055 641 aktier, cirka 70,6 procent av företrädesemissionen tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 107 981 aktier, motsvarande cirka 1,9 procent av företrädesemissionen, tecknas utan stöd av företrädesrätt. Slutligen tecknades 16 405 274 aktier, motsvarande cirka 27,5 procent av företrädesemissionen av emissionsgaranter. Totalt tecknas 26 240 553 aktier genom kvittning av skuld.

Tecknare av aktier med stöd av teckningsrätter erhåller BTA 1. Tecknare av aktier utan företrädesrätt erhåller efter reglerande av utskickad avräkningsnota BTA 2. BTA 1 och BTA 2 kommer omvandlas till aktier så snart registrering är genomförd hos Bolagsverket, vilket förväntas vara vecka 22.

Mangold Fondkommission AB agerar finansiell rådgivare och Advokatfirman Westermark Anjou legal rådgivare till Urb-it i samband med företrädesemissionen.

Stockholm 2018-05-18

För mer information, vänligen kontakta:
Kevin Kviblad, VD
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-5030 15 50.

Information
Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning samt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 maj 2018 kl. 17.45.

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier eller andra värdepapper Urb-it AB (publ). Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner i Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna aktier i Urb-it AB (publ) sker endast genom det prospekt som Bolaget offentliggjorde den 25 april 2018.

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia) ("USA"), Kanada, Australien, Japan, Hongkong, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid mot denna anvisning kan utgöra ett brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Inga aktier i Urb-it AB (publ) har registrerats, och inga aktier eller andra värdepapper kommer att registreras, enligt den vid var tid gällande United States Securities Act från 1933 eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och får inte erbjudas, säljas eller på annat sätt överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA.

Nerladdningsbara filer

Rättelse: Urb-it AB (publ)Urb-it AB (publ) inleder samarbete med AVAVAV-Firenze

Urb-it och det italienska modemärket AVAVAV inleder ett samarbete för att kunna erbjuda hållbara samma-dag leveranser från märkets nyöppnade butik på Smålandsgatan, till dess kunder i Stockholm. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt till sig, var och när de önskar och så snabbt som inom en timme.


Allin Hovsepian Abdo ny ekonomichef till Urb-it AB (publ)

Styrelsen i Urb-it AB (publ) har utsett Allin Hovsepian Abdo till ny ekonomichef. 


Urb-its delårsrapport januari- juni 2018

Urb-it publicerar delårsrapport januari-juni 2018.

SAMMANFATTNING Q2 2018

Finansiell utveckling under perioden januari-juni 2018

  • Nettoomsättningen för Urb-it AB (publ), nedan benämnt "Bolaget" eller "Urb-it", uppgick under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 till 634 TSEK (234 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 uppgick Bolagets rörelseresultat till -34 390 TSEK (-45 581 TSEK).
  • Under perioden 1 januari 2018 - 30 juni 2018 redovisade Bolaget ett resultat före skatt om -34 301 TSEK (-46 601 TSEK).
  • Resultatet per aktie uppgick för perioden 1 januari - 30 juni 2018 till -1,13 SEK (-3,72 SEK)1

1)  Justerat för split som gjordes 2017-05-20 om 1:11 333


Urb-it AB (publ) inleder samarbete med HOPE Stockholm

Urb-it och svenska modevarumärket HOPE Stockholm inleder samarbete för att erbjuda sammadag-leverans till kunder i Stockholm, oavsett om kunden handlar online eller i butik. För kunderna innebär samarbetet att de kan få sina varor levererade direkt (inom en timma), eller vid en senare tidpunkt, till en plats som kunden själv väljer, t ex arbetsplatsen.


Kommuniké från årsstämma i Urb-it den 14 juni 2018

Urb-it AB (publ) höll under torsdagen den 14 juni 2018 sin årsstämma varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Urb-it AB (publ) har stängt marknadsplatsappen Urb-it

I enlighet med den nya strategi som bolaget presenterade inför nyemissionen 2018 har Urb-it stängt ned den marknadsplats-app som låg till grund för tidigare affärsstrategi. Under 2018 inriktar sig Bolaget istället på att stärka handlarnas konkurrenskraft och erbjudande mot konsument genom flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveranser för såväl fysisk som digital handel. 


Aktieägare i Urb-it lämnar beslutsförslag inför årsstämman den 14 juni 2018

Aktieägare som representerar omkring 40,68 procent av aktierna och rösterna i Urb-it AB (publ) har, i enlighet med kallelsen till årsstämman, lämnat beslutsförslag inför årsstämman. Närmare detaljer framgår av beslutsförslagen som redovisas i sin helhet nedan.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90
Kontaktformulär

Kontakta oss

Vill du veta mer om beQuoted och våra tjänster så fyll i nedanstånde uppgifter och tryck skicka.

En av våra rådgivare kontaktar dig inom kort.

Namn: Telefon: E-postadress: Meddelande: