Urb-it avser att genomföra en omorganisation och efterföljande kostnadsneddragningar, VD Fredrik Warstedt lämnar

Urb-it AB (publ) ("Urb-it" eller "Bolaget") avser att under kommande veckor genomföra en omorganisation och kostnadsneddragningar. I samband med organisationsförändringen lämnar Fredrik Warstedt sin post som VD den 7 augusti.

Parallellt med att verksamheten gått in i en ny fas med mer utvecklade tekniska plattformar, nya nyckelpersoner i verksamheten och bevisat koncept för partnerföretag har styrelsen och ledningen under sommaren genomfört en översyn av Urb-its organisation. Efter denna översyn avser Bolaget att omorganisera verksamheten i syfte att uppnå högre effektivitet och lägre kostnader samt säkerställa ett tydligare fokus framgent. Omorganisationen kan komma att påverka både anställda och konsulter. Ett mindre antal IT-tjänster, som hittills utförts på konsultbasis, kommer framgent att utföras av anställd personal.

De nu aktuella åtgärderna beräknas vara fullt genomförda senast vid september månads utgång. Åtgärderna beräknas att på årsbasis minska företagets kostnader med cirka 30 mkr. Kostnaderna för åtgärdernas genomförande uppskattas inte överstiga 2 mkr.

I samband med detta har VD Fredrik Warstedt bett att av icke-arbetsrelaterade hälsoskäl få lämna sin befattning som han innehaft sedan 19 maj 2017. Styrelsens ordförande Lage Jonason går från och med 7 augusti in som tillförordnad VD för verksamheten och styrelseledamoten Anna Wikner utses till ny styrelseordförande. I samband med detta inleds en rekryteringsprocess av ny VD. Lage Jonason kommer fortsatt att ingå i styrelsen. Fredrik Warstedt kommer under en övergångstid att stå till ledningens förfogande.

Fredrik Warstedt säger i en kommentar: "Den goda utvecklingen i Paris pekar på att vi den närmaste tiden, både i London och Stockholm, skall fokusera våra ansträngningar till vår kärnverksamhet och intensifiera samarbeten med retailers. Åtgärderna reducerar kostnaderna, utgör en säkrare väg till ökade intäkter och gör det möjligt att minska ner IT-kostnaderna."

Styrelsens ordförande Lage Jonason säger i en kommentar: "Fredrik har under sin korta tid i Bolaget genomfört ett mycket högkvalitativt arbete. Han har för styrelsen ingående förklarat sina personliga skäl till uppsägningen, vilken styrelsen beklagar. Organisationen står dock på en fast grund, och jag kommer tillsvidare att ta över VD- rollen."

Stockholm den 4 augusti 2017

För mer information, vänligen kontaka

Lage Jonason, styrelsens ordförande

E-post: [email protected]

Telefon: +46 707 183 000

Denna information är sådan information som Urb-it AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 4 augusti 2017 kl. 16:00

Kort om Bolaget

Urb-it är ett nytt och bekvämt sätt att shoppa. Lika enkelt som att handla online och lika snabbt och personligt som att handla i butik. Med Urb-it kan du shoppa online och få varan personligt överlämnad exakt dit du vill direkt. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information, besök: www.urb-it.com.

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50.

Nerladdningsbara filer

Urb-it partners with Cainiao Network to offer sustainable delivery option to parcel lockers in Paris

Urb-it now delivers to parcel lockers of Cainiao Network in Paris, providing local customers with greater choice, convenience and flexibility, sustainably


Urb-it expands in Paris

Sustainable delivery services now available across all of central Paris, reaching over 4 million peopleUrb-it grows partnership with Yodel in Manchester

Urb-it continues to grow its sustainable last mile delivery network through expanding its  partnership with Yodel

Urb-it delivery services integrated with leading commerce platform Linnworks

Urb-it, the rapidly growing sustainable logistics platform, is pleased to announce it has integrated with Linnworks, the leading software-as-a-service (SAAS) total commerce platform. Linnworks customers can now select Urb-it as their sustainable last mile delivery partner in cities across Europe.


KALLELSE TILL ÅRSSTÄMMA I URB-IT AB (PUBL)

Urb-it AB (publ), org. nr 556959-9755, håller årsstämma fredagen den 13 maj 2022.

För att säkerställa aktieägares, anställdas och andra intressenters hälsa och säkerhet har styrelsen, med stöd av tillfälliga lagregler, beslutat att årsstämman skall genomföras utan fysisk närvaro av aktieägare, ombud eller utomstående och att aktieägarna skall ha möjlighet att utöva sin rösträtt endast genom förhandsröstning (poströstning).


NOTICE OF ANNUAL GENERAL MEETING OF URB-IT AB (PUBL)

The Annual General Meeting of Urb-it AB (publ), reg. no. 556959-9755, will be held on Friday, May 13, 2022.

In order to ensure the health and safety of shareholders, employees and other stakeholders, the Board of Directors has, on the basis of temporary legal provisions, decided that the Annual General Meeting shall be held without the physical presence of shareholders, proxies or third parties and that the shareholders shall have the opportunity to exercise their voting rights only by advance voting (postal voting).


Urb-it continues UK expansion by launching in Liverpool

  • Urb-it continues to expand in the UK by launching its sustainable last mile delivery services in Liverpool
  • Liverpool has a 2030 Net Zero Action plan and is Urb-it's seventh UK city

Urb-it AB (publ) årsredovisning 2021

Urb-it AB (publ) årsredovisning för 2021 har offentliggjorts och finns tillgänglig på koncernens webbplats.


Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Nybrogatan 34
Box 5216
102 45 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted