Urb-it AB (publ) kallar till årsstämma

Styrelsen för Urb-it AB (publ) har beslutat att kalla till årsstämma tisdagen den 7 maj 2020. Närmare detaljer beträffande förslagen till bolagsstämman framgår av kallelsen som redovisas i sin helhet nedan.

Urb-it AB (publ) håller årsstämma torsdagen den 7 maj 2020 klockan 11.00 på Advokatfirman Westermark Anjous kontor, Sergels torg 12 i Stockholm. Registreringen börjar klockan 10.30.

RÄTT ATT DELTA OCH ANMÄLAN TILL BOLAGET

Den som önskar delta i stämman ska

dels vara införd som aktieägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020,

dels anmäla sin avsikt att delta till bolaget senast torsdagen den 30 april 2020.

Anmälan om deltagande ska göras skriftligen till bolaget per e-post till bolagsstamma@urbit.com eller till adress Urb-it AB, Birger Jarlsgatan 57 A 7 tr., 113 56 Stockholm. Vid anmälan vänligen uppge namn eller företagsnamn, personnummer eller organisationsnummer, adress och telefonnummer dagtid. För anmälan av biträden gäller anmälningsförfarande enligt ovan.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER
Den som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att ha rätt att delta i stämman, genom förvaltares försorg låta registrera aktierna i eget namn, så att vederbörande är registrerad i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken torsdagen den 30 april 2020. Sådan registrering kan vara tillfällig.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR
Den som inte är personligen närvarande vid stämman får utöva sin rätt vid stämman genom ombud med skriftlig, undertecknad och daterad fullmakt. Ett fullmaktsformulär finns på bolagets webbplats, www.urb-it.com. Fullmaktsformuläret kan också erhållas hos bolaget på ovan adress. Om fullmakt utfärdats av juridisk person ska kopia av registreringsbevis eller motsvarande behörighetshandling för den juridiska personen bifogas. Fullmakt får inte vara äldre än ett år om det inte anges längre giltighetstid i fullmakten, dock längst fem år. För att underlätta inpasseringen vid stämman bör fullmakter, registreringsbevis och andra behörighetshandlingar vara bolaget tillhanda i god tid före stämman.

FÖRSLAG TILL DAGORDNING

1. Öppnande av stämman

2. Val av ordförande vid stämman

3. Upprättande och godkännande av röstlängd

4. Godkännande av dagordning

5. Val av en eller två justerare

6. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

7. Framläggande av årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse

8. Beslut om

a) fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning;

b) dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen; samt

c) ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör

9. Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter

10. Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

11. Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter

12. Stämmans avslutande

BESLUTSFÖRSLAG

Beslut om dispositioner beträffande resultatet enligt den fastställda balansräkningen (punkt 8 b)
Till bolagsstämmans förfogande står fritt eget kapital om 315 672 237 kronor, ansamlad förlust om 269 552 016 kronor och årets resultat om 42 116 203 kronor. Styrelsen föreslår att det ansamlade resultatet behandlas så att i ny räkning överförs 4 004 018 kronor.

Beslut om antal styrelseledamöter och antal revisorer och revisorssuppleanter (punkt 9)
Lage Jonason (med bolag) föreslår att styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska bestå av sex stämmovalda styrelseledamöter utan suppleanter.

Vidare föreslås att bolaget ska ha en revisor utan suppleant.

Beslut om fastställande av styrelse- och revisorsarvoden (punkt 10)
Lage Jonason (med bolag) föreslår att arvode till styrelsen, för tiden till slutet av nästa årsstämma, ska utgå med 40 000 kronor till var och en av styrelseledamöterna. Styrelsens ordförande ska dock inte erhålla något arvode.

Vidare föreslås att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelseledamöter och revisorer samt eventuella revisorssuppleanter (punkt 11)
Lage Jonason (med bolag) föreslår omval av Lage Jonason, Andrea Rosengren, Fredrik Warstedt, Anna Wikner, Johan Englund och Stefan Sånnell till styrelseledamöter. Till styrelseordförande föreslås omval av Lage Jonason.

Vidare föreslås omval av det registrerade revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor. Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB har meddelat, för det fall stämmans val blir i enlighet med förslaget, att Niklas Renström kommer att fortsätta vara huvudansvarig för revisionen.

Information om de styrelseledamöter som föreslås för omval återfinns på bolagets webbplats www.urbit.com.

HANDLINGAR
Redovisningshandlingar, revisionsberättelse samt övriga handlingar enligt aktiebolagslagen kommer att finnas tillgängliga hos bolaget samt på bolagets webbplats www.urbit.com senast från och med tre veckor före stämman och skickas genast och utan kostnad för mottagaren till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress. Handlingarna kommer dessutom att finnas tillgängliga vid stämman.

UPPLYSNINGAR PÅ STÄMMAN
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och den verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
För information om hur dina personuppgifter behandlas, vänligen se https://www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf.

Stockholm 2020-04-07

För mer information vänligen kontakta:

Kevin Kviblad, CEO Urb-it AB (publ)
E-post: kevin@urbit.com
Telefon: +46 76 310 28 39

Kort om Bolaget
Urb-it erbjuder flexibla, snabba, personliga och miljövänliga leveransalternativ till konsumenter och retailers i stora städer. Urb-it finns idag i Stockholm, London och Paris. För mer information besök: www.urb-it.com

Bolagets Certified Adviser är Mangold Fondkommission AB som nås på telefonnummer 08-503 015 50, email CA@mangold.seUrb-it - Klimatanpassad tillväxt - Mangold Insight analys

Mangold inleder bevakning på Urb-it


Urb-it expands with Foodstuff to offer zero-emission food deliveries in the City of Bristol.

London, 10th March 2021 - Green last-mile logistics provider, Urb-it and online food delivery company Foodstuff have expanded their zero-emission delivery service to the City of Bristol. After a successful February launch in Cambridge, the partnership has gained positive momentum and will deliver food from a diverse range of independent restaurants to doorsteps across Bristol.Urb-it AB (publ) and Le Groupe La Poste expand its sustainable logistics offering to Paris

February 19th 2021, Paris - Green logistics provider, Urb-it AB and postal service giant Le Groupe La Poste will expand their operation to Paris to provide zero-carbon last-mile deliveries and seek to reduce the city's growing c02 emissions. The latest announcement comes off the back of a successful collaboration and rollout period in the French City of Strasbourg at the beginning of 2021.


Urb-it partners with Foodstuff to offer zero-emission deliveries in the City of Cambridge

London, 2nd February 2021 - Green last mile logistics provider, Urb-it will partner with online food delivery company Foodstuff to offer convenient, last-mile zero-emission deliveries in the City of Cambridge. At a time when independent businesses struggle in the face of the pandemic, Foodstuff and Urb-it will combine to bolster food deliveries from Cambridge's best independent restaurants to the end-consumer.Urb-it expands operation to Strasbourg with Le Groupe La Poste

Paris, 22nd January 2021 - Green logistics provider, Urb-it has partnered with French postal service giant 'Le Groupe La Poste' to provide zero carbon last-mile deliveries to consumers in Strasbourg. The latest collaboration with the historical postal operator heralds a very good start to 2021, and fuels the strong growth of Urb-it's current business in France.Följ oss

Om beQuoted

beQuoted publicerar nyheter, analyser och pressmeddelanden för investerare och journalister. Viktiga företagshändelser bevakas av vår egen nyhetsredaktion och vidaredistribueras i ledande finansiella medier.

Vi uppdaterar även nyhetsrum, Investor Relations och IR-webbplatser för företag som vill utveckla sina relationer med finansmarknaden.

Kontakta oss

beQuoted AB
Sturegatan 32
114 36 Stockholm

08-692 21 90

Om beQuoted