Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 80 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Emissionskursen om 4,30 kronor per aktie, vilken motsvarar en rabatt om cirka 6,3 % jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om cirka 8,3 % jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 27 oktober 2021, har fastställts baserat på diskussioner med ett antal institutionella investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen. I ljuset härav är det styrelsens uppfattning att emissionskursens marknadsmässighet har säkerställts.

Nyemissionen riktades huvudsakligen till ett begränsat antal institutionella investerare, däribland Skandia och Ilija Batljan Invest AB.

Bolagets VD, Kevin Kviblad, säger i en kommentar:

"Den genomförda riktade nyemissionen sätter Urb-it i en stark position. Vi har på mindre än 10 månader expanderat från 3 till 9 städer, vi har en fördel att vara en av pionjärerna på nyckelmarknader i Europa och vi är nu i en position där vi snabbt kan skala upp.

Vi har våra nya partnersamarbeten på plats, efterfrågan är stark och vi kan låta kapitalet arbeta direkt genom att sätta upp nya hyperlokala hubbar och skala vår cykelflotta i våra hemmamarknader Storbritannien och Frankrike - både i städer där vi är aktiva redan idag och genom expansion till nya städer. Kapitaltillskottet möjliggör även marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva vår tillväxt.

Sammantaget möjliggör den riktade nyemissionen att vi omedelbart kan växla upp verksamheten, utnyttja vår fördelaktiga position och accelerera tillväxten."

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Urb-it ser en möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt genomföra en kapitalanskaffning samtidigt som ägarbasen breddas och stärks ytterligare. Emissionslikviden avses primärt användas för att etablera nya hyperlokala hubbar och skala Urb-its cykelflotta samt till marknadsföringsinsatser som ytterligare ska driva bolagets tillväxt.

Genom Nyemissionen kommer Bolagets aktiekapital att öka med cirka 2 286 568,8 kronor, från cirka 23 813 306,5 kronor till cirka 26 099 875,3 kronor genom nyemission av 18 650 000 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 194 229 084 aktier till 212 879 084 aktier. Nyemissionen kommer att medföra en utspädningseffekt om cirka 8,8 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen.

ABG Sundal Collier är Sole Bookrunner och KANTER Advokatbyrå är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 oktober 2021 kl. 20:00 CEST.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, [email protected]

Om bolaget:

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser med lastcyklar och cyklar. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Bolaget grundades 2014 och har sitt huvudkontor i Stockholm.

NOTICE OF EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, (the "Company") holds an extraordinary general meeting on Friday 10 December 2021.


KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, ("Bolaget") håller extra bolagsstämma fredagen den 10 december 2021.


Urb-it carries out a directed share issue to Ingka Investments of SEK 95 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it" or the "Company") has resolved on a directed issue to Ingka Investments, the investment arm of Ingka Group, the main IKEA retailer ("Ingka Investments") of 21,590,909 shares, subject to approval from an extraordinary general meeting (the "Share Issue"). The subscription price in the Share Issue amounts to SEK 4.40 per share. The Company raises SEK 95 million before transaction related costs through the Share Issue. The board of directors has also decided to postpone the announcement of the interim report for the third quarter to 29 November 2021 as part of the completion of the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission till Ingka Investments om 95 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har beslutat om en riktad nyemission till Ingka Investments, investeringsbolaget inom Ingka Group, den största IKEA-detaljisten, ("Ingka Investments") av 21 590 909 aktier under förutsättning av godkännande av extra bolagsstämma ("Nyemissionen"). Teckningskursen i Nyemissionen uppgår till 4,40 kronor per aktie. Genom Nyemissionen tillförs Bolaget 95 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader. Styrelsen har även beslutat att senarelägga offentliggörandet av den tredje kvartalsrapporten 2021 till den 29 november 2021 som ett led i genomförandet av Nyemissionen.Urb-it carries out a directed share issue of approximately SEK 80 million

The board of directors of Urb-it AB ("Urb-it or the "Company") has, pursuant to the authorisation granted by the annual general meeting held on 16 April 2021, resolved on a directed issue of 18,650,000 shares at a price of SEK 4.30 per share (the "Share Issue"). The Company raises approximately SEK 80 million before transaction related costs through the Share Issue.


Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 80 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 16 april 2021, beslutat om en riktad nyemission av 18 650 000 aktier till en emissionskurs om 4,30 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 80 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.


Urb-it launches its sustainable delivery services in Scotland

Expanding into Glasgow, Scotland's largest city


Urb-it strengthens its leadership team

Appointment of Chief Financial Officer & Chief Marketing Officer


Urb-it is announced as Yodel's UK National Partner

Urb-It will aid Yodel in reducing its carbon footprint in the UK by delivering through pedal power


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted