Testa vår nya webbplats och uppdaterade nyhetsrum för att ta del av aktuella nyheter, rapporter och mycket mer.

Urb-it genomför riktad nyemission om cirka 23,3 miljoner kronor

Styrelsen i Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") har, med stöd av bemyndigande lämnat av årsstämman den 13 maj 2022, beslutat och genomfört en riktad nyemission av 8 475 000 aktier med en teckningskurs om 2,75 kronor per aktie ("Nyemissionen"). Genom Nyemissionen tillförs Bolaget cirka 23,3 miljoner kronor före transaktionsrelaterade kostnader.

Teckningskursen om 2,75 kronor per aktie, vilket motsvarar en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med den volymviktade genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under de senaste 10 handelsdagarna och en rabatt om cirka 8,9 procent jämfört med stängningskursen för Bolagets aktie den 26 september 2022, har fastställts baserat på diskussioner med ett antal investerare som visat intresse för att delta i Nyemissionen. I ljuset härav är det styrelsens uppfattning att teckningskursens marknadsmässighet har säkerställts. 

Nyemissionen riktades till en på förhand vidtalad krets av befintliga investerare, däribland Fjärde AP-fonden, Handelsbanken Fonder och Skandia.  

Bolagets VD, Kevin Kviblad, säger i en kommentar:

 "Urb-it bedriver en verksamhet som gynnas av flera trender inom klimatområdet, och vi noterar ökande volymer och förbättrade marginaler. I dagens börsklimat är det inte helt lätt att finansiera verksamheter som ännu inte visar vinst. Just därför är det glädjande att vi har kunnat genomföra en riktad emission, där sex av de nuvarande aktieägarna deltar, något som vi har bedömt vara den mest kostnadseffektiva vägen att lösa finansieringen." 

Bakgrunden till Nyemissionen och skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att Urb-it ser en möjlighet att på ett tids- och kostnadseffektivt sätt anskaffa kapital från en på förhand vidtalad krets av investerare. På grund av den tidsutdräkt som en företrädesemission innebär är det styrelsens bedömning att en emission med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ligger i Bolagets och samtliga aktieägares intresse och därför också motiverar avvikelse från huvudregeln att nyemissioner ska genomföras med företrädesrätt för aktieägarna. Emissionslikviden avses primärt användas för att stärka rörelsekapitalet. 

Genom Nyemissionen ökar Bolagets aktiekapital med cirka 1 039 070,813731 kronor, från cirka 28 968 326,326434 kronor till cirka 30 007 397,140165 kronor genom nyemission av 8 475 000 aktier, innebärande att det totala antalet aktier ökar från 236 275 105 aktier till 244 750 105 aktier. Nyemissionen medför en utspädningseffekt om cirka 3,5 procent för befintliga aktieägare baserat på det totala antalet aktier och röster i Bolaget efter Nyemissionen. 

Denna information är sådan som Urb-it AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 27 september 2022 kl. 08:50 CEST.

Rådgivare

Vator Securities AB har agerat finansiell rådgivare och emissionsinstitut och Advokatfirman Lindahl KB är legal rådgivare till Bolaget i samband med Nyemissionen.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, VD, [email protected]

Om Urb-it AB (publ)

Urb-it är verksamma inom logistiksektorn och tillhandahåller tjänster för paketleveranser. Kunderna återfinns inom ett flertal sektorer, med huvudsaklig inriktning mot e-handelsmarknaden. Verksamheten drivs via flertalet dotterbolag i Frankrike och Storbritannien. Sedan oktober 2020 är bolaget ett certifierat B-Corp.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50 och på e-postadressen [email protected]

Urb-it is expanding its presence in Spain to offer sustainable last mile delivery services in Valencia

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce the expansion of its operation in Spain to the city of Valencia. This move further solidifies our presence in Spain and our commitment to providing sustainable, efficient, and convenient delivery services to urban areas in France, Spain, and the UK.

Urb-it launches sustainable last mile delivery services for a share of Zara's online orders in five cities in the UK, Paris and Barcelona

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces it is rolling out last mile delivery services for a share of Zara's online orders in in London, Manchester, Birmingham, Liverpool, Bristol, Paris and Barcelona.


Urb-it rolls out sustainable last mile delivery services for Evri (previously Hermes) in London

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces it is rolling out its services in London with Evri, the largest dedicated parcel delivery company in the UK.


Urb-it AB (publ) changes Certified Adviser to Redeye AB

Stockholm December 7 - Urb-it AB (Nasdaq First North Growth Market), today announces that the company has signed contract with Redeye AB regarding the services as Certified Adviser. Redeye AB assumes the role as Certified Adviser as of Feb 24, 2023.


Urb-it launches sustainable last mile delivery services for Evri (previously Hermes) across multiple cities in the UK

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, today announces rolling out last mile delivery services with Evri, a leading UK delivery network.


URB-IT OFFENTLIGGÖR PROSPEKT AVSEENDE FÖRETRÄDESEMISSIONEN

EJ FÖR OFFENTLIGGÖRANDE, PUBLICERING ELLER DISTRIBUTION, HELT ELLER DELVIS, I ELLER TILL USA ELLER NÅGON JURISDIKTION DÄR EN SÅDAN ÅTGÄRD SKULLE STRIDA MOT RELEVANTA LAGAR OCH REGLERINGAR I DEN JURISDIKTIONEN. DETTA DOKUMENT UTGÖR INTE ETT ERBJUDANDE ELLER EN UPPMANING ATT FÖRVÄRVA VÄRDEPAPPER I NÅGON JURISDIKTION.


URB-IT PUBLISHES PROSPECTUS REGARDING THE RIGHTS ISSUE

NOT FOR RELEASE, PUBLICATION OR DISTRIBUTION, IN WHOLE OR IN PART, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY JURISDICTION WHERE TO DO SO WOULD CONSTITUTE A VIOLATION OF THE RELEVANT LAWS OR REGULATIONS OF THAT JURISDICTION. THIS DOCUMENT DOES NOT CONSTITUTE AN OFFER OF OR THE SOLICITATION OF AN OFFER TO BUY SECURITIES IN ANY JURISDICTION.


Urb-it communicates financial targets for the period Q4 2022 - 2027

The Board of Directors of Urb-it AB (publ) ("Urb-it" or the "Company") has on October 19, 2022, resolved on a Rights Issue. In connection with marketing the Rights Issue, the Company has prepared financial targets for the period Q4 2022 - 2027 which is made public through this press release.


Kommuniké från extra bolagsstämma i Urb-it AB (publ) den 21 november 2022

Urb-it AB höll under måndagen den 21 november 2022 extra bolagsstämma, varvid följande huvudsakliga beslut fattades.


Report from extraordinary general meeting in Urb-it AB (publ) on November 21, 2022

Urb-it AB held an extraordinary general meeting on Monday, November 21, 2022, where the following main resolution was passed.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted